RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvola za rad društvu za upravljanje penzionim fondovima
Naziv usluge

Dozvola za rad društvu za upravljanje penzionim fondovima 


Organ zadužen za sprovođenje

Komisija za tržiše kapitala


Opis

Organizovanje i upravljanje penzionim fondovima


Gdje i kako

Dokumentacija se predaje u papirnoj formi na prijavnici Komisija za tržiše kapitala,

Adresa:

Ul. Kralja Nikole 27A/III

81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

66.30 Upravljanje fondovima


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

       ·         akt o osnivanju društva za upravljanje;

·         dokaz o identitetu osnivača i dokaze o sa njima povezanim licima i prirodi njihove povezanosti shodno čl. 8 i 9 Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dozvole za formiranje dobrovoljnog penzionog fonda;

·         statut društva za upravljanje;

·         predlog pravila o upravljanju penzionim fondom;

·         dokaze osnivača da su uplatili iznos novčanog dijela osnovnog kapitala propisan članom 11 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima;

·         dokaze o kadrovskoj, tehničkoj i organizacionoj osposobljenosti društva za upravljanje shodno čl. 12 i 13 Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dozvole za formiranje dobrovoljnog penzionog fonda;

·         dokaz o načinu obezbjeđivanja odgovarajućeg poslovnog prostora za rad društva za upravljanje shodno članu 14 Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dozvole za formiranje dobrovoljnog penzionog fonda;

·         predlog za imenovanje članova odbora direktora i izvršnog direktora sa izjavom da prihvataju da obavljaju ove funkcije;

·         dokaze o namjeri zapošljavanja dva investiciona menadžera shodno članu 13 Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dozvole za formiranje dobrovoljnog penzionog fonda;

·         ovlašćenje za lice sa kojim će Komisija sarađivati u postupku po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad;

·         dokaz o uplati naknade Komisiji;

druge podatke i dokaze koje zatraži Komisija.


Rok za izdavanje licence

30 dana od dana uredno podnijetog zahtjeva


Period važenja licence

Neograničen odnosno do prestanka ispunjavanja uslova pod kojima je licenca izdata 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Komisija može oduzeti dozvolu za rad društvu za upravljanje, ako:

·         ne otpočne sa obavljanjem djelatnosti u roku od 12 mjeseci od dana dobijanja dozvole za rad;

·         je dozvola pribavljena navođenjem neistinitih podataka;

·         vrši ulaganja sredstava penzionog fonda ili na drugi način postupa suprotno Zakonu o dobrovoljnim penzionim fondovima i Pravilima o upravljanju;

·         Komisiji u postupku nadzora ne podnese potrebnu dokumentaciju ili na drugi način ometa vršenje nadzora nad njegovim poslovanjem;

·         društvo za upravljanje donese odluku o likvidaciji;

·         u propisanom roku ne dostigne propisani nivo kapitala;

·         prestane da ispunjava uslove propisane za dobijanje dozvole za rad;

u drugim slučajevima kada ocijeni da nezakonitim upravljanjem penzionim fondom društvo za upravljanje ugrožava interese vlasnika penzionog fonda.


Naknada za izdavanje licence i administrativne takse

       ·         dozvola za rad: 5.000 eura;

·         saglasnost na ugovor o osnivanju društva za upravljanje: 500 eura;

·         saglasnost na statut društva za  upravljanje i njegove izmjene i dopune: 500 eura;

·         saglasnost na odluku o imenovanju izvršnog direktora društva za upravljanje: 500 eura;

saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća: 500 eura za prvo sticanje i 250 eura za svako naredno sticanje koje bude preduzeto od strane istog sticaoca;


Dokumentacija koju korisnik prilaže

       ·         akt o osnivanju društva za upravljanje;

·         dokaz o identitetu osnivača i dokaze o sa njima povezanim licima i prirodi njihove povezanosti shodno čl. 8 i 9 Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dozvole za formiranje dobrovoljnog penzionog fonda;

·         statut društva za upravljanje;

·         predlog pravila o upravljanju penzionim fondom;

·         dokaze osnivača da su uplatili iznos novčanog dijela osnovnog kapitala propisan članom 11 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima;

·         dokaze o kadrovskoj, tehničkoj i organizacionoj osposobljenosti društva za upravljanje shodno čl. 12 i 13 Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dozvole za formiranje dobrovoljnog penzionog fonda;

·         dokaz o načinu obezbjeđivanja odgovarajućeg poslovnog prostora za rad društva za upravljanje shodno članu 14 Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dozvole za formiranje dobrovoljnog penzionog fonda;

·         predlog za imenovanje članova odbora direktora i izvršnog direktora sa izjavom da prihvataju da obavljaju ove funkcije;

·         dokaze o namjeri zapošljavanja dva investiciona menadžera shodno članu 13 Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dozvole za formiranje dobrovoljnog penzionog fonda;

·         ovlašćenje za lice sa kojim će Komisija sarađivati u postupku po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad;

·         dokaz o uplati naknade Komisiji;

druge podatke i dokaze koje zatraži Komisija.


Pravna podloga

Član 19 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima


Korisni linkovi

Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Sl. list RCG", br. 78/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 40/11)


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?