RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava i odjava boravka stranaca
Naziv usluge

Prijava i odjava boravka stranaca


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava policije


Opis

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, s obzirom da se u toku ljetnje turističke sezone bilježi prisustvo većeg broja stranih državljana u Crnoj Gori, a radi pojednostavljenja procedure prijave boravka stranaca na našoj teritoriji, propisalo obrasce za prijavu i odjavu boravka stranca i to obrazac prijave i odjave boravka koji popunjava i predaje stranac i obrazac za prijavu i odjavu boravka koji za stranca popunjava i predaje registrovani davalac smještaja. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, naime, kako bi prijava boravka stranaca bilo jasno definisana, uz precizne i olakšane procedure, shodno Zakonu o strancima, krajem jula ove godine donijelo dva pravilnika koji regulišu ovu oblast i to Pravilnik o obrascu i načinu podnošenja prijave i odjave boravka stranca i sadržaju i načinu vođenja evidencije, čiji su pomenuti obrasci sastavni dio, i Pravilnik o bližem načinu podnošenja prijave i odjave boravka stranca preko turističke organizacije. 


Gdje i kako

Ukoliko stranac boravi kod registrovanog davaoca smještaja (hotel, motel, registrovani apartmani itd), registrovani davalac smještaja ima obavezu da Upravi policije MUP-a prijavi i odjavi boravak stranca u roku od 12 časova od momenta registracije tog stranca kod davaoca smještaja, na propisanom obrascu (Obrazac 2). Davalac smještaja dužan je da vodi evidenciju o strancima kojima pruža usluge smještaja i da omogući policiji uvid u evidenciju.  

Davalac smještaja prijavu i odjavu boravka stranca policiji dostavlja elektronski, a ako nema tehničkih mogućnosti za dostavljanje elektronskim putem, davalac smještaja prijavu i odjavu boravka može dostavljati preko turističke organizacije ili na propisanom obrascu u pisanoj formi. Nepostojanje mogućnosti za dostavljanje prijave i odjave boravka stranca elektronskim putem utvrđuje policija o čemu davaocu smještaja izdaje potvrdu (Obrazac 3). 

Privredno društvo, preduzetnik i lice kome stranac sa boravkom do 90 dana dolazi u posjetu i kojem obezbjeđuje smještaj duže od 12 časova obavezan je da policiji podnese prijavu i odjavu boravka stranca, u ime stranca, u roku od 12 časova od dolaska, odnosno odlaska stranca. 

Strani državljanin je dužan da, ukoliko neće boraviti kod registrovanog davaoca smještaja, sam prijavi i odjavi boravak teritorijalno nadležnom odjeljenju granične bezbjednosti (OGB) Uprave policije MUP-a (inspektoru za strance) ili turističkoj organizaciji opštine u kojoj će boraviti u roku od 24 časa od momenta stupanja na našu teritoriju. Dakle, stranac kome je izdata viza za duži boravak (viza D) iIi boravi u Crnoj Gori do 90 dana, dužan je da policiji lično podnese prijavu boravka u mjestu u kojem namjerava da boravi, na propisanom obrascu (Obrazac 1). Stranac je dužan da podnese prijavu boravka i u slučaju kad u drugom mjestu u Crnoj Gori namjerava da boravi duže od 24 časa. Stranac je dužan da podnese odjavu boravka policiji u roku od 24 časa prije odlaska iz mjesta boravka, na pomenutom propisanom obrascu. Odjava boravka se ne podnosi ukoliko stranac napusti mjesto boravka protekom vremena trajanja boravka ukoliko je vrijeme boravka navedeno u prijavi. Stranac koji boravi u Crnoj Gori u turističke svrhe, a ne koristi usluge davaoca smještaja, može prijavu i odjavu boravka, osim policiji lično, podnijeti preko turističke organizacije u mjestu boravka. Prijavu, odnosno odjavu, turistička organizacija dostavlja policiji elektronskim putem. 

Prijavu i odjavu za dijete podnosi stranac roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na čuvanje, njegu, vaspitanje i obrazovanje. 

Nepoštovanje obaveza propisanih zakonom u vezi sa prijavom i odjavom boravka je kažnjivo. Kazna za pravno lice koje je dužno da prijavi i odjavi boravak stranca iznosi od 500 do 3.000 eura. Za prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura, fizičko lice koje pruža usluge smještaja novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura, kao i preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura. Novčanom kaznom od 60 eura do 600 eura kazniće se za prekršaj stranac, ako nije ispunio zakonske obaveze u vezi sa prijavom i odjavom boravka. 

Važno je reći da strani državljanin neće snositi zakonske konsekvence ukoliko registrovani davalac smještaja ili turistička organizacija ne prijave njegov boravak Upravi policije u zakonski propisanom roku a ako je to bila njihova obaveza, već će policijski službenici u tom slučaju izdati prekršajni nalog tom odgovornom pravnom licu.

Obaveza prijave i odjave boravka stranih državljana je zakonska procedura koja se primjenjuje u svakoj državi.


Korisni linkovi

Uprava policije

Detalji prijave


Pravna podloga

Pravilnik o obrascu i načinu podnošenja prijave i odjave boravka stranca i sadržaju i načinu vođenja evidencije 

Pravilnik o bližem načinu podnošenja prijave i odjave boravka stranca preko turističke organizacijeOriginalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (145):

Da (40):
Ne (84):
Djelimično (21):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?