РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаУправа за жељезнице

Сертификат о безбједности за превоз (Путника и робе) (Дио А и Дио Б)
Назив услуге

Сертификат о безбједности за превоз (Путника и робе) (Дио А и Дио Б)


Орган задужен за спровођење

Управа за жељезнице


Надзорни орган

-Министарство капиталних инвестиција (Директорат за жељезнички саобрацај)

-Инспекција за жељезнички саобраћај и

-Управа за жејезнице


Опис

Сертификат о безбједности за превоз је исправа испуњености услова за

безбједно обављање жељезничког саобраћаја 

Јавни превоз путника и робе може да врши жељезнички превозник који испуњава услове утврђене законом којим је уређена жељезница и има сертификат о безбједности за превоз.

Сертификат о безбједности за превоз издаје Орган управе жељезничком превознику који има:

1) успостављен систем за управљање безбједношћу у складу са овим законом;

2) возила која испуњавају услове утврђене овим законом;

3) потребан број жељезничких радника за обављање превоза који испуњавају услове утврђене овим законом.

Сертификат из става 2 овог члана издаје се на захтјев жељезничког превозника уз који се прилаже сљедећа документација:

1) лиценца за превоз;

2) дозволе за коришћење возила;

3)интерни акти жељезничког превозника којима се осигурава безбједност саобраћаја.

Сертификат о безбједности за превоз састоји се од:

1) дијела А - којим се утврђује испуњавање услова у погледу успостављања система за управљање безбједношћу жељезничког превозника;

2) дијела Б - којим се потврђује испуњавање услова из става 2 ал. 2 и 3 овог члана и прихватање одредаба које је жељезнички превозник усвојио како би задовољио специфичне захтјеве прописане за безбједно обављање саобраћаја на одговарајућој мрежи.

Сертификат о безбједности за превоз може се издати за цијелу мрежу или дио мреже, за одређену врсту и обим превоза.Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром издаје се за цијелу мрежу или дјелове мреже.

Правилник о начину издавања сертификата о безбједности у жељезничком превозу(“Службени лист ЦГ”, број 27/15) прописује начин издавања сертификата о безбједности за превоз, ближи садржај захтјева и документације која се прилаже уз захтјев за издавање сертификата и начин вођења евиденције о издатим сертификатима.

Закон о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза (“Службени лист ЦГ”, број 1/14)  и  Правилник о начину издавања сертификата о безбједности у жељезничком превозу(“Службени лист ЦГ”, број 27/15)


Гдје и како

Сертификат се издаје на основу поднијетог захтјева и документације.

Захтјев се предаје на архиви Управа за жељезнице, Ул. Херцеговачка 75, 85000 Подгорица, Т: ( 020 ) 232-127, Ф: ( 020 ) 232-128, инфо@дззцг.ме

Захтјев се подноси на Обрасцу 1 који се налази као саставни дио Правилника о начину издавања сертификата о безбједности у жељезничком превозу(“Службени лист ЦГ”, број 27/15)  који се може преузети са линка хттп://www.дззцг.ме/паге.пхп?п=21


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Уз захтјев за издавање сертификата, поред документације утврђене чланом 46 Закона о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза, прилаже се и сљедећа документација:

1) сажетак приручника о систему управљања безбједношћу;

2) опис мреже;

3) списак прописа и ТСИ са упућивањем на поступке и документе из система управљања безбједношћу управљача инфраструктуре гдје су примијењени;

4) списак жељезничких радника према категоријама и начину заснивања радног односа;

5) опис поступака из система управљања безбједношћу који се односе на жељезничке раднике са доказима о испуњавању прописаних услова (сертификати, увјерења и сл.);

6) списак возила која користи за одржавање,

7) опис поступака из система управљања безбједношћу који се односе на возила за одржавање, са доказима о испуњавању прописаних услова и дозволом за коришћење возила.


Рок за издавање лиценце

Орган управе надлежан за послове жељезничког саобраћаја (у даљем тексту: Орган управе), након пријема захтјева, оцјењује да ли приложени сажетак система управљања безбједношћу омогућава почетну процјену квалитета и прикладности система управљања безбједношћу и може затражити додатне информације о подносиоцу захтјева.

 Уколико Орган управе посумња у тачност или неусклађеност неких података из приложене докментације, обавјештава подносиоца захтјева о:

1) неусклађености података и области које су неусклађене;

 2) релевантним прописима и/или стандардима;

3) неиспуњености захтјева;

4) доставлјању информација и додатних доказа, са мјерама које треба да предузме подносилац захтјева да би исправио недостатке и рокове за усклађивање;

5) областима које могу да се далје испитују кроз надзор, након издавања сертификата.

 

Сертификати из става 1 овог члана издају се у року од четири мјесеца од дана подношења захтјева.


Период важења лиценце

Сертификат о безбједности за превоз издаје се на период од пет година и садрже број у складу са европским идентификационим бројем.


Услови за продужење важења лиценце

Услови за продужење сертификата о безбједности за превоз обухвата поступак у ком се предаје нови захтјев и документација.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Сертификат о безбједности за превоз престаје да важи:

- истеком рока за који је издат;

Издати сертификат може се ревидирати уколико дође до промјене обима и врсте и превоза и то:

1) врсте услуга - превоз путника (укључујући или искључујући велике брзине) и/или превоз робе

(укључујући или искључујући превоз опасне робе) или пружање само маневарских услуга;

2) обима превоза робе и/или путника;

3) броја запослених (микро, мало, средње, велико предузеће);

4) преласка са двопосједа на једнопосјед вучних возила;

5) увођења нових типова возних средстава и сл.

- одузимањем сертификата


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Накнада за издавање лиценце наплаћује се по тарифном броју 100а 3)

у износу од

- по вучном возилу 25,00

- по вученом возилу 10,00

Закона о административним такасама

("Сл. лист РЦГ", бр. 55/03 од 01.10.2003, 46/04 од 09.07.2004, 81/05 од 29.12.2005, 02/06 од 18.01.2006, "Сл.

лист Црне Горе", бр. 22/08 од 02.04.2008, 77/08 од 16.12.2008, 03/09 од 21.01.2009, 40/10 од 22.07.2010,

73/10 од 10.12.2010, 20/11 од 15.04.2011, 26/11 од 30.05.2011, 56/13 од 06.12.2013, 45/14 од 24.10.2014)


Документација коју корисник прилаже

Уз захтјев за издавање сертификата, поред документације утврђене чланом 46 Закона о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза, прилаже се и сљедећа документација:

1) сажетак приручника о систему управљања безбједношћу;

2) опис мреже;

3) списак прописа и ТСИ са упућивањем на поступке и документе из система управљања безбједношћу управљача инфраструктуре гдје су примијењени;

4) списак жељезничких радника према категоријама и начину заснивања радног односа;

5) опис поступака из система управљања безбједношћу који се односе на жељезничке раднике са доказима о испуњавању прописаних услова (сертификати, увјерења и сл.);

6) списак возила која користи за одржавање,

7) опис поступака из система управљања безбједношћу који се односе на возила за одржавање, са доказима о испуњавању прописаних услова и дозволом за коришћење возила.:

СПИСАК ДОКУМЕНАТА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ УЗ ЗАХТЈЕВ

(Детаљније из правилника)

1.1 сажетак приручника о систему управљања безбједношћу;

1.1 сажетак приручника о систему управљања безбједношћу;

1.2 копија лиценце за превоз;

1.3 копија сертификата за превоз дио А;

1.4 копија полисе осигурања која прати лиценцу за превоз;

1.5 списак прописа које ће примјењивати са упућивањем на поступке и документе из система управљања

безбједношћу жељезничког превозника гдје су ови прописи примијењени:

а) прописи, поступци и докумената који се користе за вожњу возова, маневрисање и обезбјеђивање

саобраћаја у редовним, отежаним и ванредним ситуацијама;

б) прописи, поступци и документа који се примјењују у функционалном подсистему регулисање и управлјање

саобраћајем;

ц) прописи, поступци и документа који се примјењују за припрему воза;

д) прописи, поступци и документа који се примјењу за састављање воза;

е) прописи, поступци и документа који се примјењују за технички преглед и пробу кочница;

ф) прописи, поступци и документа који се примјењују у случају несрећа, озбиљних несрећа, инцидената и превоза

опасне робе;

г) прописи, поступци и документа који се примјењују за одржавање возила.

1.6 списак жељезничких радника према категоријама и начину заснивања радног односа;

1.7 опис поступака из система управљања безбједношћу који се односе на жељезничке раднике, са доказима и

евиденцијама о испуњавању прописаних услова о:

а) здравственој способности жељезничких радника;

б) стручној оспособљености жељезничких радника, уз навођење ко врши обучавање и провјеру стручне

оспособљености и како се та оспособљеност провјерава;

ц) стручном усавршавању жељезничких радника, уз навођење тема, предавача и контроле учешћа;

д) познавању инфраструктуре и возила и провјери тог знања;

е) познавнају језика жељезничког радника којем црногорски језик није матерњи;

ф) праћењу и контроли рада жељезничких радника;

г) евидентирање ступања на рад и контроли радног времена.

1.8 списак жељезничких возила која користи за превоз;

1.9 опис поступака из система управљања безбједношћу који се односе на жељезничка возила, са доказима о

испуњавају прописаних услова:

а) дозволе за коришћење возила;

б) докази о техничкој исправности возила,

ц) докази о одржавању возила и назив и сједиште, односно име и адреса лица које врши одржавање;

д) списак прописа за одржавање возила.


Правна подлога

 Закон о жељезници (“Службени лист ЦГ”, број 27/13)

Закон о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза (“Службени лист ЦГ”, број 1/14)

Правилник о начину издавања сертификата о безбједности у жељезничком превозу(“Службени лист ЦГ”, број 27/15)


Напомена

У циљу боље реализације еЛиценце поменуте законе, правилнике, број издатих сертификата и остало можете преузети са сајта хттп://www.дззцг.ме


Корисни линкови

хттп://www.дззцг.ме
хттп://www.дззцг.ме/паге.пхп?п=22

 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (1):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање