RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Sufinansiranje programa "gostujući predavači" na univerzitetima u Crnoj Gori, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Sufinansiranje programa "gostujući predavači" na univerzitetima u Crnoj Gori, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će podržati aktivnosti koje se odnose na privlačenje gostujućih predavača visokog profila (naučnika ili preduzetnika) radi realizacije intenzivnih kurseva za studente i/ili naučno i akademsko osoblje na univerzitetima u Crnoj Gori u toku 2019. godine, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore. 

Programi treba da se odnose na aktuelne i perspektivne naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba da ubrzanom dinamikom unapređuje ljudske resurse i u kojima nacionalni visokoobrazovni sistem nije razvio strukturirane i visoko-kvalitetne studijske programe ili predmete. Namjera je da se putem ovog segmenta konkursa angažuju istaknuti naučnici, profesori univerziteta ili preduzetnici iz svijeta, koji bi u okviru strukturiranog programa, za vrijeme od 2-3 mjeseca mogli da doprinesu podizanju nivoa znanja i vještina studenata i/ili profesora. Ovim putem bi se otvorila vrata za uspostavljanje novih studijskih programa ili predmeta na univerzitetima i strateško partnerstvo sa institucijama iz kojih predavači dolaze. Prednost programa je ukoliko predviđa saradnju sa crnogorskom naučnom dijasporom.

Podnosilac zahtjeva (ustanova/organizacija) može ostvariti pravo na sufinansiranje aktivnosti koje se odnose na ovu tačku Konkursa, najviše po osnovu jedne prijave u toku 2019. godine. Potrebno je da aktivnost bude realizovana do 30. aprila 2020. godine. 

Programi koji se uklapaju u cilj ove tačke Konkursa, dostavljaju se Ministarstvu do 22. aprila 2019. godine u predviđenom formatu. Komisija Ministarstva će ocijeniti dostavljene programe i donijeti odluku o podršci, prema rang listi i raspoloživom budžetu. Ministarstvo će sa Nosiocima izabranih programa sklopiti ugovor o saradnji U slučaju da nijedna prijava ne ispuni kriterijume za dodjelu podrške po ovoj tački Konkursa  u ovom roku, ili se u okviru prihvaćenih prijava ne utroše ukupno planirana sredstva za ovu namjenu,  Ministarstvo zadržava mogućnost određivanja još jednog roka za podnošenje prijava u toku 2019. godine.

 


Gdje i kako

Kriterijumi za dodjelu podrške:

- Kvalitet programa edukacije, uključujući vodećeg / gostujućeg predavača;

- Plan realizacije programa;

- Povezanost sa Strateškim smjernicama za pametnu specijalizaciju Crne Gore i efekat na unapređenje vještina u prepoznatim prioritetnim oblastima, kao i sa Programom podsticanja inovativnih startapova.

Podnosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon realizacije aktivnosti dostave sljedeću dokumentaciju u elektronskom formatu:

·        Narativni izvještaj o realizaciji aktivnosti (potpisan i pečatiran)

·        Finansijski izvještaj (potpisan i pečatiran)

·        Prateća dokumentacija – profakture / računi / promotivni materijal

Podnosilac prijave može ostvariti pravo na sredstva iz ove tačke konkursa u iznosu do 7.500 €.

Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 30.000 €.

Kontakt osoba: Milena Milonjić, milena.milonjic@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?