РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за препис увјерења о положеном правосудном испиту

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за препис увјерења о положеном правосудном испиту


Орган задужен за спровођење

Министарство правде, људских и мањинских права


Опис

Издавање увјерења и других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција

Члан 33

О чињеницама о којима води службену евиденцију, у складу са законом, јавноправни орган издаје увјерење, односно другу исправу.

Увјерење и друга исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција издају се на основу података из службене евиденције и имају значај јавне исправе.

Увјерење и друга исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција издају се странци на усмени захтјев, по правилу, истог дана кад је странка затражила издавање увјерења, односно друге исправе, а најкасније у року од осам дана од дана подношења захтјева, ако прописом којим је установљена службена евиденција није друкчије прописано.

Ако јавноправни орган одбије захтјев за издавање увјерења, односно друге исправе о чињеницама о којима води службену евиденцију, дужан је да о томе донесе рјешење. Против овог рјешења странка може поднијети жалбу.

Ако у року од осам дана од дана подношења захтјева не изда увјерење, односно другу исправу о чињеницама о којима води службену евиденцију, нити донесе рјешење о одбијању захтјева и о томе обавијести странку, странка може да изјави жалбу као да је њен захтјев одбијен.

Ако странка, на основу доказа којима располаже, сматра да јој увјерење, односно друга исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција није издата у складу са подацима из те евиденције, може захтијевати измјену или издавање новог увјерења, односно друге исправе.

О одбијању захтјева странке да измијени или изда ново увјерење, односно другу исправу јавноправни орган доноси рјешење. Ако у року од осам дана од дана подношења захтјева за измјену или издавање новог увјерења, односно друге исправе, јавноправни орган не поступи по захтјеву, странка може да изјави жалбу као да је њен захтјев одбијен.

 

Издавање увјерења и других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција

Члан 34

Јавноправни орган издаје увјерење, односно другу исправу и о чињеницама о којима не води службену евиденцију, ако је то законом или другим прописом прописано, а чињенице на основу којих издаје увјерење утврђује у поступку доказивања.

Увјерење, односно друга исправа издата на начин из става 1 овог члана, не обавезује јавноправни орган којем је поднијета као доказ у поступку рјешавања о управној ствари. Тај јавноправни орган може поново утврђивати чињенице наведене у увјерењу, односно другој исправи.

Увјерење, односно друга исправа о чињеницама о којима јавноправни орган не води службену евиденцију, односно рјешење о одбијању захтјева издају се странци у року од 15 дана од дана подношења захтјева. Против овог рјешења странка може поднијети жалбу.

Ако у року из става 3 овог члана јавноправни орган не изда увјерење односно другу исправу о чињеницама о којима не води службену евиденцију, нити донесе рјешење о одбијању захтјева и о томе обавијести странку, странка може да изјави жалбу као да је њен захтјев одбијен.  


Гдје и како

Захтјев можете доставити на архиви Министарства правде улица Вука Караџића бр.3, 81000 Подгорица
За овјеру је потребно уплатити таксу од 2€ на жиро рачун Министарства правде број: 832-1130-08 са назнаком препис увјерења за правосудни испит


Корисни линкови

Правосудни испит

хттпс://www.гов.ме/мпа 


Правна подлога

ЗАКОН О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (3):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?