РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за обављање послова посредовања у осигурању
Назив услуге

 Дозвола за обављање послова посредовања у осигурању


Орган задужен за спровођење

 Агенција за надзор осигурања


Опис

 Послове посредовања у осигурању, као једину дјелатност, обавља друштво за посредовање у осигурању које је добило дозволу регулаторног органа за обављање тих послова у складу са овим законом.
Друштво за посредовање у осигурању не може обављати послове заступања у осигурању


Гдје и како

На архиви Агенције за надзор осигурањаУл. Московска 17А М/Ц1, 81000 Подгорица, Црна Гора
 
тел: +382 20 513 502
фаx: +382 20 513 503
е-маил: агенција@ано.цо.ме
 
Радно вријеме: 07 - 15 часова
(документација уз захтјев мора бити предата у оригиналу или овјереној копији) 


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дјелатност осигурања 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

       1.     Уговор о оснивању;
2.     Предлог статута;
3.     Списак акционара, односно власника удјела са подацима из члана 30 став 2 тач. 6 до 8 овог закона;
4.     Пословни план друштва за посредовање за трогодишњи период;
5.     Доказ да физичка лица која су предложена за одбор директора и извршног директора испуњавају услове из члана 30 овог закона;
6.     Доказ о прописаној организацији,кадровској И техничкој оспособљености друштва за посредовање;
7.     Доказ о учешћу у капиталу или учешћу у праву гласа у друштвима за осигурање или друштвима за посредовање у осигурању;
8.     доказ о осигураној одговорности за штете које могу настати обављањем дјелатности на износ од најмање 200.000 еура за сваку штету или 250.000 еура агрегатно за годину дана;
9.     Доказ о власништву, односно о закупу пословног простора у коме ће се дјелатност обављати;
10.   Прописана накнада за рјешавање по захтјеву;
Други докази и подаци по захтјеву регулаторног органа. 


Рок за издавање лиценце

 Рјешавање по захтјеву - 90 дана


Период важења лиценце

 Неограничено


Услови за продужење важења лиценце

 Лиценца се не продузава, подноси се нови захтјев


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Регулаторни орган ће одузети друштву за посредовање у осигурању дозволу за обављање послова посредовања у осигурању, ако:
 
   1) друштво за посредовање у осигурању престане да испуњава неки од услова под којима се добија дозвола за обављање послова посредовања у осигурању;
   2) је пословањем друштва за посредовање у осигурању угрожен интерес осигураника или је утврђено непоштовање закона и других прописа;
   3) друштво за посредовање у осигурању посредује за друштво за осигурање које нема дозволу за обављање послова осигурања;
   4) је дозвола добијена навођењем лажних података;
   5) друштво за посредовање крши обавезу благовременог извјештавања регулаторног органа или не поступа у складу са изреченим мјерама за отклањање незаконитости и неправилности


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

500 еура


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Законски основ  - чл. 56 Закон о осигурању ("Сл.лист РЦГ", бр. 078/06, 019/07, Сл.лист ЦГ", бр. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Подзаконски акти - Правилник о ближим условима за издавање дозвола за обављање послова осигурања, посредовања, заступања и пружања других услуга о осигурању и начину доказивања испуњености тих услова ("Сл. лист Црне Горе", бр. 15/13 од 22.03.2013).


Корисни линкови

Агенција за надзор осигурања 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (3):

Да (2):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?