РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПријава и одјава боравка странаца
Назив услуге

Пријава и одјава боравка странаца


Орган задужен за спровођење

Управа полиције


Опис

Министарство унутрашњих послова је, с обзиром да се у току љетње туристичке сезоне биљежи присуство већег броја страних држављана у Црној Гори, а ради поједностављења процедуре пријаве боравка странаца на нашој територији, прописало обрасце за пријаву и одјаву боравка странца и то образац пријаве и одјаве боравка који попуњава и предаје странац и образац за пријаву и одјаву боравка који за странца попуњава и предаје регистровани давалац смјештаја. 

Министарство унутрашњих послова је, наиме, како би пријава боравка странаца било јасно дефинисана, уз прецизне и олакшане процедуре, сходно Закону о странцима, крајем јула ове године донијело два правилника који регулишу ову област и то Правилник о обрасцу и начину подношења пријаве и одјаве боравка странца и садржају и начину вођења евиденције, чији су поменути обрасци саставни дио, и Правилник о ближем начину подношења пријаве и одјаве боравка странца преко туристичке организације. 


Гдје и како

Уколико странац борави код регистрованог даваоца смјештаја (хотел, мотел, регистровани апартмани итд), регистровани давалац смјештаја има обавезу да Управи полиције МУП-а пријави и одјави боравак странца у року од 12 часова од момента регистрације тог странца код даваоца смјештаја, на прописаном обрасцу (Образац 2). Давалац смјештаја дужан је да води евиденцију о странцима којима пружа услуге смјештаја и да омогући полицији увид у евиденцију.  

Давалац смјештаја пријаву и одјаву боравка странца полицији доставља електронски, а ако нема техничких могућности за достављање електронским путем, давалац смјештаја пријаву и одјаву боравка може достављати преко туристичке организације или на прописаном обрасцу у писаној форми. Непостојање могућности за достављање пријаве и одјаве боравка странца електронским путем утврђује полиција о чему даваоцу смјештаја издаје потврду (Образац 3). 

Привредно друштво, предузетник и лице коме странац са боравком до 90 дана долази у посјету и којем обезбјеђује смјештај дуже од 12 часова обавезан је да полицији поднесе пријаву и одјаву боравка странца, у име странца, у року од 12 часова од доласка, односно одласка странца. 

Страни држављанин је дужан да, уколико неће боравити код регистрованог даваоца смјештаја, сам пријави и одјави боравак територијално надлежном одјељењу граничне безбједности (ОГБ) Управе полиције МУП-а (инспектору за странце) или туристичкој организацији општине у којој ће боравити у року од 24 часа од момента ступања на нашу територију. Дакле, странац коме је издата виза за дужи боравак (виза Д) иИи борави у Црној Гори до 90 дана, дужан је да полицији лично поднесе пријаву боравка у мјесту у којем намјерава да борави, на прописаном обрасцу (Образац 1). Странац је дужан да поднесе пријаву боравка и у случају кад у другом мјесту у Црној Гори намјерава да борави дуже од 24 часа. Странац је дужан да поднесе одјаву боравка полицији у року од 24 часа прије одласка из мјеста боравка, на поменутом прописаном обрасцу. Одјава боравка се не подноси уколико странац напусти мјесто боравка протеком времена трајања боравка уколико је вријеме боравка наведено у пријави. Странац који борави у Црној Гори у туристичке сврхе, а не користи услуге даваоца смјештаја, може пријаву и одјаву боравка, осим полицији лично, поднијети преко туристичке организације у мјесту боравка. Пријаву, односно одјаву, туристичка организација доставља полицији електронским путем. 

Пријаву и одјаву за дијете подноси странац родитељ, усвојилац, старалац, хранитељ, односно лице коме је дијете повјерено на чување, његу, васпитање и образовање. 

Непоштовање обавеза прописаних законом у вези са пријавом и одјавом боравка је кажњиво. Казна за правно лице које је дужно да пријави и одјави боравак странца износи од 500 до 3.000 еура. За прекршај казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 150 еура до 500 еура, физичко лице које пружа услуге смјештаја новчаном казном од 150 еура до 500 еура, као и предузетник новчаном казном од 300 еура до 1.500 еура. Новчаном казном од 60 еура до 600 еура казниће се за прекршај странац, ако није испунио законске обавезе у вези са пријавом и одјавом боравка. 

Важно је рећи да страни држављанин неће сносити законске консеквенце уколико регистровани давалац смјештаја или туристичка организација не пријаве његов боравак Управи полиције у законски прописаном року а ако је то била њихова обавеза, већ ће полицијски службеници у том случају издати прекршајни налог том одговорном правном лицу.

Обавеза пријаве и одјаве боравка страних држављана је законска процедура која се примјењује у свакој држави.


Корисни линкови

Управа полиције

Детаљи пријаве


Правна подлога

Правилник о обрасцу и начину подношења пријаве и одјаве боравка странца и садржају и начину вођења евиденције 

Правилник о ближем начину подношења пријаве и одјаве боравка странца преко туристичке организацијеОригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (133):

Да (34):
Не (80):
Дјелимично (19):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?