РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за отварање налога за приступ Регистру новчаних казни и прекршајне евиденције

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за отварање налога за приступ Регистру новчаних казни и прекршајне евиденције 


Орган задужен за спровођење

Министарство правде 


Надзорни орган

Министарство правде 


Опис

Предмет
Члан 1
 
            Овим Правилима ближе се дефинише приступ Регистру новчаних казни (у даљем тексту: Регистар).
 
Типови корисника
Члан 2
 
            Апликативни софтвер Регистра контролисано и ауторизовано подржава сљедеће типове корисника у Министарству правде: 
1)      Контролни администратор – тип корисника који врши унос података, контролу унесених података, додјелу бројева прекршајних налога обвезнику, отварање корисничких налога интерним контролорима, вршење обуке и послова хелп деска за корсинике Регистра и
2)      Технички администратор – тип корисника који врши администрирање базе податка Регистра и стара се о рачунарској и комуникацијској опреми неопходној за функционисање апликативног софтвера.   
            Апликативни софтвер Регистра контролисано и ауторизовано подржава сљедеће типове корисника код обвезника :
1)      Интерни контролор - је тип корисника који врши унос, преглед и контролу података унесених у Регистар и врши отварање корисничких налога интерним  администраторима и
2)      Интерни администратор - тип корисника који врши унос, преглед, контролу, исправку и измјену унесених података у Регистар.
          
Приступ Регистру
Члан 3
 
            Корисници остварују приступ Регистру преко интернет конекције, користећи у ту сврху додијељени кориснички налог.
           
Кориснички налог
Члан 4
Кориснички налог обухвата корисничко име и припадајућу лозинку који подразумијевају тајне алфанумеричке податке који омогућавају електронски приступ Регистру.
            Кориснички налог може бити измјењен или укинут на захтјев обвезника.
 
 
ИИ       ДОДЈЕЛА КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА
 
Захтјев за додјељивање / укидање корисничког налога
Члан 5
 
Захтјев за додјељивање, односно укидање корисничког налога интерном контролору Министарству правде подноси обвезник на обрасцу који је одштампан уз ова Правила и чини његов саставни дио.
У одређеним случајевима старјешина обвезника може захтијевати отварање новог, односно укидање постојећег  корисничког налога интерном контролору.
О додјељивању, односно укидању корисничког налога интерном контролору Министарсво правде писмено обавјештава обвезника.
 
Поступање по захтјеву
Члан 6
 
            Контролни администратор утврђује комплетност и валидност поднијетог захтјева из члана 5 ових Правила и врши додјелу/укидање корисничког налога интерном контролору.
            Контролни администратор на захтјеву за отварање/укидање корисничког налога, уписом клаузуле „САГЛАСАН/САГЛАСНА“  исти прихвата или га у противном одбацује уписом клаузуле „НЕСАГЛАСАН/НЕСАГЛАСНА“.
 
Додјељивање корисничког налога интерном контролору
Члан 7
           
           Контролни администратор након уписа клаузуле “САГЛАСАН/САГЛАСНА“ интерном контролору  додјељује кориснички налог.
             
Укидање корисничког налога
Члан 8
 
            Ако интерни контролор сматра да је угрожена тајност корисничког налога затражиће измјену корисничког налога.   
            Ако интерном контролору престане радни однос или се прераспореди на друго радно мјесто, обвезник ће без одлагања затражити укидање корисничког налога интерном контролору.
              Контролни администратор након пријема захтјева за укидање корисничког налога интерном контролору врши тражено укидање.               
 
Додјељивање корисничког налога интерном администартору
Члан 9
 
Интерни контролор врши додјелу/укидање корисничког налога интерном администартору на начин и поступак прописан за контролног администартора.
 
 
ИИИ      ТАЈНОСТ  КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА
 
Саопштавање корисничког налога
Члан 9
 
            Након додјељивања корисничког налога контролни администратор о истом писмено обавјештава обвезника истовремено достављајући писани докуменат који садржи тајне алфанумеричке податаке интерног контролора.
Кориснички налог интерни контролор не може саопштавати другим лицима.
 
Употреба  корисничког налога
Члан 10
 
Приступ Регистру корисник остварује употребом корисничког налога и у ту сврху користи искључиво свој  кориснички налог.
 
Промјена тајне шифре у корисничком налогу
Члан 11
 
            По преузимању писаног документа о корисничком налогу и по сазнају његових тајних података, корисник ће остварити прву пријаву у Регистару и  извршити промјену тајне шифре  како би остварио потпуну тајаност свог корисничког налога.
 
 
ИВ    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
                           Примјена и спровођење Правила
Члан 12
 
О примјени и спровођењу ових Правила  старају се корисници и старјешине обвезника.
 
                                                  Ступање на снагу
                                                                      Члан 13
 
Ова Правила ступају на снагу даном потписивања, а примјењиваће се од момента објављивања на огласној табли и интернет страници Министарства правде. 


Гдје и како

Директорат за информационо комуникационе технологије правосуђа и безбиједност података је надлежан за отварање налога на Регистру новчаних казни и прекршајне евиденције.
Контакт тел: +382 20407-513
дразен.радоњиц@мпа.гов.ме
љубо.јанковиц@мпа.гов.ме


Корисни линкови

хттп://www.мпа.гов.ме/рубрике/Регистар-новцаних-казни 


Правна подлога

Закон о прекршајима ("Службени лист ЦГ", бр. 1/11) 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?