RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za dostavljanje podataka iz prekršajne evidencije za fizička lica

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za dostavljanje podataka iz prekršajne evidencije za fizička lica


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde


Opis

Na osnovu Zakona o prekršajima ("Sl. list Crne Gore", br. 01/11 od 11.01.2011, 06/11 od 25.01.2011, 39/11 od 04.08.2011, 32/14 od 30.07.2014) i Pravilnika o načinu vođenja prekršajne evidencije ( "Službeni list CG", br. 48/2011 od 30.9.2011. godine):
 
- Podaci iz prekršajne evidencije mogu se dati sudu, državnom tužilaštvu i ovlašćenim podnosiocima zahtjeva kad se radi o prekršajnom postupku protiv učinioca za koga se traže podaci, kao i organu starateljstva ili drugom nadležnom organu kad je to potrebno za vršenje poslova iz njihove nadležnosti.
- Podaci iz prekršajne evidencije mogu se, na obrazložen zahtjev, dati i drugim državnim organima, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku ako još traju pravne posljedice kazne ili zaštitne mjere i ako za to postoji opravdan interes zasnovan na zakonu.
- Podatke iz prekršajne evidencije može, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, koristiti organ nadležan za poslove policije.
- Niko nema pravo da traži od građana da podnesu dokaz o svom kažnjavanju ili nekažnjavanju za prekršaje.
- Građaninu se na njegov zahtjev mogu davati podaci o njegovom kažnjavanju ili nekažnjavanju za prekršaje, samo ako su mu potrebni za ostvarivanje njegovih prava u drugoj državi.  Ako građanin traži podatke o osuđivanosti ili neosuđivanosti, odnosno o kažnjavanju ili nekažnjavanju za prekršaje radi ostvarivanja prava u inostranstvu, dužan je da u zahtjevu navede koja prava namjerava da ostvari u inostranstvu i u kojoj državi.

Za izdavanje uvjerenja potrebno je popuniti zahtjev za dostavljanje podataka iz prekršajne evidencije. Pored navedenog, potrebna je kopija lične karte ili pasoša i u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama – tarifni broj 26, uplatiti iznos od 3,00 eura na ime administrativne takse na račun Ministarstva pravde broj 832-3161233-91.


Napomena

Za tačnost i ispravnost unijetih podataka odgovara isključivo korisnik koji je podatke unio.
Za zloupotrebu istih korisnik odgovara shodno Zakonu.
 
Lice koje preuzima uvjerenje za drugo lice neophodno je da posjeduje ovjereno ovlašćenje. 


Gdje i kako

Rad sa strankama je od 10h do 13h.


Korisni linkovi

Ministarstvo pravde


Pravna podloga

Zakon o prekršajima

Pravilnik o načinu i vođenju prekršajne evidencije


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (81):

Da (49):
Ne (22):
Djelimično (10):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?