РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за обављање послова заступања у осигурању - Предузетник-заступник у осигурању
Назив услуге

Дозвола за обављање послова заступања у осигурању - Предузетник-заступник у осигурању


Орган задужен за спровођење

 Агенција за надзор осигурања


Опис

 Предузетник-заступник у осигурању је физичко лице које обавља дјелатност заступања у осигурању на основу претходно прибављене дозволе коју издаје регулаторни орган


Гдје и како

На архиви Агенције за надзор осигурањаУл. Московска 17А М/Ц1, 81000 Подгорица, Црна Гора
 
тел: +382 20 513 502
фаx: +382 20 513 503
е-маил: агенција@ано.цо.ме
 
Радно вријеме: 07 - 15 часова
(документација уз захтјев мора бити предата у оригиналу или овјереној копији) 


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дјелатност осигурања 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 
1.     Овјерена копија личне исправе која садржи фотографију;
2.     доказ о пребивалишту;
3.     доказ о стручној спреми;
4.     доказ да подносилац захтјева у посљедње три године није био члан органа управљања или носилац посебних овлашћења у правном лицу над којим је отворен или спроведен поступак принудне ликвидације, односно стечаја;
5.     доказ да подносилац захтјева није безусловно осуђиван за кривична дјела против платног промета и привредног пословања, имовине и службене дужности на казну затвора дужу од три мјесеца;
6.     доказ надлежног органа управе о измиреним пореским обавезама подносиоца захтјева;
7.     овлашћење за заступање у осигурању из члана 72 овог закона;
8.     пословни план за трогодишњи период, са подацима и доказима о кадровској и техничкој оспособљености за обављање послова заступања у осигурању;
9.     предуговор, односно уговор о заступању са друштвом за осигурање, који садржи одредбу о праву друштва за осигурање на надзор над извршавањем тог уговора;
10.   изјаву о повезаности по основу учешћа у капиталу, односно праву гласа у друштвима за осигурање, реосигурање, друштвима за посредовање или заступање у осигурању;
11.   друге доказе и податке по захтјеву регулаторног органа;

12.   Прописана накнада за рјешавање по захтјеву.


Рок за издавање лиценце

 Решавање по захтјеву - 60 дана


Период важења лиценце

 Неограничено


Услови за продужење важења лиценце

 Лиценца се не продузава, подноси се нови захтјев


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 На издавање, одузимање и престанак важења дозволе предузетнику сходно се примјењују одредбе закона којима је уређено издавање, одузимање и престанак важења дозволе друштву за заступање у осигурању


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

500 еура


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Законски основ  - чл. 71 Закон о осигурању ("Сл.лист РЦГ", бр. 078/06, 019/07, Сл.лист ЦГ", бр. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Подзаконски акти - Правилник о ближим условима за издавање дозвола за обављање послова осигурања, посредовања, заступања И пружања других услуга о осигурању И начину доказивања испуњености тих услова ("Сл. лист Црне Горе", бр. 15/13 од 22.03.2013).


Корисни линкови

Агенција за надзор осигурања 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?