РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаАгенција за надзор осигурања

Сагласност за стицање или повећавање квалификованог учешћа у друштву за осигурање
Назив услуге

 Сагласност за стицање или повећавање квалификованог учешћа у друштву за осигурање


Орган задужен за спровођење

 Агенција за надзор осигурања


Опис

 Лице које, директно или индиректно, намјерава да стекне квалификовано уцешце у друштву за осигурање дужно је да за стицање тих акција прибави претходну сагласност регулаторног органа.
Лице које намјерава да повеца квалификовано уцешце, којим би достигло или прешло 20%, 30% или 50% капитала или акција са правом гласа, односно стекло 100% уцешца у капиталу или праву гласа у друштву за осигурање, дужно је да за такво стицање прибави претходну сагласност регулаторног органа.


Гдје и како

На архиви Агенције за надзор осигурањаУл. Московска 17А М/Ц1, 81000 Подгорица, Црна Гора
 
тел: +382 20 513 502
фаx: +382 20 513 503
е-маил: агенција@ано.цо.ме
 
Радно вријеме: 07 - 15 часова
(документација уз захтјев мора бити предата у оригиналу или овјереној копији) 


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дјелатност осигурања 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 -          Зхтјев за стицање квалификованог уцешца и:   

 

1) списак ималаца квалификованог уцешца у лицу у којем се стице квалификовано уцешце, са подацима о висини тих уцешца и преводом овјереног извода из судског односно другог јавног регистра за сваког од ималаца квалификованог уцешца;
2) превод овјереног извода из судског односно другог јавног регистра у који је уписано лице у коме се стице квалификовано уцешце;
3) финансијски извјештаји лица у којем се стице квалификовано уцешце за посљедње три пословне године са ревизорским извјештајима, ако је то лице по прописима државе сједишта обвезник ревизије;
4) списак лица која су повезана са лицем у којем се стице квалификовано уцешце са описом нацина повезаности;
5) стратегија управљања у лицу у којем се стице квалификовано уцешце са оцјеном економске ефикасности нвестиција.

-    подаци о лицима повезаним са оснивацима, односно квалификованим имаоцима, са изјавом о нацину повезаности из цлана 24   закона о осигурању;
-       подаци о лицима која су, у складу са чланом 24 Закона о осигурању , повезана са квалификованим имаоцима акција и то:
 
а) за лице повезано с квалификованим имаоцима акција до нивоа физичких лица: - по основу капитала - подноси се потврда о учешћу у капиталу, извод из Централне Депозитарне Агенције (ЦДА) односно друге одговарајуће евиденције, о броју акција у власништву и слично, - по основу управљања - подноси се списак чланова одбора директора, одлука о именовању за члана одбора директора и слично, - по другом основу - подноси се други одговарајући доказ (уговор о пословном удруживању или другом облику повезивања, извод из одговарајућих матичних регистара и слично);
б) за тржишно препознатљива лица, доказ о берзанској котацији или о рејтингу, за лица уврштена на берзанску котацију или којима је додијељен рејтинг од стране међународно признатих рејтинг агенција (Моодy'с, Стандард анд Поор, Фитцх);
ц) за лице које је члан групе, подноси се списак друштава у групи, са организационом структуром и описом система управљања у групи;
 
6) за акционара - правно лице које намјерава да стекне квалификовано учешће:
 
а) извод из регистра у коме је уписано правно лице, односно копија личне карте или пасоша физичког лица,
које има више од 10% капитала односно права гласа у том правном лицу и подаци о укупном
номиналном износу акција и проценту учешћа у акцијском капиталу друштва за осигурање,
б) попуњени упитници са подацима о лицима одговорним за управљање тим лицем, укључујући и
податке о њиховом претходном радном искуству;
ц) потврда надлежног органа да то лице и лица која управљају тим правним лицем нијесу правоснажно
осуђивана за кривична дјела против платног промета и привредног пословања, имовине и службене
дужности набезусловну казну затвора дужу од три мјесеца;
 
7) за физичко лице које намјерава да стекне квалификовано учешће: 
 
а) попуњен упитник са подацима о том лицу, укључујући и податке о дотадашњем радном искуству
тог лица;
б) извод рачуна у банци, рјешење надлежног суда о оставинском поступку, или други сличан доказ о
поријеклу средстава за куповину акција;
ц) копија личне карте или пасоша;
д) овјерена копија радне књижице;
) подаци о лицима која су, у складу са чланом 24 Закона, повезана са квалификованим имаоцима
акција и то:
а) за лице повезано с квалификованим имаоцима акција до нивоа физичких лица:
 
- по основу капитала - подноси се потврда о учешћу у капиталу, извод из Централне Депозитарне
Агенције (ЦДА) односно друге одговарајуће евиденције, о броју акција у власништву и слично,
- по основу управљања - подноси се списак чланова одбора директора, одлука о именовању за
члана одбора директора и слично,
- по другом основу - подноси се други одговарајући доказ (уговор о пословном удруживању
или другом облику повезивања, извод из одговарајућих матичних регистара и слично);
б) за тржишно препознатљива лица, доказ о берзанској котацији или о рејтингу, за лица уврштена на
берзанску котацију или којима је додијељен рејтинг од стране међународно признатих рејтинг
агенција (Моодy'с, Стандард анд Поор, Фитцх);
ц) за лице које је члан групе, подноси се списак друштава у групи, са организационом структуром и
описом система управљања у групи;
- Прописана накнада за рјешавање по захтјеву.


Рок за издавање лиценце

 Рјешавање по захтјеву - 60 дана


Период важења лиценце

 Неограничено


Услови за продужење важења лиценце

 Лиценца се не продузава, подноси се нови захтјев


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Регулаторни орган ће рјешењем повући дату сагласност за стицање квалификованог учешћа, ако:
 
   1) је сагласност дата на основу неистинитих и нетачних података;
   2) је због дјелатности и послова које обавља или због радњи које је извршио квалификовани ималац, односно са њим повезано лице угрожено пословање друштва за осигурање;
   3) је због дјелатности и послова које обавља квалификовани ималац, односно са њим повезано лице или начина повезаности између тих лица онемогућено, односно отежано вршење надзора над друштвом за осигурање;
   4) квалификовани ималац крши обавезу прибављања одобрења за стицање квалификованог учешћа, односно повећање тог учешћа или на други начин омета надзор над друштвом за осигурање;
   5) ако квалификовани ималац престане да испуњава услове на основу којих је добио сагласност;
   6) Сагласност за стицање или повећање квалификованог учешћа  престаје да важи ако подносилац захтјева, у року од шест мјесеци од дана издавања сагласности, не стекне акције за које је сагласност дата. 


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 1000 еура


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Законски основ  - члан 23 Закон о осигурању ("Сл.лист РЦГ", бр. 078/06, 019/07, Сл.лист ЦГ", бр. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),
Подзаконски акти: члан 2 тачка 5 Правилник о ближим условима за издавање дозвола за обављање послова осигурања и начину доказивања испуњености тих услова ("Сл. лист Црне Горе", бр. 15/13 од 22.03.2013).


Корисни линкови

Агенција за надзор осигурања 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање