РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаЗавод за социјалну и дјечију заштиту

Захтјев за издавање лиценце за обављање послова васпитача
Назив услуге

 Захтјев за оиздавање лиценце за за обављање послова васпитача


Орган задужен за спровођење

 Завод за социјалну и дјечју заштиту


Надзорни орган

Министарство финансија и социјалног старања


Опис

 Послови васпитача, обухватају: бригу о физичком, психичком, социјалноемоционалном, когнитивном и развоју комуникације и стваралаштва код корисника који користе услуге смјештаја и услуге подршке за живот у заједници.


Гдје и како

 Заводу за социјалну и дјечју заштиту путем обрасца ЗИЛ (Захтјев за издавање лиценце за рад стручном раднику), који је саставни дио Правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце за рад стручним радницима у области социјалне и дјечје („Службени лист Црне Горе“, бр.073/17 од 03.11.2017) доступног на сајту Завода за социјалну и дјечју заштиту. Захтјев се може поднијети  лично или путем поште.

Контакт особа Милош Ристић,

Телефон:020/226-181

Емаил: милос.ристиц@зсдз.гов.ме 


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Област социјалне и дјечје заштите


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

У складу са чланом 4 став 2 Правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце за рад стручним радницима у области социјалне и дјечје заштите („Службени лист Црне Горе“, бр. 073/17):

 ·         Диплома или други доказ о завршеним студијама ВИИ-1 ниво квалификација (завршене специјалистичке студије из: социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије или специјалне педагогије);

 ·         Сертификат о успјешно завршеном акредитованом програму обуке, односно програму пружања услуге;

 ·         Увјерење о положеном стручном испиту у области социјалне и дјечје заштите;


Рок за издавање лиценце

 30 дана од дана подношења захтјева у складу са Законом о управном поступку („Службени лист Црне Горе“, бр.56/2014,20/2015,40/2016 и 37/2017) 


Период важења лиценце

 6 година од дана издавања лиценце за рад.


Услови за продужење важења лиценце

 Завод за социјалну и дјечју заштиту обнавља лиценцу за рад стручном раднику ако оствари 100 бодова из Бодовне листе, која је дата на обрасцу БЛ, који чини саставни дио  Правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце за рад стручним радницима у области социјалне и дјечје („Службени лист Црне Горе“, бр.073/17 од 03.11.2017)
Стручни радник подноси Заводу захтјев за обнављање лиценце за рад, на обрасцу ЗОЛ, који чини саставни дио наведеног правилника.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

1)      Уколико стручни радник не обнови лиценцу за рад;
2)      Послове не обавља у складу са прописаним нормативима и стандардима;
3)      Дође до отказа уговора о раду услед учињене повреде радне обавезе или радне дисциплине;


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Није прописано


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о социјалној и дјечјој заштити („Службени лист Црне Горе", бр. 027/13, 001/15, 042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17, 042/17, 050/17, 059/21 и 145/21) и Правилник о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце за рад стручним радницима у области социјалне и дјечје заштите („Службени лист Црне Горе“, бр. 073/17)


Корисни линкови

Завод за социјалну и дјечију заштиту 


Остало

Образовне исправе стечене ван Црне Горе подлијежу поступку признавања исправа у складу са Законом о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању квалификација („Службени лист Црне Горе“, бр. 057/11 и 042/16)

У складу са чланом 28 наведеног закона, образовне исправе издате у републикама бивше СФРЈ не подлијежу поступку признавања исправа, ако су стечене до дана међународног признања тих република. 

Образовне исправе стечене у Републици Србији до 25. јануара 2008. године не подлијежу поступку признавања исправа

Образовне исправе стечене у Републици Србији до 25. јануара 2008. године не подлијежу поступку признавања исправа у складу са одредбама овог закона. Приликом подношења захтјева за издавање лиценце за рад, приложена документа се достављају у оригиналу или као овјерена копија.Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (7):

Да (5):
Не (0):
Дјелимично (2):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање