РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за рад друштва за откуп потраживања
Назив услуге

 Дозвола за рад друштва за откуп потраживања


Орган задужен за спровођење

 Централна банка Црне Горе


Опис

 Дозвола за рад друштву за откуп потраживања омогућава да се у виду дјелатности бави пословима откупа потраживања


Гдје и како

Прије подношења захтјева за издавање дозволе за рад друштва за откуп потраживања, на захтјев лица која намјеравају да оснују друштво за откуп потраживања, може се организовати састанак са представницима Централне банке. Захтјев за издавање дозволе за рад друштва за откуп потраживања подноси се Сектору за контролу пружања финансијских услуга у Централној банци Црне Горе.
 
маил: инфофи@цбцг.ме
020 403 101


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

64.99
Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Документација коју је потребно приложити уз захтјев за издавање дозволе за рад друштва за откуп потраживања прописана је одредбама члана 48 Закона о финансијском лизингу, факторингу, откупу потраживања, микрокредитирању и кредитно-гарантним пословима.


Рок за издавање лиценце

 90 дана од дана уредно поднијетог захтјева


Период важења лиценце

 До стицања услова за одузимање дозволе за рад


Услови за продужење важења лиценце

 Добијена лиценца не подлијеже условима за продужење важења.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Разлози за одузимање дозволе за рад друштва за откуп потраживања прописани су одредбама члана 138 Закона о финансијском лизингу, факторингу, откупу потраживања, микрокредитирању и кредитно-гарантним пословима.

Централна банка одузима пружаоцу финансијских услуга дозволу за рад, ако пружалац финансијских услуга:

1) не отпочне са обављањем послова утврђених у дозволи за рад у року од шест мјесеци од дана издавања дозволе за рад;

2) дуже од шест мјесеци не обавља послове утврђене дозволом за рад;

3) добије дозволу за рад на основу неистините и нетачне документације и података;

4) онемогућава Централној банци вршење контроле пословања;

5) не спроводи мјере које му је наложила Централна банка;

6) не доставља или доставља Централној банци неистините извјештаје о свом финансијском стању и пословању;

7) престане да испуњава услове под којима му је издата дозвола за рад;

8) донесе одлуку о добровољној ликвидацији или се над пружаоцем финансијских услуга отвори стечајни поступак.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Накнада за одлучивање по захтјеву за добијање дозволе за рад друштва за откуп потраживања прописана је Одлуком о утврђивању тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење услуга које обавља Централна банка Црне Горе ("Сл. лист Црне Горе", бр. 29/11, 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17 и 24/18) и износи 5.000,00 ЕУР.


Документација коју корисник прилаже

Документација коју је потребно приложити уз захтјев за издавање дозволе за рад друштва за откуп потраживања је сљедећа:

 1) одлука или уговор о оснивању; 

2) предлог статута;

3) изјава оснивача о уплати новчаног износа оснивачког капитала и доказе о изворима тих средстава;

4) за свако правно и физичко лице које стиче квалификовано учешће у друштву за откуп потраживања, документацију и податке који се прилажу уз захтјев за издавање одобрења за стицање квалификованог учешћа из члана 52 став 2 овог закона;

5) пословни план за период од три године са пројекцијом биланса стања и биланса успјеха за прве три године пословања;

6) опис предвиђене управљачке структуре ,укључујући административне, рачуноводствене и процедуре управљања ризицима;

7) опис планираних механизама интерне контроле у складу са овим законом и законом којим се уређује спрјечавање прања новца и финансирање тероризма;

8) подаци о члановима одбора директора и извршном директору, са документацијом и информацијама који се прилажу уз захтјев за издавање одобрења из члана 109 овог закона.

Поред наведене документације подносилац захтјева је дужан да на захтјев Централне банке достави и другу документацију и информације.


Правна подлога

Закон о финансијском лизингу, факторингу, откупу потраживања, микрокредитирању и кредитно-гарантним пословима (Сл. Лист Црне Горе”, број 73/17).


Корисни линкови

 Централна банка Црне Горе
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?