RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvola za obavljanje depozitarnih poslova
Naziv usluge

Dozvola za obavljanje depozitarnih poslova 


Organ zadužen za sprovođenje

Komisija za tržiše kapitala


Opis

Obavljanje depozitarnih poslova u vezi sa imovinom investicionih fondova


Gdje i kako

Dokumentacija se predaje u papirnoj formi na prijavnici Komisija za tržiše kapitala,

Adresa:

Ul. Kralja Nikole 27A/III

81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje depozitarnih poslova, podnosilac zahtjeva je dužan da podnese Komisiji sljedeću dokumentaciju:

·         akt o osnivanju depozitara;

·         odobrenje Centralne banke Crne Gore kada je podnosilac zahtjeva banka;

·         statut depozitara;

·         pravila poslovanja depozitara;

·         akt kojim se propisuju naknade za obavljanje depozitarnih poslova;

·         plan obavljanja depozitarnih poslova;

·         dokaz o kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o organizacionoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o tehničkoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o vođenju u poslovnim knjigama posebne evidencije o hartijama od vrijednosti i klijentima u čije ime obavlja depozitarne poslove - za obavljanje poslova otvaranja i vođenja depozitarnog računa;

·         dokaz da je uredila adekvatne i efikasne postupke interne kontrole i da je u obavljanju depozitarnih poslova obezbijedila njihovu redovnu primjenu,

·         dokaz da je u obavljanju depozitarnih poslova uredila adekvatne postupke zaštite svojih klijenata,

·         dokaz da posjeduje standardnu dokumentaciju za sve depozitarne poslove koje namjerava da obavlja,

dokaz o uplati propisane naknade. 


Rok za izdavanje licence

30 dana od dana uredno podnijetog zahtjeva


Period važenja licence

Neograničen odnosno do prestanka ispunjavanja uslova pod kojima je licenca izdata. 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

U slučaju prestanka ispunjavanja uslova i obaveza propisanih Zakonom o investicionim fondovima, Pravilima o obavljanju depozitarnih poslova i drugim propisima i aktima depozitara na osnovu kojih je izdata dozvola i data saglasnost, Komisija nalaže otklanjanje nedostataka, a može i izreći mjeru suspenzije ili oduzimanja dozvole za obavljanje depozitarnih poslova, kao i oduzimanje saglasnosti licu koje rukovodi poslovima depozitara.


Naknada za izdavanje licence i administrativne takse

·         dozvola za obavljanje depozitarnih poslova: 2.500 eura;

·         saglasnost na imenovanje lica koje će rukovoditi depozitarnim poslovima: 500 eura;

·         saglasnost na pravila poslovanja i njihove izmjene i dopune: 500 eura;

·         godišnja naknada za kontrolu godišnjeg i mjesečnih izvještaja depozitara: 3.000 eura


Dokumentacija koju korisnik prilaže

       ·        akt o osnivanju depozitara;

·         odobrenje Centralne banke Crne Gore kada je podnosilac zahtjeva banka;

·         statut depozitara;

·         pravila poslovanja depozitara;

·         akt kojim se propisuju naknade za obavljanje depozitarnih poslova;

·         plan obavljanja depozitarnih poslova;

·         dokaz o kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o organizacionoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o tehničkoj osposobljenosti za obavljanje depozitarnih poslova;

·         dokaz o vođenju u poslovnim knjigama posebne evidencije o hartijama od vrijednosti i klijentima u čije ime obavlja depozitarne poslove - za obavljanje poslova otvaranja i vođenja depozitarnog računa;

·         dokaz da je uredila adekvatne i efikasne postupke interne kontrole i da je u obavljanju depozitarnih poslova obezbijedila njihovu redovnu primjenu,

·         dokaz da je u obavljanju depozitarnih poslova uredila adekvatne postupke zaštite svojih klijenata,

·         dokaz da posjeduje standardnu dokumentaciju za sve depozitarne poslove koje namjerava da obavlja,

dokaz o uplati propisane naknade. 


Pravna podloga

Član 18 Zakona o investicionim fondovima


Korisni linkovi

Zakon o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11)
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?