РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за полагање Стручног испита за рад у области спорта

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за полагање Стручног испита за рад у области спорта


Орган задужен за спровођење

Министарство спорта и младих


Опис

 У складу са Правилником о програму и начину полагања стручног испита за рад у области спорта ("Службени лист црне горе", бр. 038/19 од 05.07.2019) Захтјев за полагање Стручног испита за рад у области спорта подноси се Министарству спорта и младих на адресу Светлане Кане Радевић 3.

Стручни испит за рад у области спорта полаже секретар спортске организације, директор ако га спортска организација има, као и лице које обавља стручне послове у спорту према програму који садржи сљедеће предмете:


- Национални прописи у области спорта,
- Међународни прописи у области спорта,
- Основи познавања облигационих односа,
- Основи познавања радних односа, и
- Основи познавања финансијског пословања и израде финансијских извјештаја.

Кандидат је дужан да доставити Министарству спорта и младих:

- Захтјев за полагање стручног испита за рад у области спорта
- Фотокопију увјерења/дипломе о завршеном нивоу квалификације образовања
- Рјешење о признавању иностране образовне исправе

Потребна документација доставља се Министарству спорта и младих, улица Светлане Кане Радевић бр 3 Подгорица, у периоду од 08 до 10х и од 12 до 14х или путем поште.

О датуму, мјесту и времену полагања стручног испита, кандидати ће бити обавијештени путем интернет странице Министарства спорта и младих (www.мс.гов.ме), најкасније 15 дана прије дана полагања стручног испита.

Лица са инвалидитетом  ослобађају се трошкова полагања стручног испита, о чему су дужни доставити доказ.

Уплата трошкова у износу од 77,30 еура за полагање стручног испита за рад у области спорта врши се на жиро рачун: 832-1138-81 Буџет Црне Горе сврха уплате: Накнада за полагање стручног испита за рад у области спорта.

Кандидат је дужан доказ о уплати доставити на увид секретару комисије прије почетка испита. Кандидату који не достави доказ о уплати трошкова полагања стручног испита неће се дозволити полагање стручног испита.


Правила полагања

 Прије почетка полагања стручног испита, секретар Комисије утврђује идентитет кандидата увидом у личну карту или другу јавну исправу са фотографијом из које се може утврдити идентитет кандидата и саопштава му правила којих се мора придржавати током полагања стручног испита.


За вријеме полагања стручног испита, кандидат треба да буде прикладно и уредно одјевен и не може користити мобилни телефон и друга средства која ометају полагање стручног испита, нити напуштати просторију у којој се полаже стручни испит.

Кандидат који не поштује правила биће удаљен са стручног испита.


Начин полагања

 Стручни испит полаже се усмено.

Питања за сваки предмет појединачно припрема предсједник, односно члан Комисије који је одређен као испитивач за тај предмет.

Успјех кандидата на стручном испиту за сваки предмет појединачно оцјењује се оцјеном "положио" или "није положио".

Коначан успјех кандидата на стручном испиту оцјењује се оцјеном "положио" или "није положио".

Стручни испит положио је кандидат који је за сваки предмет појединачно добио оцјену "положио".

Кандидат који је на стручном испиту из више од два предмета добио оцјену "није положио" сматра се да није положио стручни испит.

Предсједник Комисије јавно, у присуству свих чланова Комисије саопштава кандидату оцјену коначног успјеха на стручном испиту.


Одлагање полагања

 Комисија може, на писани захтјев кандидата, одложити полагање стручног испита због болести кандидата или других оправданих разлога, за сљедећи рок за полагање стручног испита.


Одустанак од полагања

 Кандидат који одустане од започетог полагања стручног испита, не приступи полагању стручног испита или одложеном полагању стручног испита, сматра се да није положио стручни испит


Поправни испит

 Кандидат који је на стручном испиту из највише два предмета добио оцјену "није положио" има право да полаже поправни испит из тих предмета, у року који не може бити краћи од 30 дана од дана полагања стручног испита.

Ако кандидат у року из става 1 овог члана, не положи поправни испит, сматра се да није положио стручни испит.


Увјерење о положеном стручном испиту

 Кандидату који је положио стручни испит Министарство издаје увјерење о положеном стручном испиту.


Напомена

 У складу са чланом 67 Закона о спорту секретар спортске организације, директор ако га спортска организација има, као и лице које обавља стручне послове у спорту мора да има положен стручни испит за рад у области спорта.

Лица која не положе стручни испит у области спорта не могу наставити да обављају стручне послове у спорту.Корисни линкови

Министарство спорта и младих 


Правна подлога

 Закон о спорту


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (3):

Да (1):
Не (1):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?