РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за обављање послова осигурања
Назив услуге

Дозвола за обављање послова осигурања


Орган задужен за спровођење

 Агенција за надзор осигурања


Опис

 Дозвола за обављање послова осигурања друштву за осигурање издаје се за обављање једне или више врста осигурања којима ће се друштво бавити


Гдје и како

 На архиви Агенције за надзор осигурањаУл. Московска 17А М/Ц1, 81000 Подгорица, Црна Гора

 
тел: +382 20 513 502
фаx: +382 20 513 503
е-маил: агенција@ано.цо.ме

Радно вријеме: 07 - 15 часова
(документација уз захтјев мора бити предата у оригиналу или овјереној копији)


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дјелатност осигурања 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 • Захтјев;
 • 1.     уговор, односно одлука о оснивању;
 • 2.     предлог статута;
 • 3.     доказ да су обезбијеђена новчана средства најмање у висини износа акцијског капитала из цлана 21 овог закона и средства за покрице оснивацких и других трошкова везаних за поцетак рада друштва;
 • 4.     пословни план друштва за осигурање за трогодишњи период, са мишљењем овлашценог актуара;
 • 5.     услови осигурања и тарифе премија;
 • 6.     списак акционара по имену, презимену и пребивалишту за физицка лица, односно називу и сједишту за правна лица, са бројем и укупном номиналном вриједношцу акција и процентом уцешца у акцијском капиталу друштва за осигурање;
 • 7.     за акционаре
 • -          правна лица која намјеравају да стекну квалификовано уцешце:
 • -          доказ надлежног органа о регистрацији,
 • -          податке о оснивацима, укљуцујуци и податке о укупном номиналном износу акција и процентом
 • -          уцешца у акцијском капиталу друштва за осигурање,
 • -          податке о лицима одговорним за управљање тим правним лицем, укљуцујуци и податке о њиховом
 • -          претходном радном ангажовању и квалификацијама,
 • -          финансијски извјештаји, са мишљењем овлашценог ревизора за последње три године,
 • -          доказ о висини пријављеног, односно плаценог пореза на имовину и на добит за последње три године;
 • 8.     за акционаре - физицка лица која намјеравају да стекну квалификовано учешће:
 • -          доказ о лицним подацима и претходном радном ангажовању тог лица,
 • -          доказ да у последње три године није био члан одбора директора или носилац посебних овлашцења у правном лицу над којим је отворен или спроведен поступак принудне ликвидације, односно стечаја,
 •  
 • -          доказ да није безусловно осуђиван за кривична дјела против платног промета и привредног пословања, имовине и службене дужности на казну затвора дужу од три мјесеца,
 • -          доказ надлежног органа управе о висини пријављеног, односно плаћеног пореза на имовину и на укупан приход грађана за посљедње три године,
 • -          доказ о извору средстава за куповину акција;
 • 9.     подаци о лицима повезаним са оснивачима, односно квалификованим имаоцима, са изјавом о начину повезаности из члана 24 закона;
 • 10.   за физичка лица која су предложена за чланове одбора директора и извршног директора друштва докази:
 • -          о испуњености услова у погледу стручне спреме, квалификације и професионалног искуства,
 • -          да у последње три године није био члан одбора директора или носилац посебних овлашцења у правном лицу над којим је спроведен поступак принудне ликвидације, односно стецаја,
 • -          да не подлијеже ограничењима из члана 48 став 3 овог закона,
 • -          да није осуђиван на безусловну казну затвора дужу од три мјесеца,
 • -          да се против тог лица не води кривицни поступак,
 • -          о висини пријављеног, односно плаценог пореза на имовину и на укупан приход грађана за посљедње три године;
 • 11.   име и презиме лица које це обављати послове овлашценог актуара, са подацима из тачке 10 овог става, уговор, односно предуговор о обављању актуарских послова закључен са друштвом за обављање актуарских послова, као и доказ о осигурању од одговорности за штету коју овлашћени актуар може проузроковати датим мишљењем;
 • 12.   доказ о организационој, кадровској и техничкој оспособљености друштва за осигурање за обављање послова осигурања;
 • 13.   доказ о својини, односно о закупу пословног простора у коме це се дјелатност обављати;
 • 14.   Прописана накнада за рјешавање по захтјеву.
 • други докази и подаци по захтјеву регулаторног органа 


Рок за издавање лиценце

 Рјешавање по захтјеву - 90 дана


Период важења лиценце

 Неограничено 


Услови за продужење важења лиценце

 Лиценца се не продузава, подноси се нови захтјев


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Регулаторни орган ће рјешењем одузети друштву за осигурање дозволу за обављање послова осигурања, ако:

   1) је дозвола добијена на основу неистинитих и нетачних података;
   2) друштво престане да обавља послове осигурања дуже од шест мјесеци;
   3) друштво престане да испуњава услове на основу којих је добило дозволу за обављање послова осигурања;
   4) друштво обавља послове осигурања за које нема дозволу регулаторног органа;
   5) друштво није у остављеном року поступило према мјерама из члана 130 закона;
   6) друштво није уплатило допринос у гарантни фонд, не извршава обавезе по основу међународне карте осигурања аутоодговорности или не испуњава друге законом и међународним уговорима утврђене обавезе.
 
Рјешење из става 1 овог члана је коначно.
Против рјешења из става 1 овог члана може се водити управни спор.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 5000 еура


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Законски основ  - чл. 33 Закон о осигурању ("Сл.лист РЦГ", бр. 078/06, 019/07, Сл.лист ЦГ", бр. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Подзаконски акти - Правилник о ближим условима за издавање дозвола за обављање послова осигурања, посредовања, заступања И пружања других услуга о осигурању И начину доказивања испуњености тих услова ("Сл. лист Црне Горе", бр. 15/13 од 22.03.2013).


Корисни линкови

Агенција за надзор осигурања 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?