РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтФормулар еЛиценце снабдијевање течни природни гас у ЕУ/ЕЗ
Назив лиценце

Лиценца за снабдијевање течним природним гасом у ЕУ/ЕЗ


Орган задужен за спровођење

Регулаторна агенција за енергетику и регулисане комуналне дјелатности


Надзорни орган

Регулаторна агенција за енергетику и регулисане комуналне дјелатности


Опис лиценце

Лиценцу прибављају субјекти који намјеравају да се баве снабдијевањем течним природним гасом (Члан 65 став 5 Закона о енергетици)


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу (начин предаје захтјева, контакт особе, телефон, фаx, маил)

Регулаторна агенција за енергетику и регулисане комуналне дјелатности,

Булевар Светог Петра Цетињског бр. 96

Наташа Војводић-Перић
Соња Смоловић

тел: 020 229 615; 229-616
фаx: 020 229 755
е-маил: регаген@т-цом.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Снабдијевање природним гасом


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Уз Захтјев за издавање/измјену лиценце за снабдијевање природним гасом (члан 7 став 2 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности), подноси се сљедећа документација:
1. Лиценца или одобрење за обављање дјелатности издато од надлежног органа државе у којој је регистрован;
2. Извод из Централног регистра привредних субјеката;
3. Потврда банке са сједиштем у Црној Гори о ликвидности жиро рачуна подносиоца захтјева;
4. Планирани обим продаје гаса на територији Црне Горе и број купаца које намјерава да снабдијева;
5. Доказ о плаћању накнаде за обраду захтјева за издавање лиценце.


Рок за издавање лиценце

30 дана од дана покретања поступка


Период важења лиценце

До 10 година (члан 66 Закона о енергетици), а за краћи период (члан 5 став 2 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности):

1) ако је вријеме коришћења објекта и средстава за обављање енергетских дјелатности ограничено уговором о закупу или коришћењу, док траје уговорни однос;
2) на основу података и информација из достављеног захтјева.


Услови за продужење важења лиценце

Ималац лиценце може да поднесе захтјев за продужење рока важења лиценце у случају ако је лиценца издата на период краћи од десет година. У наведеном случају ималац лиценце је дужан да захтјев за продужење рока важења лиценце поднесе најкасније 20 дана прије истека рока важења. (члан 15 став 1 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности)
Ималац лиценце, који намјерава да настави са обављањем лиценциране дјелатности након истека важења лиценце, дужан је да поднесе документацију на којој заснива захтјев за продужење рока (члан 15 став 2 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности).


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Лиценца се привремено одузима или одузима под условима и у случајевима прописаним чланом 76 ст. 1 и 4 Закона о енергетици.
Ако се непосредном контролом у сједишту енергетског субјекта или енергетског објекта који служи за обављање енергетске дјелатности, или на други начин, утврде неправилности у обављању енергетске дјелатности, односно повреде услова из лиценце, Агенција ће имаоцу лиценце упутити „Упозорење о неиспуњавању услова из лиценце“, осим у случајевима из члана 76 став 1 тач. 4 и 5 Закона.

Упозорење садржи:
1) Утврђене неправилности у обављању енергетске дјелатности;
2) Рок за отклањање неправилности;

Рок за отклањање недостатака не може бити дужи од 30 дана (члан 12 став 4 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности).

Ако енергетски субјекат у остављеном року не отклони утврђене неправилности, Агенција доноси одлуку о привременом одузимању лиценце и одређује рок за отклањање неправилности који не може бити дужи од два мјесеца, у складу са законом.
Агенција привремено одузима лиценцу на предлог надлежног инспектора, у случајевима утврђеним чланом 76 став 3 Закона.
Ако енергетски субјекат, у року отклони неправилности због којих му је привремено одузета лиценца, Агенција на захтјев субјекта, уз који се достављају докази да су неправилности на које је указано, отклоњене, доноси одлуку којом ставља ван снаге одлуку о привременом одузимању лиценце и одобрава субјекту наставак обављања енергетске дјелатности.
Ако субјекат не отклони неправилности због којих му је привремено одузета лиценца, у остављеном року, Агенција доноси одлуку о одузимању лиценце (члан 13 став 4 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности).


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Накнаде за лиценце се утврђују Одлуком Агенције, крајем сваке године за наредну годину. За 2023. годину накнада за издавање лиценце износи 300,00€, а годишња накнада коју плаћа ималац лиценце се обрачунава по цијени од 0,045€ц, по килограму продатог природног гаса.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о енергетици („Службени лист ЦГ“, бр. 5/16, 51/17 и 82/20), Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности („Службени лист ЦГ“, бр. 31/21 и 48/21), Методологија за утврђивање начина обезбјеђивања средстава за рад Агенције („Службени лист ЦГ“, бр. 61/19 и 125/21), Одлука о утврђивању накнада за лиценце и за затворени дистрибутивни систем, за 2022. годину („Службени лист ЦГ“, број 141/21)


Корисни линкови

хттпс://регаген.цо.ме/нафта-и-гас/лиценце-нафта-и-гас/обрасци/Оригинални обрасци (формулари захтјева за издавање лиценце)

Захтјев за издавање/измјену лиценце за снабдијевање природним гасом ЕУ/ЕЗ


Остало

Уколико Лиценца захтијева још информација које би биле корисне, као и друге податке од значаја за информисање лица о поступку лиценцирања, молимо Вас да их наведете:

Сва неопходна појашњења  субјекти могу добити у директном контакту са представницима Агенције.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?