RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Konkurs za uspostavljanje centara izvrsnosti

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Konkurs za uspostavljanje centara izvrsnosti


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo Nauke


Opis

I UVOD

I-1 Izazov

Naučnoistraživačka djelatnost se u Crnoj Gori realizuje najvećim dijelom u sektoru visokog obrazovanja, odnosno na crnogorskim univerzitetima. Osoblje zaposleno na poslovima istraživanja i razvoja obično obavlja ovu djelatnost u okviru svog redovnog radnog vremena koje je dominantno posvećeno nastavi. Istraživanja, razvoj i inovacije u privrednom sektoru nijesu na zadovoljavajućem nivou i svega nekoliko privrednih subjekata prepoznato je u naučnoistraživačkom sistemu i sistemu inovacija. Ovakva organizacija istraživanja i razvoja uzrokuje mali intenzitet i obim istraživanja na nivou države, koji mora biti pojačan novim elementima sistema fokusiranim na naučnoistraživački rad.

Centri izvrsnosti (CI) treba da okupljaju najbolje istraživače i stručnjake, fokusirajući se na istraživanja u punom intenzitetu sa posebnim akcentom na strateški definisane oblasti, i tako usmjeravaju nauku ali i privredu zemlje ka dinamičnom razvoju. Vlada Crne Gore će do kraja 2018. godine usvojiti Strategiju pametne specijalizacije , tako da se očekuje da CI bude jedan od instrumenata njene implementacije. Kroz CI treba da se koriste prednosti kolaboracija na međunarodnom planu kao i između različitih sektora i istraživačkih disciplina, čime se premošćuju nedostaci pojedinačnih organizacija i omogućava brža integracija i transfer znanja i tehnologija.

Strategija naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) i Strategija inovativne djelatnosti (2016-2020), predviđaju niz mjera čija je implementacija u toku, kako bi se omogućio uticaj sistema istraživanja i inovacija na društvo u cjelini, te omogućila bolja unutrašnja i međunarodna povezanost i pružio atraktivan ambijent za istraživački rad. Potrebno je da se i naučnoistraživačke institucije, posebno u visokom obrazovanju, adaptiraju za snažniju istraživačku aktivnost. Od institucija domaćina Centara izvrsnosti, prije svega univerziteta, očekuje se da prilagode svoja pravila unutrašnjeg rada i organizacije, obezbjeđujući uslove za privlačenje izuzetnih istraživača, zaključivanje poslovnih ugovora s privredom i drugim činiocima u društvu kao i za rad na međunarodnim projektima, kako bi Centri izvrsnosti mogli da postignu željenu dinamiku.

Polazeći od činjenice da u Crnoj Gori postoje nukleusi naučne izvrsnosti, a u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021 (Cilj 5.1. Razvoj ljudskih resursa i istraživačkih kapaciteta; Mjera: 5.1.2. Podsticanje izvrsnosti i umrežavanja; 5.1.2.2. Aktivnost: Podsticanje kreiranja centara izvrsnosti), kao i namjerama univerziteta da snažnije razvijaju istraživačku, preduzetničku i širu društvenu misiju, te strateškom orijentacijom privrede u ovoj fazi razvoja ka inovacijama, Vlada Crne Gore je u svom Programu prioriteta u tekućem mandatu postavila cilj da uspostavlja nove centre izvrsnosti koji bi bili pokretači naučne djelatnosti i jezgra razvojnih i inovativnih aktivnosti u zemlji u perspektivnim oblastima za Crnu Goru.

I-2 Predmet konkursa

Istraživanja koja su u prethodnom periodu sprovođena u Crnoj Gori u određenim domenima su postigla solidan kvalitet na međunarodnom planu. Namjera kreiranja novih centara izvrsnosti je da se u periodu trajanja finansiranja stvore uslovi za značajan porast istraživačke djelatnosti i njenog daljeg intenziviranja u perspektivnim oblastima za Crnu Goru, definisanim putem Strategije NID i Strategije pametne specijalizacije, ali i drugim nacionalnim i lokalnim politikama i planovima.

To bi se postiglo zapošljavanjem novih ljudi, kreiranjem programa i biznis planova koji postojeće znanje stavljaju u funkciju postizanja javnog i ekonomskog dobra, poput ušteda u javnoj potrošnji, boljeg kvaliteta javnih usluga ili proizvoda i usluga preduzeća, kao i interdisciplinarnim i više-sektorskim pristupom. Centar izvrsnosti može da ima sljedeći fokus:

1. Kreiranje ili značajno unapređenje proizvoda ili usluga za precizno definisanu privrednu granu, koji mogu pomoći postojećim privrednim društvima u Crnoj Gori da poboljšaju svoju međunarodnu konkurentnost integracijom naprednih naučnih koncepata, tehnologija i inovacija u tradicionalne sektore privrede. Jedna od mogućnosti je i uspostavljanje novih inovativnih startap preduzeća s potencijalom brzog rasta.

2. Kreiranje istraživačke baze za prioritetnu državnu ili lokalnu politiku koja bi javnom sektoru pružila znanje i konkretne servise potrebne u transformaciji društva (npr. digitalno društvo, energetski efikasni gradovi, ekološka Crna Gora isl.), i doprinijela kreiranju budućih tržišta za inovativne usluge i proizvode.

3. Kreiranje naučnoistraživačke oblasti u Crnoj Gori, koja ima potencijal za izuzetne rezultate na globalnom planu što bi obezbijedilo konkurentnu prednost nacionalnoj ekonomiji, bolju poziciju crnogorske nauke na globalnoj sceni, ali i vodilo mogućnosti eksponencijalnog rasta u nauci i inovacijama.

Plan Centra treba da jasno predoči koju će tehnologiju ili užu oblast nauke razvijati / unapređivati da bi se mogla nametnuti kao atraktivna, što treba potkrijepiti opisom postojećeg stanja u nauci i inovacijama i prostorom koji planira da se ispuni na međunarodnoj naučnoj sceni ali i u određenom privrednom lancu vrijednosti na nacionalnom, a poželjno i širem planu.

Pretpostavlja se da se željeni rezultati Centra izvrsnosti mogu postići jedino u bliskom partnerstvu sa makar jednom vodećom naučnoistraživačkom institucijom iz svijeta, iz domena predmetnog istraživanja. Poželjno je da se putem ovog partnerstva ojačavaju veze sa crnogorskom naučnom dijasporom. Takođe, program Centra treba da iskoristi različite mogućnosti koje Crna Gora ima u domenu internacionalizacije (kolaboracija u okviru EU programa H2020, Eureka, COST, EIT, instituta iz EIRO-Foruma: CERN, EMBL, ESA; ICGEB itd.)

Ključan segment rada Centra izvrsnosti je plan interakcije i saradnje sa zainteresovanom zajednicom od samog početka realizacije programa, polazeći od pretpostavke da je značajno znanje o problemima i potrebama sadržano u iskustvu praktičara i da se do integracije znanja najbrže dolazi kroz direktnu saradnju. Iz tog razloga, Centar treba da ima najmanje jednog partnera iz Crne Gore sa kojim će se razvijati i testirati rješenja. Takav partner mogao bi biti i klaster u Crnoj Gori ili regionu, čime bi se pružila istraživačka podrška većem broju povezanih privrednih subjekata u jednom sektoru privredne djelatnosti i olakšala saradnja.

Radi približavanja tehnologije tržištu i povećanja apsorpcione moći tržišta da prepozna i prihvati nove tehnologije, proizvode ili usluge, Centar treba da u prijavi podnese plan komunikacije, diseminacije i eksploatacije rezultata istraživanja. Ovaj plan treba da sadrži događaje na kojima različiti akteri mogu da se informišu o tehnologiji / kreiranom znanju, doprinesu daljem razvoju i ugradnji u postojeće lance vrijednosti. Rezultati susreta mogu biti: konsalting ugovori, zajedničko istraživanje, naručena istraživanja, edukacija, mobilnost isl. Učešće na događajima koje organizuju strateški partneri (npr. u okviru EIT – European Institute for Innovation and Technology i drugi identifikovani partneri, mreže, konferencije itd.) takođe su važan segment plana diseminacije.

Imajući u vidu mali broj istraživača u Crnoj Gori i period tranzicije u kojem su prekinute direktne veze istraživanja sa primjenom, Centar treba da privuče kadrove čija znanja su deficitarna i visoko specijalizovana. Takođe, obuke zaposlenog osoblja na visokom nivou, kako istraživača tako i stručnih saradnika, nezaobilazan su dio programa Centra izvrsnosti. Očekuje se da i sam Centar u određenoj fazi rada ponudi specijalizovane obuke za identifikovane ciljne grupe.

Plan održivosti u smislu nezavisnosti od javnih finansija u nastavku rada, treba da bude sastavni dio programa. Ovaj plan treba da uključuje, između ostalog, detalje o pozivima iz programa Horizont2020 na koje će Centar da aplicira, što će činiti sastavni dio evaluacije i monitoringa projekta. Jedan od mogućih željenih efekata programa je i kreiranje novih predmeta, studijskih programa ili programa cjeloživotnog učenja, poželjno međunarodnih, te u tom slučaju plan treba da sadrži i apliciranje za programe putem kojih bi se razvijala edukativna funkcija Centra.

Plan rada Centra, u skladu sa čl. 10 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Sl. list Crne Gore", 80/10, 40/11, 57/14), moguće je modifikovati u odnosu na prvobitni plan, ukoliko dođe do brzih promjena na tržištu tehnologija, kako bi se unaprijedila efektivnost rada Centra, iskoristile nove prilike i izbjegli postojeći i potencijalni novi rizici. Novi plan mora biti pozitivno evaluiran prilikom periodične eksterne evaluacije projekta.

Budžet za finansiranje programa Centara izvrsnosti iznosiće do 1.000.000 € na trogodišnjem nivou iz sredstava Ministarstva nauke.


Gdje i kako

II USLOVI KONKURSA


- Nosilac programa Centra izvrsnosti je licencirana naučnoistraživačka ustanova iz Crne Gore ili inovativna organizacija iz Crne Gore, koja je pravni subjekt koji uspostavlja Centar izvrsnosti.

- Nosilac programa Centra izvrsnosti zaključuje partnerstvo s izuzetnom istraživačkom ili inovativnom organizacijom iz inostranstva (iz akademskog ili privrednog sektora).

- Nosilac programa Centra izvrsnosti partnerski odnos zaključuje i s makar još jednim pravnim licem iz Crne Gore, koje može biti iz različitih sektora (poslovni, javni, civilni, akademski) u zavisnosti od potrebe biznis plana.

- Saradnja sa više drugih relevantnih organizacija može se ustanoviti putem njihovog uključivanja u Savjetodavni odbor Centra.

- Prednost programa je ukoliko je Centar uspostavljen kao nezavisni pravni subjekat ili makar kao organizaciona jedinica postojećeg pravnog subjekta (Nosioca programa) u vrijeme podnošenja prijave. Ukoliko to nije slučaj, očekuje se da će pravni status Centra biti na taj način riješen do kraja druge godine realizacije programa Centra.

- Rukovodilac Centra treba da je u punom radnom vremenu angažovan na tom poslu i da organizuje istraživački i administrativni tim koji realizuje program Centra. Rukovodilac treba da je doktor nauka, da ima izražene liderske kvalitete u nauci, integraciji znanja u privredni ili javni sektor i upravljanju. Prednost je da i ostala angažovana lica budu zaposlena na programu Centra u što većem udjelu radnog vremena. Poželjno je da Centar, pored iskusnih, zapošljava i mlade istraživače (studente doktorskih i master).

- Potrebno je da institucija Nosilac programa (domaćin Centra) u vrijeme prijave na ovaj Konkurs ima usvojen interni akt kojim se obezbjeđuje dovoljna samostalnost Centra u donošenju odluka, visini zarada i drugim važnim elementima rada. Interna pravila o radu Centra takođe su predmet evaluacije prijave.

- Partneri na programu CI uređuju uzajamne pravne odnose, uključujući sufinansiranje, prava intelektualne svojine i ostala pitanja od suštinske važnosti, zaključivanjem ugovora o partnerstvu, koji je sastavni dio prijave.

- Dodatni finansijer programa može da bude jedan ili više partnera Centra, ali to može da bude i subjekat izvan konzorcijuma. U oba slučaja treba dostaviti valjanu pravnu dokumentaciju (ugovore, predugovore isl.). Prednost u ocjeni će imati programi gdje postoje dodatni izvori finansiranja, pored Ministarstva nauke i samostalnog učešća Nosioca Centra.

- Ministarstvo nauke neće finansirati nabavku opreme koja je već dostupna u naučnoistraživačkim ustanovama u Crnoj Gori.

- Dokumentacija za prijavu na konkurs podnosi se na engleskom jeziku, zbog međunarodne evaluacije programa.

- Opšte odredbe o finansiranju programa Centara izvrsnosti utvrđene su u Zakonu o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Sl. list Crne Gore", 80/10, 40/11, 57/14) i Pravilniku o uslovima za odobravanje i način korišćenja sredstava iz budžeta Crne Gore za realizaciju programa Centara izvrsnosti „Sl. list Crne Gore“ br. 60/17).

III SADRŽAJ PRIJAVE PROJEKTA:

Podnosioci prijava na ovaj Konkurs treba da dostave:

1. Prijavu u predviđenoj formi;
2. CV-je članova tima Centra (rukovodioca i glavnih istraživača iz institucije Nosioca kao i partnerskih institucija), uključujući glavne publikacije (do 10, veći broj publikacija neće biti razmatran). Za lica čije se zapošljavanje planira putem projekta potrebno je dostaviti opis kvalifikacija, znanja i vještina koje treba da posjeduju, kao i plan oglašavanja radnog mjesta, te proceduru izbora. Procedure treba da budu usaglašene sa principima iz Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača (Charter & Code EU);
3. Listu referenci o najvažnijim projektima i ugovorima istraživanja, razvoja i inovacija koje je rukovodilac projekta realizovao do dana objavljivanja ovog Konkursa, u svojstvu rukovodioca ili člana tima;
4. Tabele detaljnog budžeta programa; (Excel tabela iz dokumentacije Konkursa)
5. Interni pravilnik / akt institucije Nosioca o položaju Centra u organizacionoj šemi (ili planu formiranja) i pravima odlučivanja rukovodioca i drugih organa Centra (relevantni izvod na engleskom jeziku).
6. Dokaz (pismo o namjeri / predugovor isl) o raspoloživim i opredijeljenim sredstvima za sufinansiranje rada Centra, uključujući sopstveno i dodatno finansiranje;
7. Godišnje bilanse Nosioca za prethodne dvije godine;
8. Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama ili ugovor o postepenom izmirenju poreskih obaveza;
9. Potvrdu ili uvjerenje da protiv organizacije nije pokrenut i da se ne vodi stečajni postupak i postupak likvidacije;
10. Pisma o namjeri ključnih partnera o prihvatanju učešća u programu, sa precizno navedenim domenima doprinosa radu Centra;
11. Predugovor konzorcijuma kojim se definišu unutrašnji odnosi između partnera; i
12. Eventualni predugovori / ugovori s dodatnim finansijerima programa.

IV BUDŽET KONKURSA

Sufinansiranje Ministarstva nauke iznosi do 75% ukupnih prihvatljivih troškova programa koji uključuju direktne, indirektne i nepredviđene troškove. Za drugu i treću godinu sredstva se isplaćuju nakon dobijanja pozitivne godišnje eksterne evaluacije za prethodnu godinu.

Ministarstvo nauke za program Centra izvrsnosti priznaje stopu od 20% indirektnih troškova - administrativnih, režijskih i drugih troškova, kao i 5% nepredviđenih troškova, koji mogu da uđu u iznos granta (iznosi se utvrđuju kao fiksni procenat u odnosu na stvarne direktne troškove u okviru traženog granta).

Nosilac programa je dužan da sufinansira najmanje 25% od ukupnih troškova Centra (zbira direktnih, indirektnih i nepredviđenih troškova), uz samostalnu odluku u kojoj kategoriji troškova će izvršiti sufinansiranje. Nosilac je dužan da izvijesti o svim troškovima nastalim na projektu, uključujući troškove koje sam snosi.

Za maksimalnu visinu zarada koju Ministarstvo nauke sufinansira iz sredstava ovog Konkursa, utvrđuje se skala zarada koja se primjenjuje na Univerzitetu Crne Gore , uvećana do 30% kao poseban podsticaj za izvrsnost, u skladu sa Pravilnikom o uslovima za odobravanje i način korišćenja sredstava iz budžeta Crne Gore za realizaciju programa Centara izvrsnosti „Sl. list Crne Gore“ br. 60/17). Za zarade koje Nosilac programa utvrdi u iznosu višem od navedenog, Nosilac sam sufinansira razliku.

Ukupan budžet programa uključuje troškovnik Nosioca i ostalih partnera. Troškovi inostranog partnera mogu da se odnose na troškove angažovanja eksperata - istraživača ili tehničkog i pomoćnog osoblja, kao i putne troškove.

Izuzetno, u slučaju da je Nosilac programa ili Partner u programu profitno privredno društvo iz Crne Gore, na budžet takvog partnera odnose se pravila o državnoj pomoći, tako da je maksimalni udio finansiranja u odnosu na ukupni budžet:

- 70 % za mikro i mala preduzeća/organizacije koje imaju do 49 zaposlenih;
- 60 % za srednja preduzeća/organizacije koje imaju od 50 do 249 zaposlenih; i
- 50 % za velika preduzeća/organizacije sa preko 250 zaposlenih.

Prihvatljivi troškovi

Direktni troškovi – troškovi zarada:

• Troškovi angažovanja programskog tima u skladu sa Pravilnikom o Centrima izvrsnosti;
• Troškovi zapošljavanja visokokvalifikovanog kadra na puno radno vrijeme tokom trajanja programa;
• Ekspertske/konsultantske usluge za istraživanje, razvoj i inovacije;

Direktni troškovi – materijalni troškovi:

Nabavka neophodne opreme (max do 20% odobrenih sredstava za sufinansiranje);
Troškovi organizacije događaja za diseminaciju znanja;
Putni troškovi;
Troškovi stipendija i naprednih kurseva;
Troškovi izrade prototipa;
Troškovi zaštite intelektualne svojine (prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije, standardi, suštinsko ispitivanje patenta i sl.);
Marketinške aktivnosti koje imaju za cilj dovođenje inovacije u fazu spremnosti za investiciju i zrelosti za plasman na tržište;
Ostali operativni troškovi, uključujući troškove potrošnog materijala i sličnih proizvoda koji su nastali direktno kao rezultat istraživačke/inovativne djelatnosti;
Manji građevinski radovi (rekonstrukcija ili adaptacija prostora/laboratorije);
Ostali troškovi za koje se procjenjuje da su neophodni za realizaciju programa, a za koje je dobijeno odobrenje nadzornog tijela Ministarstva nauke.

Indirektni i nepredviđeni troškovi:

Indirektni troškovi (režijski, administrativni, zakup poslovnog prostora). U okviru granta Ministarstva nauke dozvoljen je obračun indirektnih troškova po stopi do 20% u odnosu na direktne troškove. Troškovi administrativnog osoblja treba da budu obračunati u kategoriji Direktni – troškovi angažovanja;
Nepredviđeni troškovi mogu da iznose do 5% u odnosu na direktne troškove, u okviru granta

Neprihvatljivi troškovi:

Troškovi koji se već finansiraju kroz drugi projekat ili program bilo kod partnera ili u drugim organizacijama u Crnoj Gori;
Svi troškovi nastali prije datuma početka projekta;
Kupovina zemljišta i nekretnina, nabavka vozila, građevinskih objekata;
Gubici po osnovu negativnih kursnih razlika, naknade i kazne;
Otplaćivanje kamata ili duga koji postoje prema bilo kome;
Avansna plaćanja, osim ako postoji avansna garancija; i
Ostali troškovi koje nadzorno tijelo Ministarstva nauke procijeni nepotrebnim, nedozvoljenim ili neprikladnim bilo visinom bilo sadržajem.

V TRAJANJE UGOVORA

Ugovor o finansiranju Centra se zaključuje na tri godine, pod uslovom da je godišnja eksterna evaluacija rada pozitivna i da se preporučuje nastavak finansiranja. Ugovor može biti produžen u slučaju potrebe završetka programa istraživanja i u zavisnosti od raspoloživih budžetskih sredstava. Ugovor sadrži i kaznene odredbe u slučaju negativne evaluacije rada na programu, uključujući obavezu vraćanja sredstava u državni budžet.

VI OCJENA PRIJAVA

Administrativnu provjeru pristiglih prijava na Konkurs vršiće Ministarstvo. Sve projektne prijave koje su ispunile uslove iz Konkursa i prošle administrativnu provjeru biće upućene na evaluaciju.

Evaluaciju će vršiti međunarodni eksperti, u dvije faze:

-  Prva faza: Ocjenu cjelovitih prijava će vršiti međunarodni tim eksperta koje imenuje Ministarstvo nauke. Njihov zadatak je da izvrše evaluaciju prijava i prateće dokumentacije, elektronskim putem, i dostave individualni evaluacioni izvještaj I faze evaluacije.

- Druga faza: Podrazumijeva intervjue sa timovima projektnih predloga koji su pozitivno ocijenjeni u prvoj fazi. Sprovodi je Finalna evaluaciona komisija koju čine tri međunarodna eksperta koje imenuje Ministarstvo nauke.

Rang listu prijava Komisija dostavlja Ministarstvu nauke koje donosi konačnu odluku o finansiranju programa Centra izvrsnosti, na prijedlog Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost.

