РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОдобрење за извођење радова по главном рударском пројекту
Назив услуге

 Одобрење за извођење радова по главном рударском пројекту


Орган задужен за спровођење

 ЈУ Завод за геолошка истраживања


Надзорни орган

Министарство капиталних инвестиција


Опис

 Одобрење за извођење радова по главном рударском пројекту


Гдје и како

 Захтјев се предаје на архиви ЈУ Завода за геолошка истраживања Црне Горе лично, преко контакт особе, курира или путем поште;

адреса: Јаглике Аџић бб, Подгорица,

тел/фаx. 020 245-453; 020 245-438.


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Рударство – експлоатација минералних сировина


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев, прилажу се сљедећи докази:

- рударски пројекат са ревизионом клаузулом (2 примјерка);*

- потврда-сагласност органа који је издао услове да је рударски пројекат урађен у складу са издатим условима;

- урбанистичко-технички услови;

- доказ о праву својине или коришћења на земљишту, односно службености за најмање двије године експлоатације минералне сировине према динамици утврђеној концесионим правом;

- сагласност органа државне управе надлежног за послове заштите животне средине на елаборат процјене утицаја на животну средину или одлуку да није потребно вршити процјену утицаја које се издају у складу са посебним прописом;

- водопривредна сагласност на пројекте када експлоатација минералних сировина утиче на режим вода;

- саобраћајна сагласност за приступ јавним саобраћајницама;

- лиценца за извођење радова;

- доказ о плаћеној накнади за промјену намјене коришћења пољопривредног земљишта.

За изградњу рударских објеката и постројења доставља се и документација у складу са прописима о грађењу у зависности од врсте објекта и утврђених услова за израду техничке документације, а нарочито слиједеће сагласности:

- електро-енергетска;

- заштите на раду;

- противпожарна;

- водоводна.;

- доказ о извршеној уплати административне таксе;

- други подаци од значаја за издавање одобрења на захтјев надлежног органа.


Рок за издавање лиценце

 Одобрење доноси ЈУ Завод за геолошка истраживања у року од 30 дана по пријему прописане документације


Период важења лиценце

 За вријеме трјања концесије или
За вријеме трајања пројекта.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 ·         Одобрење престаје да важи:

1)     престанком постојања концесионара као правног лица;

2)     исцрпљењем минералне сировине на експлоатационом пољу;

3)     одустајањем од одобрења за експлоатацију;

4)     истеком рока на који је одобрена експлоатација;

5)     одузимањем концесије;

6)     трајном обуставом експлоатације минералних сировина.

 

·         Надлежни орган одузеће одобрење ако се:

- не отпочне са експлоатацијом у пројектованом року;

- радови не изводе у складу са рударским пројектом;

- експлоатацијом угрожава живот и здравље запослених и трећих лица или имовина и друга природна добра, а друге мјере предвиђене законом и другим прописима нијесу довољне да се то спријечи.

Концесионар нема право на накнаду штете у случају одузимања одобрења


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 

Административна такса у износу од 250 € плаћа се по тарифном броју 42 Закона о административним таксама (“Сл. лист РЦГ” број 55/03, 46/04, 81/05 и “Сл. лист ЦГ” бр. 22/08, 77/08, 3/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16, 37/17), а у вези са чланом 94 став 1 Закона о управном поступку.

 

Административна такса се уплаћује у Буџет Црне Горе на рачун број 832-3161232-94


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о рударству („Сл. лист ЦГ“ бр. 65/08, 74/10, 40/11)

 

Уредба о повјеравању дијела послова из надлежности Министарства економије Јавној установи Завод за геолошка истраживања („Сл. лист ЦГ“, број 16/18)


Корисни линкови

Министарство економије  

ЈУ Завод за геолошка истраживања 


Напомена

 Концесионар коме је издато одобрење дужан је да приликом извођења рударских радова обезбиједи техничко вођење радова по рударској пројектној документацији, техничким прописима из области рударства, прописима о заштити на раду и заштити животне средине и стручни надзор у складу са прописима о изградњи објеката.

 

Концесионар је дужан да обавијести надлежни орган, рударску инспекцију и надлежни орган локалне самоуправе о почетку извођења радова најкасније 15 дана прије почетка извођења радова и одреди лица која ће обављати послове техничког руковођења рударским радовима и стручног надзора на изградњи рударских објеката.

О извођењу радова којима се утиче на режим вода и животну средину обавјештава се министарство надлежно за послове

водопривреде, односно министарство надлежно за послове заштите животне средине. 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?