РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЛиценца за снабдијевање електричном енергијом
Назив Лиценце

Лиценца за снабдијевање електричном енергијом


Орган задужен за спровођење

Регулаторна агенција за енергетику и регулисане комуналне дјелатности


Надзорни орган

Регулаторна агенција за енергетику и регулисане комуналне дјелатности


Опис лиценце

Лиценцу прибављају субјекти који намјеравају да се баве снабдијевањем електричном енергијом (Члан 65 Закона о енергетици)


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу (начин предаје захтјева, контакт особе, телефон, фаx, маил)

Регулаторна агенција за енергетику и регулисане комуналне дјелатности

Булевар Светог Петра Цетињског бр. 96

 

Наташа Војводић-Перић

Соња Смоловић

 

тел: 020 229 615; 229-616

фаx: 020 229 755

е-маил: регаген@т-цом.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Снабдијевање  електричном енергијом


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Уз Захтјев за издавање/измјену лиценце за снабдијевање електричном енергијом (члан 6 став 2 тачка 4 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности), подноси се сљедећа документација:
1. Извод из Централног регистра привредних субјеката;
2. Доказ о правном основу коришћења енергетских објеката, уређаја, постројења, инсталација и других средстава неопходних за обављање енергетске дјелатности;
3. Статут друштва;
4. Потврда издата од надлежног државног органа да чланови органа управљања подносиоца захтјева, односно предузетник, нијесу били правоснажно осуђени за кривична дјела која их чине неподобним за вршење функције;
5. Организациона шема, са бројем запослених, ангажованих у утврђеном радном времену објекта у складу са прописима, и доказом о положеном одговарајућем стручном испиту за запослене, у складу са законом;
6. Списак банака, са бројевима жиро рачуна подносиоца захтјева;
7. Потврда комерцијалне банке или Централне банке Црне Горе, којом се доказује да подносилац захтјева слободно располаже финансијским средствима на свом рачуну;
8. Доказ о плаћању накнаде за обраду захтјева за издавање лиценце.


Рок за издавање лиценце

30 дана од дана покретања поступка


Период важења лиценце

До 10 година (члан 66 Закона о енергетици), а за краћи период (члан 5 став 2 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности):

1) ако је вријеме коришћења објекта и средстава за обављање енергетских дјелатности ограничено уговором о закупу или коришћењу, док траје уговорни однос;
2) на основу података и информација из достављеног захтјева.


Услови за продужење важења лиценце

Ималац лиценце може да поднесе захтјев за продужење рока важења лиценце у случају ако је лиценца издата на период краћи од десет година. У наведеном случају ималац лиценце је дужан да захтјев за продужење рока важења лиценце поднесе најкасније 20 дана прије истека рока важења. (члан 15 став 1 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности)
Ималац лиценце, који намјерава да настави са обављањем лиценциране дјелатности након истека важења лиценце, дужан је да поднесе документацију на којој заснива захтјев за продужење рока (члан 15 став 2 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности).
Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Лиценца се привремено одузима или одузима под условима и у случајевима прописаним чланом 76 ст. 1 и 4 Закона о енергетици.
Ако се непосредном контролом у сједишту енергетског субјекта или енергетског објекта који служи за обављање енергетске дјелатности, или на други начин, утврде неправилности у обављању енергетске дјелатности, односно повреде услова из лиценце, Агенција ће имаоцу лиценце упутити „Упозорење о неиспуњавању услова из лиценце“, осим у случајевима из члана 76 став 1 тач. 4 и 5 Закона.

Упозорење садржи:
1) Утврђене неправилности у обављању енергетске дјелатности;
2) Рок за отклањање неправилности;

Рок за отклањање недостатака не може бити дужи од 30 дана (члан 12 став 4 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатно).
Ако енергетски субјекат у остављеном року не отклони утврђене неправилности, Агенција доноси одлуку о привременом одузимању лиценце и одређује рок за отклањање неправилности који не може бити дужи од два мјесеца, у складу са законом.
Агенција привремено одузима лиценцу на предлог надлежног инспектора, у случајевима утврђеним чланом 76 став 3 Закона.
Ако енергетски субјекат, у року отклони неправилности због којих му је привремено одузета лиценца, Агенција на захтјев субјекта, уз који се достављају докази да су неправилности на које је указано, отклоњене, доноси одлуку којом ставља ван снаге одлуку о привременом одузимању лиценце и одобрава субјекту наставак обављања енергетске дјелатности.
Ако субјекат не отклони неправилности због којих му је привремено одузета лиценца, у остављеном року, Агенција доноси одлуку о одузимању лиценце (члан 13 став 4 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности).


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Накнаде за лиценце се утврђују Одлуком Агенције, крајем сваке године за наредну годину. За 2022. годину накнада за издавање ове лиценце износи 1000,00€, а годишња накнада коју плаћа ималац лиценце се обрачунава по цијени од 3,84€ц по МWх продате (фактурисане) електричне енергије, односно податка о енергији планираној за испоруку.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о енергетици („Службени лист ЦГ“, бр. 5/16, 51/17 и 82/20), Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности („Службени лист ЦГ“, бр. 31/21 и 48/21), Методологија за утврђивање начина обезбјеђивања средстава за рад Агенције („Службени лист ЦГ“, бр. 61/19 и 125/21), Одлука о утврђивању накнада за лиценце и за затворени дистрибутивни систем, за 2022. годину („Службени лист ЦГ“, број 141/21)


Корисни линкови

хттпс://регаген.цо.ме/електрицна-енергија/лиценце-електрицна-енергија/обрасци/


Остало

Уколико Лиценца захтијева још информација које би биле корисне, као и друге податке од значаја за информисање лица о поступку лиценцирања, молимо Вас да их наведете:

Сва неопходна појашњења  субјекти могу добити у директном контакту са представницима Агенције.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?