РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПосебна лиценца за обављање универзалне поштанске услуге
Назив услуге

 Посебна лиценца за обављање универзалне поштанске услуге


Орган задужен за спровођење

 Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност


Надзорни орган

 Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност


Опис лиценце

 Обављање универзалне поштанске услуге и свих комерцијалних поштанских услуга


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу (начин предаје захтјева, контакт особе, телефон, фаx, маил)

 У складу са чланом 83, 83а Закона о поштанским услугама("Сл.лист ЦГ", број 57/11, 55/16 и 55/18), са Правилником о поступку и критеријумима за избор универзалног поштанског оператора("Сл.лист ЦГ", број 17/17), као и са Правилником о ближим условима за обављање универзалне поштанске услуге("Сл.лист ЦГ", број 29/17 и 114/20), Агенција одређује универзалног поштанског оператора по спроведеном поступку на основу јавног позива.


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Поштанска дјелатност


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

У складу са чланом 83а Закона о поштанским услугама сва документација за јавни позив биће објављена у "Службеном листу Црне Горе" и на интернет страници Агенције. 


Рок за издавање лиценце

Агенција ће одлуку о избору универзалног поштанског оператора донијети у року од два мјесеца од дана јавног отварања понуда.

Агенција ће изабраном универзалном поштанском оператору у року од 15 дана издати посебну лиценцу. 


Период важења лиценце

 10.година


Услови за продужење важења лиценце

 Спровођење новог поступка на основу јавног позива


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

У складу са чланом 78 Закона о поштанским услугама  Агенција ће одузети посебну лиценцу универзалном поштанском оператору ако:

     1) не обавља поштанске услуге на начин и под условима утврђеним посебном лиценцом;

     2) не испуњава услове на основу којих је добио посебну лиценцу;

     3) је одлука о издавању посебне лиценце донесена на основу нетачних података важних за доношење те одлуке;

     4) универзални поштански оператор не отпочне да пружа универзалну поштанску услугу у року из члана 74 став 1 тачка 3 овог закона;

     5) не поступи по рјешењу поштанског инспектора;

     6) не извршава финансијске обавезе према Агенцији у утврђеним роковима;

     7) на захтјев Агенције не достави потребне податке или документацију која се односи на обављање поштанских услуга;

     8) обавља поштанске услуге по дампиншким цијенама, и

     9) у случају забране обављања дјелатности.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

У складу са чланом 81 Закона о поштанским услугама и чланом 1,2 и 3 Правилника о висини једнократне и годишње накнаде за обављање поштанских услуга ( "СЛ.лист ЦГ", бр. 57/12) поштански оператори за  издавање посебне лиценце плаћају једнократну и годишњу накнаду и то:
 
-  Висина једнократне накнаде за издавање посебне лиценце износи 5.000 €
(1894 Накнада за лиценце поштанских оператора) и 
-  Поштански оператори плаћају годишњу накнаду у износу од 1% укупно оствареног прихода од поштанских услуга у претходној години. 
Ако поштански оператор поред поштанских услуга обавља и друге дјелатности, а не води одвојено рачуноводство за поштанске услуге, плаћа годишњу накнаду у износу од 0,8% укупно оствареног прихода у претходној години. 
(1895 Годишња накнада за поштанске операторе)

Годишња накнада се плаћа једнократно.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о поштанским услугама("Сл.лист ЦГ", број 57/11, 55/16 и 55/18),  Правилник о поступку и критеријумима за избор универзалног поштанског оператора ("Сл.лист ЦГ", бр. 17/17) и Правилнику о ближим условима за обављање универзалне поштанске услуге ("Сл.лист ЦГ", број 29/17 и 114/20). Корисни линкови

 хттп://www.екип.ме


Оригинални обрасци (формулари захтјева за издавање лиценце)

 Нема


Остало

 Уколико Лиценца захтијева још информација које би биле корисне, као и друге податке од значаја за информисање лица о поступку лиценцирања, молимо Вас да их наведете:
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?