РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПријава за поновно полагање стручног испита за рад у државним органима са средњом стручном спремом

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Пријава за поновно полагање стручног испита за рад у државним органима са средњом стручном спремом.


Орган задужен за спровођење

Министарство јавне управе


Опис

Стручни испит за ИИИ и ИВ ниво квалификације образовања полаже се по програму који садржи сљедеће предмете:

1) Основи уставног уређења Црне Горе;
2) Основи система јавне управе и службеничких односа;
3) Основи управног поступка и канцеларијског пословања;
4) Основи финансија

 Корисничко упутство за попуњавање електронског обрасца можете наћи ниже у дијелу "Оригинални обрасци".  


Гдје и како

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Уколико кандидат није положио стручни испит, потребно је Министарству јавне управе поднијети пријаву за поновно полагање стручног испита, при чему кандидат уз пријаву не доставља доказе о испуњавању услова за полагање стручног испита за рад у државним органима.

Уколико корисник жели да пријаву достави лично Министарства јавне управе, то може урадити непосредно на писарници Министарства јавне управе, Римски трг бр. 45, Подгорица, сваког радног дана од 09.00х до 11.00х и 12.00х до 14.00х или путем поште.

О датуму, времену и мјесту полагања стручног испита, кандидати ће бити обавијештени путем интернет странице Министарства јавне управе (www.мју.гов.ме), најкасније 20 дана прије почетка полагања стручног испита. 

ТРОШКОВИ ПОНОВНОГ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА 

Трошкови поновног полагања стручног испита за кандидате за ИИИ и ИВ ниво квалификације образовања износе 38,65е.

Уплата трошкова за полагање стручног испита врши се на жиро рачун: Буџет Црне Горе, Министарство јавне управе, бр. жиро рачуна: 832-1135-90, сврха уплате: Накнада за полагање стручног испита за рад у државним органима.

Доказ о уплати трошкова полагања стручног испита кандидат је дужан да стави на увид секретару комисије прије почетка израде писаног теста. 

ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Прије почетка полагања стручног испита секретар комисије утврђује идентитет кандидата увидом у личну карту, пасош или другу исправу са фотографијом на основу које се може утврдити идентитет кандидата.


• НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Стручни испит састоји се из писаног и усменог дијела за сваки предмет појединачно (Основи уставног уређења Црне Горе; Основи система јавне управе и службеничких односа; Основи управног поступка и канцеларијског пословања; Основи финансија).


• ПИСАНИ ДИО СТРУЧНОГ ИСПИТА

Писани дио стручног испита састоји се из писаног теста који кандидати израђују под шифром, електронским путем, који припрема комисија.

Писани дио стручног испита за сваки предмет садржи по пет питања и подразумијева провјеру знања на начин што кандидат бира један од више понуђених одговора, односно даје одговор на конкретно питање, на којем се сваки тачан одговор на питање бодује са два бода, тако да максималан број бодова на писаном дијелу теста за сваки предмет појединачно износи 10 бодова.

Израда писаног дијела стручног испита траје 60 минута.

• УСМЕНИ ДИО СТРУЧНОГ ИСПИТА

Усменом дијелу стручног испита приступиће кандидат који је остварио најмање шест бодова на писаном дијелу стручног испита, за сваки предмет појединачно.

Усмени дио стручног испита полаже се тако што се кандидату постављају по три питања из сваког предмета појединачно.

Успјех кандидата на усменом дијелу стручног испита оцјењује се оцјеном "положио" или "није положио" за сваки од предмета.


• УСПЈЕХ НА СТРУЧНОМ ИСПИТУ

Стручни испит положио је кандидат који је за сваки предмет појединачно добио оцјену "положио".


• ОДЛАГАЊЕ ПОЛАГАЊА

Комисија може, на писани захтјев кандидата, одложити полагање стручног испита, због болести кандидата или других оправданих разлога, за сљедећи рок за полагање стручног испита.


• ОДУСТАНАК ОД ПОЛАГАЊА

Кандидат који одустане од започетог полагања стручног испита, не приступи полагању стручног испита или одложеном полагању стручног испита, сматра се да није положио стручни испит.


• ПОПРАВНИ ИСПИТ

Кандидат који је добио оцјену "није положио" из једног предмета има право да из тог предмета полаже поправни испит.

Право на полагање поправног испита може се остварити, по правилу, у сљедећем року за полагање стручног испита.

Ако кандидат, по правилу, у сљедећем року за полагање стручног испита, не положи поправни испит, сматра се да није положио стручни испит за рад у државним органима. 


Корисни линкови

 ССС-Напомене


Правна подлога

Уредба о програму и начину полагања стручног испита за рад у државним органима


Остало

Секретари Комисија:

Бојана Јоветић

контакт тел: +382 68 813 629

 

Ана Гојковић

контакт тел: +382 68 822 972     


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (3):

Да (3):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?