РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОдобрење за експлоатацију минералних сировина на експлоатационом пољу
Назив услуге

 Одобрење за експлоатацију минералних сировина на експлоатационом пољу


Орган задужен за спровођење

 ЈУ Завод за геолошка истраживања


Надзорни орган

 Министарство капиталних инвестиција


Опис

 Одобрење за експлоатацију минералних сировина на експлоатационом пољу нарочито садржи:

1) назив привредног друштва којем се одобрава експлоатација;

2) положај, површина, границе и назив експлоатационог поља;

3) врсту минералних сировина које су предмет експлоатације;

4) ситуациону карту са уцртаним границама експлоатационог поља овјерену од стране органа који издаје одобрење;

5) рок у којем се морају завршити припремни радови и почети са експлоатацијом;

6) услове и ограничења која су дата актима органа надлежних за послове уређења простора и заштите животне средине;

7) рок на који се даје минерална сировина на коришћење.


Гдје и како

 Захтјев се предаје на архиви ЈУ Завода за геолошка истраживања Црне Горе лично, преко контакт особе, курира или путем поште;

 

адреса: Јаглике Аџић бб, Подгорица,

 

тел/фаx. 020 245-453; 020 245-438.


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Рударство – експлоатација минералних сировина


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Захтјев садржи: назив и врсту минералних сировина које се намјеравају експлоатисати, податке о подносиоцу захтјева, планираном почетку и динамици извођења радова.

Уз захтјев, прилажу се сљедећи докази:

- Уговор о концесији;

- ситуациона карта у размјери 1:10.000 (или већој) са уцртаним границама експлоатационог поља, јавним саобраћајницама, рударским радовима и другим објектима који се налазе на експлоатационом пољу, описом граница, називом експлоатационог поља и назначењем општине на чијој се територији налази (6 примјерака);

- потврду о билансним резервама минералних сировина која се издаје у складу са важећим прописима о класификацији и категоризацији резерви;

- студија изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина са приказом услова и начина експлоатације и припреме минералних сировина са динамиком извођења радова и подацима о метанообилности, запрашености и заводњености, оплемењивању, употреби и пласману, мјерама заштите и санације животне средине као и подацима о техничкој опремљености и стручним кадровима;*

-мишљење надлежног органа за заштиту животне средине на студију изводљивости експлоатације;

- акт органа надлежног за послове урбанизма у погледу усаглашености планиране експлоатације минералних сировина са одговарајућим просторним, односно урбанистичким плановима (УТУ);

- лиценца за извођење радова;

- доказ о извршеној уплати административне таксе;

- други подаци од значаја за издавање одобрења на захтјев надлежног органа.


Рок за издавање лиценце

 Одобрење за експлоатацију минералних сировина на експлоатационом пољу доноси ЈУ Завод за геолошка истраживања у року од 30 дана по пријему прописане документације


Период важења лиценце

 Ово одобрење производи правно дејство за вријеме важења уговора, осим у случајевима стицања услова који су утврђени чл. 38 и 39 Закона о рударству.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 ·         Одобрење за експлоатацију престаје да важи:

1)     престанком постојања концесионара као правног лица;

2)     исцрпљењем минералне сировине на експлоатационом пољу;

3)     одустајањем од одобрења за експлоатацију;

4)     истеком рока на који је одобрена експлоатација;

5)     одузимањем концесије;

6)     трајном обуставом експлоатације минералних сировина.

 

·         Надлежни орган одузеће одобрење за експлоатацију ако се:

- не отпочне са експлоатацијом у предвиђеном року;

- радови не изводе у складу са рударским пројектом;

- експлоатацијом угрожава живот и здравље запослених и трећих лица или имовина и друга природна добра, а друге мјере предвиђене  законом и другим прописима нијесу довољне да се то спријечи.

Концесионар нема право на накнаду штете у случају одузимања одобрења за експлоатацију.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса у износу од 150 € плаћа се по тарифном броју 41 Закона о административним таксама (“Сл. лист РЦГ” број 55/03, 46/04, 81/05 и “Сл. лист ЦГ” бр. 22/08, 77/08, 3/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16, 37/17), а у вези са чланом 94 став 1 Закона о управном поступку.

 

Административна такса се уплаћује у Буџет Црне Горе на рачун број 832-3161232-94


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о рударству („Сл. лист ЦГ“ бр. 65/08, 74/10, 40/11);

 Уредбе о повјеравању дијела послова из надлежности Министарства економије Јавној установи Завод за геолошка истраживања („Сл. лист ЦГ“, број 16/18)


Корисни линкови

Министарство економије 

Завод за геолошка истраживања 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (2):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?