VII KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE PROJEKATA

Naučni i inovacioni potencijal budućeg Centra izvrsnosti, potencijal ekspanzije naučnoistraživačke djelatnosti u izabranoj disciplini rada i njeno mjesto u društveno-ekonomskom ambijentu Crne Gore i regiona; kvalitet naučnoistraživačkog tima, tj. CV rukovodioca i ključnih istraživača; strategija ljudskih resursa, zapošljavanje novih lica na projektu, posebno mladih istraživača i stručnih saradnika. Najveću težinu u ovom kriterijumu ima CV rukovodioca i istraživačkog tima; (ukupno: 50 poena)

Implementacija i izvodljivost – plan rada; efikasna raspodjela budžeta; postojeći prostorni kapaciteti i oprema; obezbjeđenje samostalnosti Centra u odlučivanju na nivou institucije koja je Nosilac programa; plan postizanja samoodrživosti; integrisanost s ostalim instrumentima podrške u državi kao i na međunarodnom planu; obezbijeđeno dopunsko finansiranje; kvalitet partnerstava i pravni odnosi između njih; plan rješavanja rizika (ukupno: 20 poena) i

Uticaj – kako će program povećati naučne kapacitete Crne Gore i osposobiti ih da se strateški orijentišu na značajan rast i usmjeravanje ka dugoročnim prilikama za ekonomski razvoj; kako će postići bolju povezanost na međunarodnom planu; kako će na srednji i duži rok doprinijeti unapređenju naučne i inovacione kulture i koje će mjesto zauzeti u nacionalnom inovacionom ekosistemu; kako će se postići integracija ili transfer znanja i tehnologija u postojeće lance vrijednosti ili javne servise i sa kojim rezultatima; kako će uticati na obrazovni sistem; kako će održati nivo naučne izvrsnosti mjereno postavljenim indikatorima; (ukupno: 30 poena)

Indikatori uticaja koji će se razmatrati prilikom ex-post – periodične i finalne evaluacije: Broj zaposlenih lica u istraživanju; Broj zaposlenih mladih istraživača / Broj naučnih publikacija u najvišoj kategoriji međunarodnih časopisa / Vrijednost ostvarenih ugovora sa inovativnim preduzećima i drugim investitorima; / Broj prijavljenih EU patenata u oblasti rada Centra (faza “examination research”) / Stepen unapređenja tehnologije na skali TRL u odnosu na prethodno stanje / Kreirani servisi ili proizvodi visoke dodate vrijednosti za integraciju u postojeće lance vrijednosti / Broj podnijetih predloga projekata za program H2020 / Erasmus+/ Eureka / nacionalne programe finansiranja i iznos povučenih sredstava; / Broj startap projekata generisanih iz Centra; / Broj organizovanih događaja, način upravljanja znanjem i njegovo širenje u društvu;

VIII ETIČKA PITANJA

Tokom procesa pripreme prijedloga programa Podnosilac prijave u obavezi je da vodi računa o poštovanju etičkih principa i pravila.
Ukoliko prijedlog programa podrazumijeva neko etičko pitanje, Podnosilac prijave u obavezi je da dostavi odobrenje Etičkog odbora i/ili dostavi drugi relevantan dokaz o načinu rješavanja etičkog pitanja.

IX ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Rok za dostavljanje prijava je 29. mart 2019. godine do 15.00 časova.

X ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Ministarstvo će zaključiti ugovor s Nosiocem programa Centra / Centara koji budu prihvaćeni za finansiranje na osnovu rang liste, donijete odluke Ministarstva po predlogu Savjeta za NID, traženog i raspoloživog budžeta, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

XI NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Popunjena i potpisana Prijava sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u jednom štampanom primjerku (original) na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, sa naznakom: Prijava na konkurs za program uspostavljanja novih centara izvrsnosti. Prijavu je neophodno dostaviti i u elektronskom obliku putem veb stranice Ministarstva nauke odnosno portala e-Uprave (link će biti blagovremeno dostupan).

Prijavni formular i tabela budžeta mogu se preuzeti na veb sajtu Ministarstva nauke: http://www.mna.gov.me/biblioteka/Konkursi
 
Kontakt osoba u Ministarstvu nauke: Branka Žižić, branka.zizic@mna.gov.me

[1] http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Strategija_pametne_specijalizacije/
[1] Prioritetna polja istraživanja u okviru širih oblasti, definisana u Strategiji NID 2017-2021 pogledati na: http://www.mna.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=301212&rType=2

Prilog 1: Prijavni formular-korigovan8.03.2019
Prilog 2: Tabela plana budžeta

Napomena:
Korekcije u numeraciji poglavlja, na stranicama 5 i 6 Prijavnog formulara izvršene 8. marta 2019.
Razlog korekcije: tehnička greška


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?