РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтКонзерваторска лиценца за израду конзерваторских пројеката и/или спровођење мјера на непокретним и/или покретним културним добрима и/или израду студија заштите културних добара
Назив услуге

Конзерваторска лиценца за израду конзерваторских пројеката и/или спровођење мјера на непокретним и/или покретним културним добрима и/или израду студија заштите културних добара  


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете, науке, културе и спорта


Опис

Конзерваторска лиценца за израду конзерваторских пројеката и/или спровођење мјера на непокретним и/или покретним културним добрима и/или израду студија заштите културних добара  


Гдје и како

Захтјев за издавање лиценце са пратећом документацијом подноси се Стручној комисији за издавање и одузимање лиценце, путем поште или непосредном предајом на архиви Министарства просвјете, науке, културе и спорта (ресор културе), Његошева 83., Цетиње.


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање лиценце, правно лице прилаже:

1) доказ о регистрацији код надлежног органа за извођење радова на културним добрима;

2) доказ о испуњености услова за обављање конзерваторске дјелатности у складу са посебним прописом;

3) диплому или други доказ о одговарајућем високом образовању за најмање три лица и доказ да су та лица у радном односу или у чланству код правног лица;

4) одобрење за допунски рад стручних лица која су у радном односу или у чланству код правног лица, у случају да имају стални радни однос у другом правном лицу;

5) доказ о референцама стручних лица која су у радном односу или у чланству код правног лица;

6) лиценцу за врсту послова за које се тражи издавање лиценце, за најмање једно лице које је у радном односу код правног лица;

7) доказ о реализованим пословима за које се тражи издавање лиценце.

Одговарајућим високим образовањем - тачка 3 сматра се ниво образовања који је непосредно повезан са врстом послова за које се тражи издавање лиценце.

Доказом о реализованим пословима - тачка 7, сматра се доказ о:

- изради студије заштите културних добара;

- изради конзерваторског пројекта на који је дата сагласност Управе;

- спровођењу конзерваторских мјера на културним добрима, за које је извршен пријем изведених радова на захтјев инвеститора, односно за које је Управа утврдила да су изведени у складу са конзерваторским пројектом.

Докази се достављају у оригиналу или форми овјерене копије.


Период важења лиценце

Пет година 


Услови за продужење важења лиценце

Продужење лиценце подразумијева спровођење поновног поступка за издавање конзерваторске лиценце. 


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Правном лицу престаје да важи конзерваторска лиценца:

1) истеком периода на који је издата;

2) уколико не испуњава услове у погледу потребног броја запослених или чланова са одговарајућом стручном

спремом или конзерваторском лиценцом;

3) у случају промјене назива или правног статуса;

4) у случају престанка рада.

Престанак важења конзерваторске лиценце утврђује Министарство рјешењем.

Правно лице којем је престала да важи лиценца:

1) истеком периода на који је издата;

2) уколико не испуњава услове у погледу потребног броја запослених или чланова са одговарајућом стручном

спремом или конзерваторском лиценцом;

3) у случају промјене назива или правног статуса;

4) у случају престанка рада

Има право на поновно издавање истраживачке лиценце када испуни услове:

-          мора бити регистровано за извођење радова на културним добрима

-          мора имати у радном односу или у чланству најмање три лица са одговарајућом високом стручном спремом, од којих најмање једно лице са конзерваторском лиценцом.

 

Конзерваторска лиценца ће се одузети правном и физичком лицу, ако:

1) је издата на основу нетачних података и доказа;

2) престане да постоји било који услов за њено издавање, а ималац конзерваторске лиценце то није пријавио у

прописаном року;

3) је ималац конзерваторске лиценце изводио радове на културном добру без конзерваторског пројекта на који је

надлежни орган дао сагласност или супротно конзерваторском пројекту на који је надлежни орган дао

сагласност;

4) је ималац конзерваторске лиценце извођењем радова угрозио или довео у опасност културно добро.

У случају тач. 3 и 4 овог конзерваторска лиценца ће се одузети и лицу које је руководило извођењем радова.

Лице којем је одузета конзерваторска лиценца нема право на издавање конзерваторске лиценце у року од пет година од дана одузимања  конзерваторске лиценце.


Правна подлога

 Закон о заштити културних добара

("Службени лист Црне Горе", бр. 049/10 од 13.08.2010, 040/11 од 08.08.2011, 044/17 од 06.07.2017)

Правилник о ближим условима и начину издавања, престанку важења и одузимања конзерваторске лиценце, као и садржају и начину вођења регистра издатих конзерваторских лиценци

("Службени лист Црне Горе", бр. 012/18 од 23.02.2018)


Остало

(1) Конзерваторска лиценца је доказ о стручним референцама правног и физичког лица за израду студије заштите и конзерваторског пројекта и за спровођење конзерваторских мјера на културним добрима.

(2) Лиценцу из става 1 овог члана издаје и одузима Министарство.

(3) Конзерваторска лиценца се може издати правном лицу које је регистровано за извођење радова на културним добрима и које има у радном односу или у чланству најмање три лица са  одговарајућом високом стручном спремом, од којих најмање једно лице са конзерваторском лиценцом.

(4) Конзерваторска лиценца се може издати физичком лицу које има одговарајућу високу стручну спрему, три године  радног искуства и положен стручни испит за обављање конзерваторске дјелатности.

Издавање, престанак важења и одузимање лиценце врши орган државне управе надлежан за послове културе (у даљем тексту: Министарство), на приједлог Стручне комисије за издавање и одузимање лиценце (у даљем тексту: Комисија).

Комисију образује министар културе из реда афирмисаних стручњака из области од значаја за обављање конзерваторске дјелатности.

Комисија има пет чланова, од којих најмање три члана треба да имају највише стручно звање у области конзерваторске дјелатности или научно звање из области од значаја за обављање послова из конзерваторске дјелатности и лиценцу.

Мандат Комисије траје двије године.

Комисија ради у просторијама Министарства.

О раду Комисије сачињава се записник.

 

Лиценца се, сагласно члану 106 став 1 Закона о заштити културних добара (у даљем тексту: Закон) може издати правном и физичком лицу за израду студија заштите културних добара, израду конзерваторских пројеката и/или за спровођење конзерваторских мјера на културним добрима.

Правном и физичком лицу се може издати лиценца за једну или више врста послова из става 1 овог члана.

У лиценци за израду конзерваторских пројеката и за спровођење конзерваторских мјера обавезно се наводи врста културних добара на која се лиценца односи.

Ималац лиценце је дужан да одмах, а најкасније у року од осам дана обавијести Министарство о свакој промјени која је од значаја за издавање лиценце.

Свако физичко или правно лице може Комисији да поднесе иницијативу за престанак важења, односно одузимање лиценце.

Комисија је дужна да размотри иницијативу из става 1 овог члана у року од 15 дана од дана подношења и без одлагања писаним путем обавијести подносиоца иницијативе.

Ако Комисија утврди да не постоје разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце, предложиће Министарству да иницијативу одбије.

Рјешење о престанку важења, односно одузимању лиценце доноси Министарство по службеној дужности, на приједлог Комисије. 

Конзерваторска лиценца објављује се на интернет страници Министарства.

Министарство води регистар издатих конзерваторских лиценци.

Регистар лиценци води се у електронској форми.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (2):
Не (1):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?