РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаКомисија за тржиште капитала

Дозвола за рад друштву за управљање пензионим фондовима
Назив услуге

Дозвола за рад друштву за управљање пензионим фондовима 


Орган задужен за спровођење

Комисија за тржише капитала


Опис

Организовање и управљање пензионим фондовима


Гдје и како

Документација се предаје у папирној форми на пријавници Комисија за тржише капитала,

Адреса:

Ул. Краља Николе 27А/ИИИ

81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

66.30 Управљање фондовима


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

       ·         акт о оснивању друштва за управљање;

·         доказ о идентитету оснивача и доказе о са њима повезаним лицима и природи њихове повезаности сходно чл. 8 и 9 Правила о издавању дозволе за рад друштвима за управљање добровољним пензионим фондовима и дозволе за формирање добровољног пензионог фонда;

·         статут друштва за управљање;

·         предлог правила о управљању пензионим фондом;

·         доказе оснивача да су уплатили износ новчаног дијела основног капитала прописан чланом 11 Закона о добровољним пензионим фондовима;

·         доказе о кадровској, техничкој и организационој оспособљености друштва за управљање сходно чл. 12 и 13 Правила о издавању дозволе за рад друштвима за управљање добровољним пензионим фондовима и дозволе за формирање добровољног пензионог фонда;

·         доказ о начину обезбјеђивања одговарајућег пословног простора за рад друштва за управљање сходно члану 14 Правила о издавању дозволе за рад друштвима за управљање добровољним пензионим фондовима и дозволе за формирање добровољног пензионог фонда;

·         предлог за именовање чланова одбора директора и извршног директора са изјавом да прихватају да обављају ове функције;

·         доказе о намјери запошљавања два инвестициона менаџера сходно члану 13 Правила о издавању дозволе за рад друштвима за управљање добровољним пензионим фондовима и дозволе за формирање добровољног пензионог фонда;

·         овлашћење за лице са којим ће Комисија сарађивати у поступку по захтјеву за издавање дозволе за рад;

·         доказ о уплати накнаде Комисији;

друге податке и доказе које затражи Комисија.


Рок за издавање лиценце

30 дана од дана уредно поднијетог захтјева


Период важења лиценце

Неограничен односно до престанка испуњавања услова под којима је лиценца издата 


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Комисија може одузети дозволу за рад друштву за управљање, ако:

·         не отпочне са обављањем дјелатности у року од 12 мјесеци од дана добијања дозволе за рад;

·         је дозвола прибављена навођењем неистинитих података;

·         врши улагања средстава пензионог фонда или на други начин поступа супротно Закону о добровољним пензионим фондовима и Правилима о управљању;

·         Комисији у поступку надзора не поднесе потребну документацију или на други начин омета вршење надзора над његовим пословањем;

·         друштво за управљање донесе одлуку о ликвидацији;

·         у прописаном року не достигне прописани ниво капитала;

·         престане да испуњава услове прописане за добијање дозволе за рад;

у другим случајевима када оцијени да незаконитим управљањем пензионим фондом друштво за управљање угрожава интересе власника пензионог фонда.


Накнада за издавање лиценце и административне таксе

       ·         дозвола за рад: 5.000 еура;

·         сагласност на уговор о оснивању друштва за управљање: 500 еура;

·         сагласност на статут друштва за  управљање и његове измјене и допуне: 500 еура;

·         сагласност на одлуку о именовању извршног директора друштва за управљање: 500 еура;

сагласност за стицање квалификованог учешћа: 500 еура за прво стицање и 250 еура за свако наредно стицање које буде предузето од стране истог стицаоца;


Документација коју корисник прилаже

       ·         акт о оснивању друштва за управљање;

·         доказ о идентитету оснивача и доказе о са њима повезаним лицима и природи њихове повезаности сходно чл. 8 и 9 Правила о издавању дозволе за рад друштвима за управљање добровољним пензионим фондовима и дозволе за формирање добровољног пензионог фонда;

·         статут друштва за управљање;

·         предлог правила о управљању пензионим фондом;

·         доказе оснивача да су уплатили износ новчаног дијела основног капитала прописан чланом 11 Закона о добровољним пензионим фондовима;

·         доказе о кадровској, техничкој и организационој оспособљености друштва за управљање сходно чл. 12 и 13 Правила о издавању дозволе за рад друштвима за управљање добровољним пензионим фондовима и дозволе за формирање добровољног пензионог фонда;

·         доказ о начину обезбјеђивања одговарајућег пословног простора за рад друштва за управљање сходно члану 14 Правила о издавању дозволе за рад друштвима за управљање добровољним пензионим фондовима и дозволе за формирање добровољног пензионог фонда;

·         предлог за именовање чланова одбора директора и извршног директора са изјавом да прихватају да обављају ове функције;

·         доказе о намјери запошљавања два инвестициона менаџера сходно члану 13 Правила о издавању дозволе за рад друштвима за управљање добровољним пензионим фондовима и дозволе за формирање добровољног пензионог фонда;

·         овлашћење за лице са којим ће Комисија сарађивати у поступку по захтјеву за издавање дозволе за рад;

·         доказ о уплати накнаде Комисији;

друге податке и доказе које затражи Комисија.


Правна подлога

Члан 19 Закона о добровољним пензионим фондовима


Корисни линкови

Закон о добровољним пензионим фондовима ("Сл. лист РЦГ", бр. 78/06 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 40/11)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање