RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

 

Rok za prijavu poslodavaca je istekao 15. oktobra. 

Rok za prijavu novih korisnika je istekao 20. novembra. 

Drugi krug je završen 28. novembra u 17h. 

SAOPŠTENJE 01.12.2014


Završen drugi krug uparivanja korisnika i poslodavaca u okviru Programa stručnog osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem 

Poslodavci su za Program 2014. godine oglasili potrebu za oko 7.000 mjesta, dok je ukupan broj prijavljenih korisnika za učešće u Programu 3.928.
Nakon elektronski sprovedenog uparivanja poslodavaca i korisnika, u prvom krugu, ukupno 3.348 lica su dobila mogućnost da se stručno osposobljavaju. Ukupan broj preostalih upražnjenih mjesta je 3.619, dok 580 lica nije dobilo poslodavca u prvom krugu, od čega 144 lica nijesu birala poslodavca.

U petak 28. novembra 2014. godine završen je drugi krug uparivanja preostalih potencijalnih korisnika i poslodavaca u kojem je 181 korisnik birao poslodavce, od čega je 137 dobilo mogućnost da se stručno osposobljava kod izabranog poslodavca.

Ovdje možete preuzeti spisak:ListaRasporedjivanjaProgramSO2014DrugiKrug.pdf

SAOPŠTENJE 24.11.2014

Uspješno realizovan prvi krug Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2014. godinu

Prijava korisnika u okviru Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2014. godinu počela je 20. oktobra i trajala je do 20. novembra t.g. 

Poslodavci su oglasili potrebu za oko 7.000 mjesta, dok je ukupan broj prijavljenih korisnika za učešće u Programu 3.928.

Nakon elektronski sprovedenog uparivanja poslodavaca i korisnika, u prvom krugu ukupno 3.348 lica su dobila mogućnost da se stručno osposobljavaju. Ukupan broj preostalih upražnjenih mjesta je 3.619, dok 580 lica nije dobilo poslodavca u prvom krugu. 
Imajući u vidu da je skoro 90% visokoškolaca u prvom krugu dobilo mogućnost da se stručno osposobljava Program se može ocijeniti kao vrlo uspješan. 

Kako bi se što većem broju prijavljenih neuparenih kandidata omogućilo da se u okviru Programa stručno osposobe biće sproveden tzv. drugi krug uparivanja, pri čemu će kandidati koji nijesu dobili poslodavca u prvom krugu imati na uvid preostala upražnjena mjesta. 

Prijavljivanje potencijalnih korisnika u drugom krugu počeće 25. novembra u 10 časova i biće otvoreno do 28. novembra do 17 časova. 

Na portalu e-uprave je je dostupna lista korisnika koji su u prvom krugu dobili mogućnost da se stručno osposobljavaju.

Ovdje preuzmite listu: ListaRasporedjivanjaProgramSO2014.pdf

Postojećim korisnicima koji nisu dodijeljeni u prvom krugu bilo je omogućeno da vrše izmjenu svoje liste preferenci zaključno sa 28. novembrom 2014. godine do 17 časova. Lista rasporedjivanja iz drugog kruga biće objavljena na ovoj strani.


SAOPŠTENJE 18.11.2014

Imajuću u vidu izuzetnu zainteresovanost kandidata da se u okviru Programa stručnog osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem stručno osposobljavaju za obrazovno vaspitni rad u obrazovnim ustanovama Koordinacioni odbor za praćenje Programa daje sljedeće obavještenje:

Korisnici Programa koji posjeduju diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno kvalifikaciju obima 180 ECTS, a koji preferiraju da se stručno osposobljavaju za rad u nastavi u obrazovno vaspitnim ustanovama, mogu da se prijave za učešće u Programu, s tim što će pravo na stručno osposobljavanje imati samo pod uslovom da steknu diplomu o završenim postdiplomskim specijalističkim studijama, odnosno kvalifikaciju obima 240 ECTS, do 15. januara 2015. godine, što je i uslov koji je propisan zakonima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. U slučaju da kandidat ne stekne diplomu o završenim postdiplomskim specijalističkim studijama do navedenog roka gubi pravo učešća u Programu za 2015. godinu. 

Pravo prijavljivanja za stručno osposobljavanje je isteklo zaključno sa 20. novembrom 2014. godine.

Potencijalnim korisnicima koji su prošli prvi korak u prijavljivanju biće omogućeno da aplikaciju/prijavu završe zaključno sa 22. novembrom 2014. godine do 17 časova.

SAOPŠTENJE 07.11.2014

Veliko interesovanje studenata i poslodavaca za treći ciklus Programa stručnog osposobljavanja

Prijava korisnika u okviru trećeg ciklusa Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počela je u ponedjeljak 20. oktobra 2014. godine. 

U trećem ciklusu Programa, ukupno je traženo 6.930 mjesta za stručno osposobljavanje od strane poslodavaca.
Broj prijavljenih mjesta u trećem ciklusu Programa je veći u odnosu na prethodna dva ciklusa, odnosno u 2012. godini broj oglašenih mjesta je bio 5.317, dok je u 2013. godini taj broj iznosio 5.800.

Najveći broj prijavljenih poslodavacaje iz privatnog sektora što je od početka realizacije Programa postavljeno kao jedan od primarnih ciljeva, imajući u vidu da upravo ovaj sektor treba aktivno da učestvuje u stručnoj obuci mladih i otvaranju novih radnih mjesta. 
Ukupan broj prijavljenih visokoškolaca na dan 7. novembar iznosi 2.694, sa tendencijom rasta. Od toga, ukupan broj prijavljenih visokoškolaca koji su diplomu stekli na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori je 2.127, dok je broj onih koji su diplomu stekli na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore 567.
Kada su u pitanju državne institucije najveći broj visokoškolaca, njih 398 se, do sada, prijavio za stručno osposobljavanje u obrazovnim ustanovama. 
Svi prijavljeni visokoškolci imaju mogućnost mijenjanja preferenci pri izboru poslodavaca do dana zatvaranja Programa.

Prijave korisnika Programa trajale su do 20.novembra 2014.godine.


Veliki broj poslodavaca iz privatnog sektora prijavio se za treći ciklus Programa stručnog osposobljavanja

Prijava korisnika u okviru trećeg ciklusa Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počinje u ponedjeljak 20.oktobra 2014.godine.
Prema, do sada, raspoloživim informacijama ukupno je traženo 6.911 mjesta za stručno osposobljavanje korisnika Programa, od čega je odobreno 5.438 mjesta, a u postupku obrade su prijave za 1.473. Broj prijavljenih mjesta u trećem ciklusu Programa je veći u odnosu na prethodna dva ciklusa, odnosno u 2012. godini broj oglašenih mjesta je bio 5.317, dok je u 2013.godini taj broj iznosio 5.800.

Ukupno prijavljenih poslodavaca sa teritorije Crne Gore je 1.331 od čega je iz privatnog sektora 1.171, a iz javnog sektora 160 poslodavaca. Važno je istaći da su u prvom ciklusu Programa pravo učešća, kao poslodavci, imali i organi državne uprave dok, shodno javnom pozivu, u drugom i trećem ciklusu nijesu učestvovali.

Najveći broj prijavljenih poslodavaca je iz privatnog sektora što je od početka realizacije Programa postavljeno kao jedan od primarnih ciljeva, imajući u vidu da upravo ovaj sektor treba aktivno da učestvuje u stručnoj obuci mladih i otvaranju novih radnih mjesta.

Poslodavci su dužni da korisnicima pruže stručno osposobljavanje, u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, a stručni tim zadužen za realizaciju Programa, u saradnji sa nadležnim državnim organima, vršiće kontrolu sprovođenja stručnog osposobljavanja.

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na dan 16. oktobra 2014. godine, 3.572 nezaposlena lica su sa stečenim visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva u nivou visokog obrazovanja.

Prijave korisnika Programa će trajati do 20.novembra 2014.godine.

SAOPŠTENJE:

U skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem (“Službeni list Crne Gore”, broj 38/2012 i 39/2013) realizuje se, po treći put, Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. 

Poslodavci privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, prijavu podnose od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine. Pravo prijave za učešće u Programu imaju državni organi-institucije nadležne za poslove obrazovanja, zdravstva, policije, vojske i kulture, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu, kao i javne službe čiji je osnivač opština. 
Na dan 13. oktobar 2014. godine, evidentirano je 3.531 mjesto za stručno osposobljavanje, od čega u javnom sektoru 1.801, a privatnom sektoru 1.730. Za 3.531 mjesto prijavilo se 695 poslodavaca iz Crne Gore i to iz javnog sektora 100, a privatnog sektora 595.

Prijava budućih korisnika Programa će početi 20. oktobra 2014. godine i trajaće do 20. novembra 2014. godine. Uputstvo za prijavu korisnika će biti dostupno na portalu eUprave. Korisnik ima pravo da učestvuje u Programu samo jedanput, odnosno pravo prijavljivanja imaju lica koja do sada nijesu učestvovala u Programu. 

Lica koja se prijavljuju za stručno ososobljavanje u školama, za rad u nastavi, moraju posjedovati kvalifikaciju obima 240 ECTS, odnosno stepen obrazovanja Bečelor obima 240 ECTS ili stepen obrazovanja Specijalista (3+1), obima 240 ECTS, ili diplomu o završenim četvorogodišnjim studijama, stečenu prije uvođenja principa Bolonjske deklaracije u visokoobrazovni sistem. 
Navedena lica će prilikom on line aplikacije izjavom garantovati da posjeduju kvalifikaciju obima minumum 240 ECTS. 
Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. 

Poslodavci su dužni da korisnicima pruže stručno osposobljavanje, u skladu sa programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, dok će stručni tim zadužen za realizaciju Programa, u saradnji sa nadležnim državnim organima, vršiti kontrolu sprovođenja stručnog osposobljavanja. 

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na dan 8.oktobar 2014. godine, 2.929 su nezaposlena lica sa stečenim visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva u nivou visokog obrazovanja. 
Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija kojima će odgovoriti tržištu rada. Program treba da doprinese i smanjenju nezapolenosti mladih, sa kojim se susrijeće čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

SAOPŠTENJE: Objavljen Javni poziv za učešće u programu stručnog osposobljavanja

U skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem (“Službeni list Crne Gore”, broj 38/2012 i 39/2013) realizovaće se, po treći put, Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Pravilnikom o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje propisano je da se javni poziv za stručno osposobljavanje korisnika kod poslodavca, koji obavlja djelatnost na teritoriji Crne Gore, objavljuje na internet stranicama Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje i u jednom dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, najkasnije do 10. septembra tekuće godine.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Poslodavci su dužni da korisnicima pruže stručno osposobljavanje, u skladu sa programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, dok će stručni tim zadužen za realizaciju Programa, u saradnji sa nadležnim državnim organima, vršiti kontrolu sprovođenja stručnog osposobljavanja.

Za vrijeme stručnog osposobljavanja na korisnika u odnosu na njegova prava, obaveze i odgovornosti shodno se primjenjuju opšti propisi o radu, ukoliko Zakonom nije drugačije uređeno, dok pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje kao nezaposleno lice.

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na dan 31. avgust 2014. godine, 2.482 su lica sa stečenim visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva u nivou visokog obrazovanja. 

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u realizaciji Programa očekuje se da će se broj potencijalnih učesnika Programa, po objavljivanju javnog poziva, povećati.

Ministarstvu prosvjete, odnosno ENIC centru je, od početka 2014.godine zaključno sa 9. septembrom, podnešeno 1.243 zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava.

Na Univerzitetu Crne Gore, tokom studijske 2013/2014. godine, diplomu visokog obrazovanja na osnovnim studijama steklo je 1.918 lica.

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija kojima će odgovoriti tržištu rada. Program treba da doprinese i smanjenju nezapolenosti mladih, sa kojim se susrijeće čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Ovdje možete preuzeti:

Javni poziv Zavoda za zapošljavanje.doc

Javni poziv Uprave za kadrove.doc

Obrazac za prijavu.doc

Obavještenje poslodavcima 

Poslodavac kod kojeg je korisnik obavio stručno osposobljavanje izdaje Uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju na obrascu broj 2, u skladu sa odredbama člana 10 Pravilnika o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje ("Sl. list Crne Gore", br. 46/12)
Poslodavac, uz popunjeni izvještaj o stručnom osposobljavanju za poslednji mjesec u kojem je korisnik obavljao stručno osposobljavanje, dostavlja kopiju Uvjerenja o obavljanom stručnom osposobljavanju, Zavodu za zapošljavanje, odnosno Upravi za kadrove. 

Ovdje možete preuzeti:

Ugovor Uprava za kadrove

Ugovor Zavod za zapošljavanje

Izvještaj o obavljanju stručnog osposobljavanja

Uvjerenje o zavrsenom strucnom osposobljavanju.pdf


Pravna podloga, uputstva i pomoćna dokumentacija:

Popunjavanje elektronskog obrasca preko Portala eUprave za Poslodavce.pdf

ZAKON.pdf

Kalendar programa strucnog osposobljavanja 2014.-2015..pdf

Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja 2013-2014.pdf

Najcesca pitanja i odgovori.pdf

Obrazac br. 1 za download.pdf

Frascati - studijski programi.pdf


KONTAKT OSOBE:

MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE
ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE 
(+382) 20 482 418
(+382) 20 482 415

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE
Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204

UPRAVA ZA KADROVE
Dina Dobardžić, telefon: (+382) 20 202-291

MINISTARSTVO PROSVJETE
Ranko Lazović, ranko.lazovic@mps.gov.me
Biljana Mišović, biljana.misovic@mps.gov.me

CENTAR INFORMACIONOG SISTEMA UNIVERZITETA CRNE GORE
telefon:  (+382) 20 414-282