RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvola za rad akcionarskom društvu za obavljanje poslova Centralnog klirinškog depozitarnog društva
Naziv usluge

Dozvola za rad akcionarskom društvu za obavljanje poslova Centralnog klirinškog depozitarnog društva


Organ zadužen za sprovođenje

Komisija za tržište kapitala


Opis

CKDD obavlja sljedeće poslove:

·         vodi registar dematerijalizovanih hartija od vrijednosti;

·         upravlja  sistemom  kliringa  i  saldiranja transakcija zaključenih na regulisanom tržištu, MTP-u i OTP-u ili izvan regulisanog tržišta, MTP-a i OTP-a;

·         vodi sistem saldiranja kao agent za saldiranje iz člana 396 Zakona o tržištu kapitala;

·         određuje jedinstvene identifikacione oznake hartija od vrijednosti  koje  su  upisane  u registar hartija od vrijednosti;

·         otvara i vodi račune hartija od vrijednosti i izdaje potvrde  stanju na računima;

·         vrši upis u vezi sa izdavanjem, prestankom ili zamjenom dematerijalizovanih hartija od vrijednosti;

·         upisuje prenos dematerijalizovanih hartija od vrijednosti sa jednog računa na drugi;

·         vrši upis, promjenu ili brisanje prava trećih lica na dematerijalizovanim hartijama od vrijednosti  i  drugim  pravnim  poslovima  čiji  su  predmet  dematerijalizovane  hartije  od vrijednosti;

·         učestvuje u radu i sarađuje sa međunarodnim organizacijama koje se bave poslovima registracije, kliringa i saldiranja;

·         pruža  usluge  u  vezi  sa  korporativnim  aktivnostima  emitenata  dematerijalizovanih hartija od vrijednosti;

·         obavlja poslove u vezi sa preuzimanjem akcionarskih društava; i

       ·         druge poslove u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.


Gdje i kako

Dokumentacija se predaje u papirnoj formi na prijavnici Komisije za tržište kapitala,

Adresa:

Ul. Kralja Nikole 27A/III

81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

6619 Ostale pomocne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

·         osnivački  akt  CKDD-a, uz koji se dostavljaju i kopije rješenja o upisu CKDD-a  u  Centralni  registar privrednih  subjekata i finansijske izvještaje za prethodne tri godine, odnosno ako je društvo osnovano u prethodne tri godine, finansijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako finansijski izvještaji podliježu obavezi revizije, prilažu se revidirani finansijski izvještaji;

·         statut CKDD-a;

·         potvrda o uplaćenom osnivačkom kapitalu;

·         dokaz o organizacionoj i kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz člana 364 Zakona o tržištu kapitala;

·         podatke o vlasničkoj strukturi;

·         podatke o imaocima kvalifikovanog učešća;

·         podatke o uskoj povezanosti imaoca kvalifikovanog učešća u društvu;

·         zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje dužnosti članova upravljačkih organa CKDD-a u skladu sa članovima 153, 154 i 155 Zakona o tržištu kapitala;

·         prijedlog pravila poslovanja;

·         prijedlog pravila kojima se uređuje čuvanje poslovne tajne;

·         prijedlog postupaka sprječavanja zloupotrebe povjerljivih ili insajderskih informacija;

·         prijedlog Cjenovnika CKDD-a;

·         program rada (najmanje za 1 godinu);

·         podatke o izdvajanju poslovnih procesa u skladu sa odredbama člana 293 Zakona o tržištu kapitala;

·         dokaz o uplaćenoj propisanoj naknadi Komisiji u skladu sa Cjenovnikom Komisije; i

       ·         dodatnu dokumentaciju na zahtjev Komisije.


Rok za izdavanje licence

90 radnih dana od dana prijema zahtjeva


Period važenja licence

 Neograničen


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Komisija će oduzeti dozvolu za rad CKDD-u:

1)      ako CKDD ne počne da obavlja poslove za koje je dozvola izdata, u roku od 12 mjeseci od dana izdavanja;

2)      ako je dozvola izdata na osnovu neistinitih i netačnih podataka;

3)      ako CKDD ne obavlja poslove za koje je dozvola za rad izdata duže od šest mjeseci;

4)      na zahtjev CKDD-a;

5)      danom otvaranja stečajnog postupka nad CKDD-om;

6)      zaključenjem postupka likvidacije.

 

Komisija može oduzeti dozvolu za rad ako CKDD:

1)      prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je dozvola izdata;

2)      postupa suprotno Zakonu o tržištu kapitala;

       3)     ne postupi u skladu sa mjerama Komisije iz čl. 391 i 392 Zakona o tržištu kapitala.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

2% od Zakonom o tržištu kapitala propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala


Napomena

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti i propisanu dokumentaciju potrebnu za procjenu zahtjeva za izdavanje saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća u skladu sa odredbama člana 158 Zakona o tržištu kapitala.


Pravna podloga

Zakon o tržištu kapitala („Sl. list CG“, br. 01/18)


Korisni linkovi

Zakon o tržištu kapitala

 

Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za rad i sadržaj dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad akcionarskom društvu za obavljanje poslova centralnog klirinškog depozitarnog društva ("Službeni list Crne Gore", br. 083/18 od 25.12.2018)

 

Pravila o sadržaju zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća i bližim kriterijumima za ocjenu kvalifikovanog učešća u organizatoru tržišta, investicionom društvu i centralnom klirinškom depozitarnom društvu
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?