RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za ponovno polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa srednjom stručnom spremom

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za ponovno polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa srednjom stručnom spremom.


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo javne uprave


Opis

Stručni ispit za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete:

1) Osnovi ustavnog uređenja Crne Gore;
2) Osnovi sistema javne uprave i službeničkih odnosa;
3) Osnovi upravnog postupka i kancelarijskog poslovanja;
4) Osnovi finansija

 Korisničko uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca možete naći niže u dijelu "Originalni obrasci".  


Gdje i kako

PODNOŠENJE PRIJAVE ZA PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Ukoliko kandidat nije položio stručni ispit, potrebno je Ministarstvu javne uprave podnijeti prijavu za ponovno polaganje stručnog ispita, pri čemu kandidat uz prijavu ne dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima.

Ukoliko korisnik želi da prijavu dostavi lično Ministarstva javne uprave, to može uraditi neposredno na pisarnici Ministarstva javne uprave, Rimski trg br. 45, Podgorica, svakog radnog dana od 09.00h do 11.00h i 12.00h do 14.00h ili putem pošte.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Ministarstva javne uprave (https://www.gov.me/mju), najkasnije 20 dana prije početka polaganja stručnog ispita. 

TROŠKOVI PONOVNOG POLAGANJA STRUČNOG ISPITA 

Troškovi ponovnog polaganja stručnog ispita za kandidate za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja iznose 38,65e.

Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se na žiro račun: Budžet Crne Gore, Ministarstvo javne uprave br. žiro računa: 832-1135-90, svrha uplate: Naknada za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima.

Dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita kandidat je dužan da stavi na uvid sekretaru komisije prije početka izrade pisanog testa. 

PRAVILA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Prije početka polaganja stručnog ispita sekretar komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, pasoš ili drugu ispravu sa fotografijom na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.


• NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit sastoji se iz pisanog i usmenog dijela za svaki predmet pojedinačno (Osnovi ustavnog uređenja Crne Gore; Osnovi sistema javne uprave i službeničkih odnosa; Osnovi upravnog postupka i kancelarijskog poslovanja; Osnovi finansija).


• PISANI DIO STRUČNOG ISPITA

Pisani dio stručnog ispita sastoji se iz pisanog testa koji kandidati izrađuju pod šifrom, elektronskim putem, koji priprema komisija.

Pisani dio stručnog ispita za svaki predmet sadrži po pet pitanja i podrazumijeva provjeru znanja na način što kandidat bira jedan od više ponuđenih odgovora, odnosno daje odgovor na konkretno pitanje, na kojem se svaki tačan odgovor na pitanje boduje sa dva boda, tako da maksimalan broj bodova na pisanom dijelu testa za svaki predmet pojedinačno iznosi 10 bodova.

Izrada pisanog dijela stručnog ispita traje 60 minuta.

• USMENI DIO STRUČNOG ISPITA

Usmenom dijelu stručnog ispita pristupiće kandidat koji je ostvario najmanje šest bodova na pisanom dijelu stručnog ispita, za svaki predmet pojedinačno.

Usmeni dio stručnog ispita polaže se tako što se kandidatu postavljaju po tri pitanja iz svakog predmeta pojedinačno.

Uspjeh kandidata na usmenom dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio" za svaki od predmeta.


• USPJEH NA STRUČNOM ISPITU

Stručni ispit položio je kandidat koji je za svaki predmet pojedinačno dobio ocjenu "položio".


• ODLAGANJE POLAGANJA

Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje stručnog ispita, zbog bolesti kandidata ili drugih opravdanih razloga, za sljedeći rok za polaganje stručnog ispita.


• ODUSTANAK OD POLAGANJA

Kandidat koji odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ne pristupi polaganju stručnog ispita ili odloženom polaganju stručnog ispita, smatra se da nije položio stručni ispit.


• POPRAVNI ISPIT

Kandidat koji je dobio ocjenu "nije položio" iz jednog predmeta ima pravo da iz tog predmeta polaže popravni ispit.

Pravo na polaganje popravnog ispita može se ostvariti, po pravilu, u sljedećem roku za polaganje stručnog ispita.

Ako kandidat, po pravilu, u sljedećem roku za polaganje stručnog ispita, ne položi popravni ispit, smatra se da nije položio stručni ispit za rad u državnim organima. 


Korisni linkovi

 SSS-Napomene


Pravna podloga

Uredba o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima


Ostalo

Sekretari Komisija:

Bojana Jovetić

kontakt tel: +382 68 813 629

 

Ana Gojković

kontakt tel: +382 68 822 972     


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (4):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?