РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за обављање депозитарних послова
Назив услуге

Дозвола за обављање депозитарних послова 


Орган задужен за спровођење

Комисија за тржише капитала


Опис

Обављање депозитарних послова у вези са имовином инвестиционих фондова


Гдје и како

Документација се предаје у папирној форми на пријавници Комисија за тржише капитала,

Адреса:

Ул. Краља Николе 27А/ИИИ

81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

66.19 Остале помоћне дјелатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање дозволе за обављање депозитарних послова, подносилац захтјева је дужан да поднесе Комисији сљедећу документацију:

·         акт о оснивању депозитара;

·         одобрење Централне банке Црне Горе када је подносилац захтјева банка;

·         статут депозитара;

·         правила пословања депозитара;

·         акт којим се прописују накнаде за обављање депозитарних послова;

·         план обављања депозитарних послова;

·         доказ о кадровској оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о организационој оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о техничкој оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о вођењу у пословним књигама посебне евиденције о хартијама од вриједности и клијентима у чије име обавља депозитарне послове - за обављање послова отварања и вођења депозитарног рачуна;

·         доказ да је уредила адекватне и ефикасне поступке интерне контроле и да је у обављању депозитарних послова обезбиједила њихову редовну примјену,

·         доказ да је у обављању депозитарних послова уредила адекватне поступке заштите својих клијената,

·         доказ да посједује стандардну документацију за све депозитарне послове које намјерава да обавља,

доказ о уплати прописане накнаде. 


Рок за издавање лиценце

30 дана од дана уредно поднијетог захтјева


Период важења лиценце

Неограничен односно до престанка испуњавања услова под којима је лиценца издата. 


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

У случају престанка испуњавања услова и обавеза прописаних Законом о инвестиционим фондовима, Правилима о обављању депозитарних послова и другим прописима и актима депозитара на основу којих је издата дозвола и дата сагласност, Комисија налаже отклањање недостатака, а може и изрећи мјеру суспензије или одузимања дозволе за обављање депозитарних послова, као и одузимање сагласности лицу које руководи пословима депозитара.


Накнада за издавање лиценце и административне таксе

·         дозвола за обављање депозитарних послова: 2.500 еура;

·         сагласност на именовање лица које ће руководити депозитарним пословима: 500 еура;

·         сагласност на правила пословања и њихове измјене и допуне: 500 еура;

·         годишња накнада за контролу годишњег и мјесечних извјештаја депозитара: 3.000 еура


Документација коју корисник прилаже

       ·        акт о оснивању депозитара;

·         одобрење Централне банке Црне Горе када је подносилац захтјева банка;

·         статут депозитара;

·         правила пословања депозитара;

·         акт којим се прописују накнаде за обављање депозитарних послова;

·         план обављања депозитарних послова;

·         доказ о кадровској оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о организационој оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о техничкој оспособљености за обављање депозитарних послова;

·         доказ о вођењу у пословним књигама посебне евиденције о хартијама од вриједности и клијентима у чије име обавља депозитарне послове - за обављање послова отварања и вођења депозитарног рачуна;

·         доказ да је уредила адекватне и ефикасне поступке интерне контроле и да је у обављању депозитарних послова обезбиједила њихову редовну примјену,

·         доказ да је у обављању депозитарних послова уредила адекватне поступке заштите својих клијената,

·         доказ да посједује стандардну документацију за све депозитарне послове које намјерава да обавља,

доказ о уплати прописане накнаде. 


Правна подлога

Члан 18 Закона о инвестиционим фондовима


Корисни линкови

Закон о инвестиционим фондовима ("Сл. лист Црне Горе", бр. 54/11)
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?