РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаКомисија за тржиште капитала

Дозвола за рад акционарском друштву за обављање послова Централног клириншког депозитарног друштва
Назив услуге

Дозвола за рад акционарском друштву за обављање послова Централног клириншког депозитарног друштва


Орган задужен за спровођење

Комисија за тржиште капитала


Опис

ЦКДД обавља сљедеће послове:

·         води регистар дематеријализованих хартија од вриједности;

·         управља  системом  клиринга  и  салдирања трансакција закључених на регулисаном тржишту, МТП-у и ОТП-у или изван регулисаног тржишта, МТП-а и ОТП-а;

·         води систем салдирања као агент за салдирање из члана 396 Закона о тржишту капитала;

·         одређује јединствене идентификационе ознаке хартија од вриједности  које  су  уписане  у регистар хартија од вриједности;

·         отвара и води рачуне хартија од вриједности и издаје потврде  стању на рачунима;

·         врши упис у вези са издавањем, престанком или замјеном дематеријализованих хартија од вриједности;

·         уписује пренос дематеријализованих хартија од вриједности са једног рачуна на други;

·         врши упис, промјену или брисање права трећих лица на дематеријализованим хартијама од вриједности  и  другим  правним  пословима  чији  су  предмет  дематеријализоване  хартије  од вриједности;

·         учествује у раду и сарађује са међународним организацијама које се баве пословима регистрације, клиринга и салдирања;

·         пружа  услуге  у  вези  са  корпоративним  активностима  емитената  дематеријализованих хартија од вриједности;

·         обавља послове у вези са преузимањем акционарских друштава; и

       ·         друге послове у складу са Законом о тржишту капитала.


Гдје и како

Документација се предаје у папирној форми на пријавници Комисије за тржиште капитала,

Адреса:

Ул. Краља Николе 27А/ИИИ

81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

6619 Остале помоцне дјелатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

·         оснивачки  акт  ЦКДД-а, уз који се достављају и копије рјешења о упису ЦКДД-а  у  Централни  регистар привредних  субјеката и финансијске извјештаје за претходне три године, односно ако је друштво основано у претходне три године, финансијске извјештаје за сваку годину од оснивања, а ако финансијски извјештаји подлијежу обавези ревизије, прилажу се ревидирани финансијски извјештаји;

·         статут ЦКДД-а;

·         потврда о уплаћеном оснивачком капиталу;

·         доказ о организационој и кадровској оспособљености за обављање послова из члана 364 Закона о тржишту капитала;

·         податке о власничкој структури;

·         податке о имаоцима квалификованог учешћа;

·         податке о уској повезаности имаоца квалификованог учешћа у друштву;

·         захтјев за издавање сагласности за обављање дужности чланова управљачких органа ЦКДД-а у складу са члановима 153, 154 и 155 Закона о тржишту капитала;

·         приједлог правила пословања;

·         приједлог правила којима се уређује чување пословне тајне;

·         приједлог поступака спрјечавања злоупотребе повјерљивих или инсајдерских информација;

·         приједлог Цјеновника ЦКДД-а;

·         програм рада (најмање за 1 годину);

·         податке о издвајању пословних процеса у складу са одредбама члана 293 Закона о тржишту капитала;

·         доказ о уплаћеној прописаној накнади Комисији у складу са Цјеновником Комисије; и

       ·         додатну документацију на захтјев Комисије.


Рок за издавање лиценце

90 радних дана од дана пријема захтјева


Период важења лиценце

 Неограничен


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Комисија ће одузети дозволу за рад ЦКДД-у:

1)      ако ЦКДД не почне да обавља послове за које је дозвола издата, у року од 12 мјесеци од дана издавања;

2)      ако је дозвола издата на основу неистинитих и нетачних података;

3)      ако ЦКДД не обавља послове за које је дозвола за рад издата дуже од шест мјесеци;

4)      на захтјев ЦКДД-а;

5)      даном отварања стечајног поступка над ЦКДД-ом;

6)      закључењем поступка ликвидације.

 

Комисија може одузети дозволу за рад ако ЦКДД:

1)      престане да испуњава услове на основу којих је дозвола издата;

2)      поступа супротно Закону о тржишту капитала;

       3)     не поступи у складу са мјерама Комисије из чл. 391 и 392 Закона о тржишту капитала.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

2% од Законом о тржишту капитала прописаног минималног износа основног капитала


Напомена

Уз захтјев за издавање одобрења за рад потребно је приложити и прописану документацију потребну за процјену захтјева за издавање сагласности за стицање квалификованог учешћа у складу са одредбама члана 158 Закона о тржишту капитала.


Правна подлога

Закон о тржишту капитала („Сл. лист ЦГ“, бр. 01/18)


Корисни линкови

Закон о тржишту капитала

 

Правила о ближем садржају захтјева за издавање дозволе за рад и садржај документације која се прилаже уз захтјев за издавање дозволе за рад акционарском друштву за обављање послова централног клириншког депозитарног друштва ("Службени лист Црне Горе", бр. 083/18 од 25.12.2018)

 

Правила о садржају захтјева за стицање квалификованог учешћа и ближим критеријумима за оцјену квалификованог учешћа у организатору тржишта, инвестиционом друштву и централном клириншком депозитарном друштву
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање