RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Formular eLicence tečni prirodni gas
Naziv licence

1. Licenca za transport tečnog priirodnog gasa transportnim sredstvima
2. Licenca za skladištenje tečnog prirodnog gasa
3. Licenca za sanbdijevanje krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom
4. Licenca za upravljanje postrojenjem za tečni prirodni gas


Organ zadužen za sprovođenje

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti


Nadzorni organ

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti


Opis licence

Licencu pribavljaju subjekti koji namjeravaju da se bave energetskim djelatnostima u oblasti tečnog prirodnog gasa (Član 65 Zakona o energetici)


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96

Nataša Vojvodić-Perić
Sonja Smolović

tel: 020 229 615; 229-616
fax: 020 229 755
e-mail: regagen@t-com.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

1. Transport tečnog prirodnog gasa transportnim sredstvima,
2. Skladištenje tečnog prirodnog gasa,
3. Snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom, i
4. Upravljanje postrojenjem za tečni prirodni gas.


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Uz Zahtjev za izdavanje/izmjenu licence u oblasti prirodnog gasa (član 6 stav 2 tačka 7 Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti), podnosi se sljedeća dokumentacija:
1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
2. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja energetskih objekata, uređaja, postrojenja, instalacija i  drugih sredstava neophodnih za obavljanje energetske djelatnosti (npr. list nepokretnosti, ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, saobraćajna dozvola, ugovor o lizingu vozila i sl.);
3. Statut društva;
4. Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;
5. Organizaciona šema, sa brojem zaposlenih, angažovanih u utvrđenom radnom vremenu objekta u skladu sa propisima, i dokazom o položenom odgovatajućem stručnom ispitu za zaposlene, u skladu sa  zakonom;
6. Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;
7. Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu;
8. Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence, za svaku licencu posebno.

Uz zahtjev za izdavanje licence, u zavisnosti od vrste licence koja se traži, podnosi se sljedeća dokumentacija:

1. Upotrebna dozvola ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, koji je u upotrebi do godinu dana, a za objekte, postrojenje, uređaj ili instalaciju koji je u upotrebi duže od godinu dana izvještaj nadležne inspekcije kojim se potvrđuje ispunjenost uslova i zahtjeva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od eksplozija i požara, kao i propisima o zaštiti životne sredine (elektroenergetska inspekcija, termoenergetska inspekcija - u slučajevima objekata i instalacija za TNG i TPG, inspekcija nadležna za zaštitu od požara i havarija, i ekološka inspekcija);
2. Ugovor o radu sa zaposlenim licima sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima, odnosno dokaz o zaključenom ugovoru sa fizičkim licem sa položenim odgovarajućim ispitom ili pravnim licem koje ima zaposlene sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima;
3. ADR - Sertifikat o obuci vozača;
4. ADR - Sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija;
5. Tehnički opis opreme sa skicom lokacije objekta;
6. Tabele zapremina rezervoara;
7. Zapisnik o ovjeravanju mjerila.


Rok za izdavanje licence

30 dana od dana pokretanja postupka


Period važenja licence

 Do 10 godina (član 66 Zakona o energetici), a za kraći period (član 5 stav 2 Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti):

1) ako je vrijeme korišćenja objekta i sredstava za obavljanje energetskih djelatnosti ograničeno ugovorom o zakupu ili korišćenju, dok traje ugovorni odnos;
2) na osnovu podataka i informacija iz dostavljenog zahtjeva.


Uslovi za produženje važenja licence

Imalac licence može da podnese zahtjev za produženje roka važenja licence u slučaju ako je licenca izdata na period kraći od deset godina. U navedenom slučaju imalac licence je dužan da zahtjev za produženje roka važenja licence podnese najkasnije 20 dana prije isteka roka važenja. (član 15 stav 1  Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti)
Imalac licence, koji namjerava da nastavi sa obavljanjem licencirane djelatnosti nakon isteka važenja licence, dužan je da podnese dokumentaciju na kojoj zasniva zahtjev za produženje roka (član 15 stav 2 Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti).


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Licenca se privremeno oduzima ili oduzima pod uslovima i u slučajevima propisanim članom 76 st. 1 i 4 Zakona o energetici.
Ako se neposrednom kontrolom u sjedištu energetskog subjekta ili energetskog objekta koji služi za obavljanje energetske djelatnosti, ili na drugi način, utvrde nepravilnosti u obavljanju energetske djelatnosti, odnosno povrede uslova iz licence, Agencija će imaocu licence uputiti „Upozorenje o neispunjavanju uslova iz licence“, osim u slučajevima iz člana 76 stav 1 tač. 4 i 5 Zakona.

Upozorenje sadrži:
1) Utvrđene nepravilnosti u obavljanju energetske djelatnosti;
2) Rok za otklanjanje nepravilnosti;

Rok za otklanjanje nedostataka ne može biti duži od 30 dana (član 12 stav 4 Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti).

Ako energetski subjekat u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nepravilnosti, Agencija donosi odluku o privremenom oduzimanju licence i određuje rok za otklanjanje nepravilnosti koji ne može biti duži od dva mjeseca, u skladu sa zakonom.
Agencija privremeno oduzima licencu na predlog nadležnog inspektora, u slučajevima utvrđenim članom 76 stav 3 Zakona.
Ako energetski subjekat, u roku otkloni nepravilnosti zbog kojih mu je privremeno oduzeta licenca, Agencija na zahtjev subjekta, uz koji se dostavljaju dokazi da su nepravilnosti na koje je ukazano, otklonjene, donosi odluku kojom stavlja van snage odluku o privremenom oduzimanju licence i odobrava subjektu nastavak obavljanja energetske djelatnosti.
 Ako subjekat ne otkloni nepravilnosti zbog kojih mu je privremeno oduzeta licenca, u ostavljenom roku, Agencija donosi odluku o oduzimanju licence (član 13 stav 4 Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti).


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Naknade za licence se utvrđuju Odlukom Agencije, krajem svake godine za narednu godinu. Za 2022. godinu naknada za izdavanje licence iznosi 300,00€, a godišnja naknada koju plaća imalac licence se obračunava po cijenama:
- za transport 563,00€, po vozilu registrovanom u Crnoj Gori,
- za skladištenje 0,78€ po m3 skladišnog kapaciteta, i za
- trgovinu na malo/veliko 0,045€c po litru prodatog tečnog prirodnog gasa
- upravljenje postrojenjem za tečni prirodni gas 0,78€ po m3 kapaciteta postrojenja


Pravna podloga koja se odnosi na licencu

Zakon o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17 i 82/20), Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti („Službeni list CG“, br. 31/21 i 48/21), Metodologija za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije („Službeni list CG“, br. 61/19 i 125/21), Odluka o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem, za 2022. godinu („Službeni list CG“, broj 141/21)


Korisni linkovi

https://regagen.co.me/nafta-i-gas/licence-nafta-i-gas/obrasci/Originalni obrasci (formulari zahtjeva za izdavanje licence)

Zahtjev za izdavanje/izmjenu licenci u obasti prirodnog gasaOstalo

Ukoliko Licenca zahtijeva još informacija koje bi bile korisne, kao i druge podatke od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja, molimo Vas da ih navedete:

Sva neophodna pojašnjenja  subjekti mogu dobiti u direktnom kontaktu sa predstavnicima Agencije.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (2):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?