РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаКомисија за тржиште капитала

Дозвола за рад Друштава за управљање инвестиционим фондовима
Назив услуге

Дозвола за рад Друштава за управљање инвестиционим фондовима


Орган задужен за спровођење

Комисија за тржиште капитала


Опис

Дозволом за рад се друштвима издаје лиценца за оснивање и управљање инвестиционим фондовима, односно улагање новчаних средстава у своје име и за рачун власника инвестиционих јединица заједничких фондова и у име и за рачун акционара затворених фондова, као и обављање других послова одређених Законом о инвестиционим фондовима.


Гдје и како

Документација се предаје у папирној форми на пријавници. 

Комисија за тржиште капитала 

Адреса:

Ул. Краља Николе 27А/ИИИ

020/442-800

инфо@сцмн.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

66.30 Управљање фондовима


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање дозволе за рад Друштву, оснивачи су дужни да поднесу Комисији сљедећу документацију:

1) уговор о оснивању Друштва;

2) доказ о идентитету оснивача и доказе о са њима повезаним лицима и природи њихове повезаности;

3) списак акционара Друштва, номинални износ акција, као и процентуално учешће сваког оснивача у основном капиталу у Друштву;

4) списак повезаних лица са Друштвом;

5) статут Друштва;

6) пословни план за управљање инвестиционим фондом за прве три године рада Друштва;

7) доказ да су оснивачи Друштва обезбиједили оснивачки улог у складу са законом којим се уређују инвестициони фондови и уговором о оснивању, и то: у новцу у износу од најмање 125.000,00 еура за управљање једним инвестиционим фондом с тим да када вриједност портфеља којим управља Друштво прелази 250.000.000,00 еура, Друштво је дужно да обезбиједи додатни износ капитала у износу од 0,02% износа за вриједност портфеља којим Друштво управља;

8) доказе о кадровској, техничкој и организационој оспособљености Друштва;

9) доказ о начину обезбјеђивања одговарајућег пословног простора за рад Друштва;

10) предлог за именовање чланова одбора директора, извршног директора, овлашћеног ревизора, овлашћеног лица за надзор над спровођењем политике и мјера за отклањање недостатака, интерног ревизора и лица овлашћеног за управљање ризиком;

11) доказ о намјери запошљавања по два инвестициона менаџера за сваки инвестициони фонд којим друштво жели да управља;

12) овлашћење за лице са којим ће Комисија сарађивати у поступку по захтјеву за издавање дозволе за рад;

13) доказ о уплати прописане накнаде Комисији и

14) друге податке и доказе које затражи Комисија.


Рок за издавање лиценце

Комисија, у року од 60 дана од дана пријема уредно поднијетог захтјева, доноси рјешење о давању дозволе за рад или рјешење о одбијању захтјева.


Период важења лиценце

Неограничен


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Дозволу за рад друштву за управљање Комисија ће одузети, ако:

1) друштво за управљање не отпочне са пословањем у року од годину дана од издавања дозволе;

2) друштво за управљање захтијева престанак важења дозволе;

3) друштво за управљање шест или више мјесеци не обавља дјелатност управљања инвестиционим фондовима

у складу са овим законом;

4) је дозвола издата на основу нетачних и неистинитих навода и података;

5) престане да испуњава услове за добијање дозволе;

6) је овлашћено лице озбиљно или у више наврата кршило овај закон,

7) у колико друштво добровољно жели да престане да обавља наведену дјелатност.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Оснивачи друштва за управљање инвестиционим фондовима плаћају накнаду приликом подношења захтјева за добијање дозволе за рад у износу од 2.500 еура.

Стицаоци плаћају накнаду приликом подношења захтјева за давање сагласности за стицање квалификованог учешћа: 500 еура за прво стицање и 250 еура за свако наредно стицање које буде предузето од стране истог стицаоца.

Друштва за управљање инвестиционим фондом плаћају накнаду приликом подношења захтјева за давање сагласности на:

1) одлуку о именовању извршног директора друштва за управљање - у износу од 500 ЕУР;

2) одлуку о именовању овлашћеног ревизора друштва за управљање - у износу од 500 ЕУР;

3) статут друштва за управљање и његове измјене - у износу од 500 ЕУР;


Документација коју корисник прилаже

Уз захтјев за издавање дозволе за рад Друштву, оснивачи су дужни да поднесу Комисији сљедећу документацију:

1) уговор о оснивању Друштва;

2) доказ о идентитету оснивача и доказе о са њима повезаним лицима и природи њихове повезаности;

3) списак акционара Друштва, номинални износ акција, као и процентуално учешће сваког оснивача у основном капиталу у Друштву;

4) списак повезаних лица са Друштвом;

5) статут Друштва;

6) пословни план за управљање инвестиционим фондом за прве три године рада Друштва;

7) доказ да су оснивачи Друштва обезбиједили оснивачки улог у складу са законом којим се уређују инвестициони фондови и уговором о оснивању, и то: у новцу у износу од најмање 125.000,00 еура за управљање једним инвестиционим фондом с тим да када вриједност портфеља којим управља Друштво прелази 250.000.000,00 еура, Друштво је дужно да обезбиједи додатни износ капитала у износу од 0,02% износа за вриједност портфеља којим Друштво управља;

8) доказе о кадровској, техничкој и организационој оспособљености Друштва;

9) доказ о начину обезбјеђивања одговарајућег пословног простора за рад Друштва;

10) предлог за именовање чланова одбора директора, извршног директора, овлашћеног ревизора, овлашћеног лица за надзор над спровођењем политике и мјера за отклањање недостатака, интерног ревизора и лица овлашћеног за управљање ризиком;

11) доказ о намјери запошљавања по два инвестициона менаџера за сваки инвестициони фонд којим друштво жели да управља;

12) овлашћење за лице са којим ће Комисија сарађивати у поступку по захтјеву за издавање дозволе за рад;

13) доказ о уплати прописане накнаде Комисији и

14) друге податке и доказе које затражи Комисија. 


Правна подлога

Чланом 93 Закона о инвестиционим фондовима је прописано да Захтјев за издавање дозволе за рад друштво за управљање подноси Комисији.


Корисни линкови

Закон о инвестиционим фондовима ("Сл. лист Црне Горе", бр. 54/11)
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање