РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЛиценца за производњу електричне енергије
Назив услуге

Лиценца за производњу електричне енергије


Орган задужен за спровођење

Регулаторна агенција за енергетику


Опис

Лиценцу прибављају субјекти који намјеравају да се баве производњом електричне енергије (чл.65 Закона о енергетици), осим субјеката који производе електричну енергију за сопствене потребе и субјеката који се баве производњом електричне енергије у енергетским објектима чија укупна инсталисана снага не прелази 1МW(чл.74 ЗоЕ)


Гдје и како

 Регулаторна агенција за енергетику, Булевар Светог Петра Цетињског бр. 96; Наташа Војводић-Перић; Соња Смоловић, тел: 00382 20 229 615;

229-616; фаx: 00382 20 229 755

 е-маил: регаген@т-цом.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Производња електричне енергије


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Захтјев за лиценцу подноси се на Обрасцу, уз који се доставља:

1) Извод из Централног регистра привредних субјеката;

2) Подаци о енергетским објектима, уређајима, постројењима и инсталацијама неопходним за обављање енергетске дјелатности и доказ о правном основу коришћења истих;

3) Статут друштва;

4) Потврда издата од надлежног државног органа да чланови органа управљања подносиоца захтјева, односно предузетник, нијесу били правоснажно осуђени за кривична дјела која их чине неподобним за вршење функције;

5) Организациона шема и квалификације запослених, у којој су назначена радна мјеста за која је потребна одређена квалификација и положен одговарајући стручни испит, у складу са законом;

6) Списак банака, са бројевима жиро рачуна подносиоца захтјева;

7) Потврда комерцијалне банке или Централне банке Црне Горе, којом се доказује да подносилац захтјева слободно располаже финансијским средствима на свом рачуну;

8) Финансијски извјештај за претходне двије године, ако исти садржи податке везане за енергетску дјелатност за коју се подноси захтјев за издавање лиценце, састављен у складу са законом, који садржи: биланс стања, биланс успјеха, исказ о новчаним токовима и исказ о промјенама на капиталу, као и извјештај ревизора ако је субјекат обвезник односно предмет ревизије;

9) Трогодишњи бизнис план за енергетску дјелатност на коју се односи захтјев за издавање лиценце, који обухвата: опис пословне активности; план продаје производа и/или услуга; људске ресурсе; процјену ризика; пројекцију трогодишњих финансијских исказа, са навођењем основних категорија исказа, и то: биланс стања, биланс успјеха и исказ о новчаним токовима, као и основне прорачуне, на основу којих су искази сачињени;

10) Доказ о плаћању накнаде за обраду захтјева за издавање лиценце.

Уз захтјев за издавање лиценце, подносилац захтјева  попуњава и доставља образац за издавање лиценце, у складу са чланом 7 Правила  о лиценцама за обављање енергетских дјелатности ( у даљем тексту: Правила);  документацију прописану чланом 7 Правила као и:

 

1)      Уговор о прикључењу на преносни или дистрибутивни систем електричне енергије.

2)      Карте (мапе) на којима је приказана локација објекта, за све објекте.

3)      Једнополне шеме електро дијела објеката (примарна опрема) са легендом, за све објекте. Унијети знак ДЦУ код елемената објеката који су припремљени за управљање из диспечерског центра, као и знак ДЦН код елемената објеката који се надзиру из диспечерског центра.

4)      За термоелектране и/или електране - топлане, додатно, топлотну шему са легендом.

5)      Технички опис прикључака на преносни или дистрибутивни систем, за све објекте, са назначеном опремом за мјерење електричне енергије (са основним карактеристикама уређаја), снаге и напона и њена локација. Назначити која су мјерења припремљена за  даљински  пренос података.

Опис могућности пружања помоћних услуга.


Рок за издавање лиценце

30 дана од дана пријема потпуног захтјева 


Период важења лиценце

До 10 година (чл.66 Закона о енергетици), а за краћи период :

1) уколико је вријеме коришћења објекта и средстава за обављање енергетских дјелатности ограничено уговором о закупу или коришћењу, док траје уговорни однос;

2) на основу података и информација из достављеног бизнис плана;

3) на основу рада и пословања енергетског субјекта у периоду коришћења лиценце и др. (чл. 5 Правила)Услови за продужење важења лиценце

Ималац лиценце може да поднесе захтјев за продужење лиценце само у случају ако је издата на рок краћи од рока утврђеног законом.  У наведеном случају ималац лиценце је дужан да захтјев за продужење поднесе у року од 60 дана прије истека важења лиценце.  Уз захтјев за продужење лиценце прилаже се документација која је поднијета у тренутку издавања лиценце, а чији рок важења је истекао. Документација којој није истекао рок важења се  не доставља поново.

У случају да је лиценца издата на рок прописан законом ( 10 година) енергетски субјекат, ако жели да настави да обавља лиценцирану дјелатност и након истека овог рока, дужан је да поднесе захтјев за издавање нове лиценце  60 дана прије истека важења лиценце (чан 13 Правила).


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Лиценца се привремено одузима или одузима под условима и у случајевима прописаним чланом 76 ст. 1 и 4 Закона.

Након што непосредном контролом у сједишту лиценцираног субјекта или објектима који служе за обављање лиценциране дјелатности, или на други начин, утврди постојање недостатака у обављању лиценциране дјелатности, односно повреде услова из лиценце, Агенција ће имаоцу лиценце упутити "Упозорење о неиспуњавању услова из лиценце".

Упозорење из претходног  става  садржи:

1) Утврђене недостатке у обављању дјелатности;

2) Рок за отклањање недостатака.

Рок за отклањање недостатака  не може бити дужи од 30 дана. (чл. 10 Правила)

Уколико енергетски субјекат у остављеном року не отклони утврђене недостатке, Агенција ће донијети одлуку о привременом одузимању лиценце и одредити рок за отклањање недостатака који не може бити дужи од два мјесеца.

Агенција ће привремено одузети лиценцу на предлог надлежног инспектора, у случајевима утврђеним чланом 76 став 3 Закона.

Уколико енергетски субјекат у остављеном року отклони недостатке због којих му је привремено одузета лиценца, Агенција ће на захтјев субјекта, уз који се доставља доказ о отклањању недостатака, донијети одлуку којом ће ставити ван снаге одлуку о привременом одузимању лиценце и одобрити субјекту наставак обављања лиценциране дјелатности.

Уколико субјекат не отклони недостатке због којих му је привремено одузета лиценца у остављеном року, Агенција ће донијети одлуку о одузимању лиценце.(чл 11 Правила)Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Накнаде за лиценце се утврдјују Одлуком Агенције, крајем сваке године за наредну годину. За 2019. годину накнада за издавање ове  лиценце износи 1000,00€, а годишња накнада коју плаћа ималац лиценце се обрачунава по цијени од  3,33€ц по МWх произведене електричне енергије односно планиране производње из Бизнис плана који се подноси уз захтјев (Одлука „Сл.лист ЦГ“ 4/19)


Правна подлога

Закон о енергетици („Сл.лист ЦГ“ 5/16, 51/17), Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности ( „Сл.лист ЦГ“ 50/16, 30/18 ), Методологија за утврђивање начина обезбјеђивања средстава за рад Агенције (''Службени лист ЦГ'', бр. 44/16 и 70/16, 75/18),  Одлука о утврђивању накнада за лиценце и за затворени дистрибутивни систем за 2019. годину („Сл.лист ЦГ“ 4/19) 


Корисни линкови

хттп://регаген.цо.ме/сите_цг/публиц/индеx.пхп/индеx/категорија?ид_категорија=1


Остало

Сва неопходна појашњења  субјекти могу добити у директном контакту са представницима Агенције.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?