РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаКомисија за тржиште капитала

Дозвола за обављање депозитарних послова
Назив услуге

Дозвола за обављање депозитарних послова 


Орган задужен за спровођење

Комисија за тржише капитала


Опис

Обављање депозитарних послова у вези са имовином инвестиционих фондова


Гдје и како

Документација се предаје у папирној форми на пријавници Комисија за тржише капитала,

Адреса:

Ул. Краља Николе 27А/ИИИ

81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

66.19 Остале помоћне дјелатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање дозволе за обављање депозитарних послова, подносилац захтјева је дужан да поднесе Комисији сљедећу документацију:

·         акт о оснивању депозитара;

·         одобрење Централне банке Црне Горе када је подносилац захтјева банка;

·         статут депозитара;

·         правила пословања депозитара;

·         акт којим се прописују накнаде за обављање депозитарних послова;

·         план обављања депозитарних послова;

·         доказ о кадровској оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о организационој оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о техничкој оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о вођењу у пословним књигама посебне евиденције о хартијама од вриједности и клијентима у чије име обавља депозитарне послове - за обављање послова отварања и вођења депозитарног рачуна;

·         доказ да је уредила адекватне и ефикасне поступке интерне контроле и да је у обављању депозитарних послова обезбиједила њихову редовну примјену,

·         доказ да је у обављању депозитарних послова уредила адекватне поступке заштите својих клијената,

·         доказ да посједује стандардну документацију за све депозитарне послове које намјерава да обавља,

доказ о уплати прописане накнаде. 


Рок за издавање лиценце

30 дана од дана уредно поднијетог захтјева


Период важења лиценце

Неограничен односно до престанка испуњавања услова под којима је лиценца издата. 


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

У случају престанка испуњавања услова и обавеза прописаних Законом о инвестиционим фондовима, Правилима о обављању депозитарних послова и другим прописима и актима депозитара на основу којих је издата дозвола и дата сагласност, Комисија налаже отклањање недостатака, а може и изрећи мјеру суспензије или одузимања дозволе за обављање депозитарних послова, као и одузимање сагласности лицу које руководи пословима депозитара.


Накнада за издавање лиценце и административне таксе

·         дозвола за обављање депозитарних послова: 2.500 еура;

·         сагласност на именовање лица које ће руководити депозитарним пословима: 500 еура;

·         сагласност на правила пословања и њихове измјене и допуне: 500 еура;

·         годишња накнада за контролу годишњег и мјесечних извјештаја депозитара: 3.000 еура


Документација коју корисник прилаже

       ·        акт о оснивању депозитара;

·         одобрење Централне банке Црне Горе када је подносилац захтјева банка;

·         статут депозитара;

·         правила пословања депозитара;

·         акт којим се прописују накнаде за обављање депозитарних послова;

·         план обављања депозитарних послова;

·         доказ о кадровској оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о организационој оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о техничкој оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о вођењу у пословним књигама посебне евиденције о хартијама од вриједности и клијентима у чије име обавља депозитарне послове - за обављање послова отварања и вођења депозитарног рачуна;

·         доказ да је уредила адекватне и ефикасне поступке интерне контроле и да је у обављању депозитарних послова обезбиједила њихову редовну примјену,

·         доказ да је у обављању депозитарних послова уредила адекватне поступке заштите својих клијената,

·         доказ да посједује стандардну документацију за све депозитарне послове које намјерава да обавља,

доказ о уплати прописане накнаде. 


Правна подлога

Члан 18 Закона о инвестиционим фондовима


Корисни линкови

Закон о инвестиционим фондовима ("Сл. лист Црне Горе", бр. 54/11)
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање