РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за трајан/привремен извоз умјетнина из Црне Горе
Назив услуге

Дозвола за трајан/привремен извоз умјетнина из Црне Горе


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете, науке, културе и спорта/ Управа за заштиту културних добара/ Матичне установе културе


Опис

Министарство просвјете, науке, културе и спорта (ресор културе) у складу са законским основом који је наведен у овом обрасцу под сегментом правна подлога која се односи на лиценцу, издаје на захтјев подносиоца (физичког или правног лица) дозволу/рјешење о изношењу умјетнина из Црне Горе који су ауторска дјела или су настала и стечена у Црној Гори.


Гдје и како

Процедура почиње предајом захтјева странке (физичког или правног лица) Министарству просвјете, науке, културе и спорта (ресор културе), затим се добија мишљење од Управе за заштиту културних добара која утврђује статус предмета (да ли је култутно добро)


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Увоз-извоз, спољна трговина


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Мишљење Управе за заштиту културних добара, мишљење матичне установе културе, попуњен захтјев, доказ о уплаћеној административној такси у износу од 10 еура

Захтјев странке садржи податке: име или назив подносиоца захтјева и адреса и сједиште, подаци о предмету назив аутора, димензије, технике израде, земља у коју се предмет износи, укупна вриједност, врста извоза, датум изласка, а за привремено изношење и датум повратка, адреса гдје ће се предмет налазити, сврха изношења). Министарство издаје дозволу по претходно прибављеном мишљењу Управе за заштиту културних добара, са овјереном фотодокументацијом у 4 примјерка, спсиком предмета уколико се износи више умјетнина. Након наведеног документа у коме се констатује да умјетнине немају статус културно добро одобрава се изношење и издаје дозвола.


Рок за издавање лиценце

20 дана 


Период важења лиценце

годину дана


Услови за продужење важења лиценце

Разлози које учини вјероватним и оправданим странка уколико се извоз не може из објективних разлога реализовати када је наведено (болест, кашњење шпедитерских агенција, помјерање термина од стране организатора и други оправдани разлози који се утврђују у поновљеном поступку).


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Дозвола се издаје за период од годину дана када странка задовољава законске услове. Уколико странка не посједује адекватну документацију или не испуњава неки од законом тражених услова иста неће бити издата. 


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Приликом издавања дозволе уплаћује се административа такса за извоз на износ од 10 еура.


Документација коју корисник прилаже

Мишљење управе за заштиту културних добара, попуњен захтјев, овјерену фотодокументацију умјетнина које планира да изнесе из земље, доказ о уплати административне таксе.


Правна подлога

Закон о заштити културних добара („Сл.лист ЦГ“,бр.49/10), Закон о спољној трговини („Сл.лист ЦГ“, бр.28/04, 37/07), Одлука о контролној листи за извоз и увоз робе ( „Сл.лист ЦГ“,Бр.10/11), Закон о управном поступку („Сл.лист ЦГ“, бр.56/14,20/15, 40/16)


Остало

Како Министарство просвјете, науке, културе и спорта (ресор културе) у оквирима својих надлежности издаје дозволе извозног карактера, за умјетнине већ унешене у Црну Гору исте се враћају сходно документацији матичне земље из које су извезене, те се по том основу странка не може обратити Министарству просвјете, науке, културе и спорта (ресор културе).


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (6):

Да (2):
Не (3):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?