РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОвлашћење за вршење енергетског прегледа система за гријање и система за климатизацију
Назив услуге

 Овлашћење за вршење енергетског прегледа система за гријање и система за климатизацију


Орган задужен за спровођење

Министарство капиталних инвестиција


Опис

 Овлашћење за вршење енергетског прегледа система за гријање и система за климатизацију


Гдје и како

Захтјев се подноси на Архиву Министарства капиталних инвестиција (адреса: Римски трг 46, 81000 Подгорица)
 
Е-маил: инфо@ее-ме.орг


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Вршење енергетског прегледа система за гријање и система за климатизацију


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање овлашћења за вршење енергетских прегледа система за гријање и система за климатизацију, прилажу се оригинали или овјерене фотокопије сљедећих докумената:   
1)     потврда о регистрацији за обављање, као претежне, једне од сљедећих дјелатности: пројектовање, грађење, стручни надзор над грађењем, ревизија пројектне документације и стручни послови из области енергетике, издата од Централног регистра привредних субјеката;
2)     за квалификовано лице за вршење енергетских прегледа система за гријање и система за климатизацију, и то:
-       уговор о раду на неодређено вријеме са пуним радним временом,
-       радна биографија (ЦВ),
-       копија радне књижице,
-       доказ о најмање пет година радног искуства на пословима пројектовања, руковођења и стручног надзора над уградњом термотехничких постројења или инсталација, испитивања енергетских постројења или инсталација,
-       потврда о положеном стручном испиту за вршење редовних енергетских прегледа система за гријање и система за климатизацију и/или енергетских прегледа зграда, у складу са програмом прописаним овим правилником и
3)     доказ о извршеној уплати накнаде за обраду захтјева, у складу са посебним прописом


Рок за издавање лиценце

 По Закону о општем управном поступку рок за рјешавање по захтјеву је мјесец дана, од дана предаје захтјева


Период важења лиценце

 Неограничено


Услови за продужење важења лиценце

 Нема


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Овлашћење за вршење енергетског прегледа Министарство ће одузети ако:
-        се утврди да је овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података;
-        овлашћено лице обавља енергетске прегледе супротно овом закону;
-        квалификовано лице за вршење енергетских прегледа зграда или квалификовано лице за вршење енергетских прегледа система за гријање и система за климатизацију, буде осуђено на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест мјесеци;
-        овлашћено лице престане да испуњава услове на основу којих је стекло овлашћење.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Накнада за обраду захтјева, у складу са Законом о административним таксама, Тарифни број 1 – 5,00€ на уплатни рачун Министарства економије:

-        бр. рачуна: 832-3161232-94,

-        прималац: Буџет Црне Горе,

сврха уплате: Административна такса за Министарство економије


Правна подлога која се односи на Лиценцу

-      Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. лист Црне Горе", бр. 57/14)
-      Правилник о условима за извођење обуке, стицање овлашћења и начину вођења регистра за вршење енергетских прегледа ("Сл. лист Црне Горе", бр. 75/15)


Корисни линкови

Енергетска ефикасност   

Министарство економије 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (0):
Не (1):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?