RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za izdavanje elektronskog novca
Naziv usluge

 Odobrenje za izdavanje  elektronskog  novca 


Organ zadužen za sprovođenje

 Centralna banka Crne Gore


Nadzorni organ

 Centralna banka Crne Gore


Opis licence

Odobrenje omogućava instituciji za elektronski novac da izdaje elektronski novac. Odobrenje se izdaje u formi Rješenja koje donosi Savjet Centralne banke Crne Gore. 


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektronskog  novca sa pratećom dokumentacijom  podnosi se Sektoru za platni promet – Direkcija za regulativu, licenciranje, odobrenja, kontrolu i mjere.

Adresa: Bulevar sv. Petra Cetinjskog br. 6, 81000 Podgorica

Kontakt:

tel: +382 20 480 359

fax +382 20 665 359

e-mail: info@cbcg.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 6419 – ostalo monetarno posredovanje


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje  elektronskog  novca propisana je odredbama člana 113 shodna primjena člana 72 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14).


Rok za izdavanje licence

Rok za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za izdavanje  elektronskog  novca je 90 dana od dana predaje zahtjeva, odnosno 90 dana od dana predaje svih potrebnih podataka i dokumentacije u slučaju kada podnijeti zahtjev i priložena dokumentacija nijesu potpuni (čl. 169 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14)).


Period važenja licence

 Odobrenje važi do sticanja uslova za oduzimanje odobrenja za izdavanje lektronskog novca


Uslovi za produženje važenja licence

 Dobijeno odobrenje ne podliježe uslovima za produženje važenja


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Razlozi za oduzimanje odobrenja za izdavanje  elektronskog  novca propisani su odredbama člana 113 shodna primjena člana 76 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14).


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Naknada za odlučivanje po zahtjevu  za izdavanje odobrenja za izdavanje  elektronskog  novca  propisana je Odlukom o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna Banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 29/11 i 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18, 109/21) – Tarifni br. 11.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje  elektronskog  novca propisana je odredbama člana 113 shodna primjena člana 72 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14).


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

  • Zakon o platnom prometu (˝Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14)
  • Odluka o bližim uslovima za obavljanje poslova agenta pružalaca platnih usluga (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)
  • Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i novčanih sredstava primljenih u zamjenu za izdati elektronski novac (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)
  • Odluka o sopstvenim sredstvima institucija za elektronski novac (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14, 80/20)
  • Odluka o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)
  • Odluka o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna Banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 29/11 i 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18, 109/21)


Korisni linkovi

 www.cbcg.me   


Ostalo

Ukoliko Licenca zahtijeva još informacija koje bi bile korisne, kao i druge podatke od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja, molimo Vas da ih navedete: 
 
Pored izdavanja elektronskog novca, institucija za elektronski novac ima pravo da:
 
1) pruža platne usluge iz člana 2 Zakona o platnom prometu (˝Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14); 
2) odobrava kredite u vezi sa platnim uslugama iz člana 2 tač. 4, 5 ili 7 ovog zakona, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 81 stav 1 ovog zakona; 
3) vrši operativne poslove i sa njima povezane pomoćne usluge u vezi sa izdavanjem elektronskog novca ili pružanjem platnih usluga iz tačke 1 ovog stava; 
4) bude operater platnog sistema, osim platnog sistema u kome se vrši konačnost poravnanja, ne dovodeći u pitanje pristup platnim sistemima u skladu sa članom 142 ovog zakona, i/ili 
5) obavlja drugu djelatnost koja nije djelatnost izdavanja elektronskog novca. 
U skladu sa čl.115 ovog zakona institucija za elektronski novac ne smije izdavati elektronski novac preko agenta,  ali u skladu sa istim članom i članom 77 ovog zakona, može preko agenta pružati platne usluge iz člana 118 istog zakona.  
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (3):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?