RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Licenca za organizovanje i upravljanje tržištem električne energije
Naziv usluge

Licenca za organizovanje i upravljanje  tržištem  električne energije


Organ zadužen za sprovođenje

Regulatorna agencija za energetiku


Opis

Licencu pribavljaju subjekti koji namjeravaju da se bave organizovanjem tržišta električne energije (čl.65 Zakona o energetici)


Gdje i kako

Regulatorna agencija za energetiku, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96; Nataša Vojvodić-Perić; Sonja Smolović, tel: 00382 20 229 615;

229-616; fax: 00382 20 229 755

 e-mail: regagen@t-com.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Organizovanje i upravljanje tržištem   električne energije


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Zahtjev za licencu podnosi se na Obrascu, uz koji se dostavlja:

1) Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;

2) Podaci o energetskim objektima, uređajima, postrojenjima i instalacijama neophodnim za obavljanje energetske djelatnosti i dokaz o pravnom osnovu korišćenja istih;

3) Statut društva;

4) Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;

5) Organizaciona šema i kvalifikacije zaposlenih, u kojoj su naznačena radna mjesta za koja je potrebna određena kvalifikacija i položen odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

6) Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;

7) Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu;

8) Finansijski izvještaj za prethodne dvije godine, ako isti sadrži podatke vezane za energetsku djelatnost za koju se podnosi zahtjev za izdavanje licence, sastavljen u skladu sa zakonom, koji sadrži: bilans stanja, bilans uspjeha, iskaz o novčanim tokovima i iskaz o promjenama na kapitalu, kao i izvještaj revizora ako je subjekat obveznik odnosno predmet revizije;

9) Trogodišnji biznis plan za energetsku djelatnost na koju se odnosi zahtjev za izdavanje licence, koji obuhvata: opis poslovne aktivnosti; plan prodaje proizvoda i/ili usluga; ljudske resurse; procjenu rizika; projekciju trogodišnjih finansijskih iskaza, sa navođenjem osnovnih kategorija iskaza, i to: bilans stanja, bilans uspjeha i iskaz o novčanim tokovima, kao i osnovne proračune, na osnovu kojih su iskazi sačinjeni;

10) Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence.

Uz zahtjev za izdavanje licence, podnosilac zahtjeva  popunjava i dostavlja i  obrazac za izdavanje licence, u skladu sa članom 7 Pravila  o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti ( u daljem tekstu: Pravila).   


Rok za izdavanje licence

30 dana od dana prijema potpunog zahtjeva 


Period važenja licence

Do 10 godina (čl.66 Zakona o energetici), a za kraći period :

1) na osnovu podataka i informacija iz dostavljenog biznis plana;

2) na osnovu rada i poslovanja energetskog subjekta u periodu korišćenja licence i dr. (čl. 5 Pravila)Uslovi za produženje važenja licence

Imalac licence može da podnese zahtjev za produženje licence samo u slučaju ako je izdata na rok kraći od roka utvrđenog zakonom.  U navedenom slučaju imalac licence je dužan da zahtjev za produženje podnese u roku od 60 dana prije isteka važenja licence.  Uz zahtjev za produženje licence prilaže se dokumentacija koja je podnijeta u trenutku izdavanja licence, a čiji rok važenja je istekao. Dokumentacija kojoj nije istekao rok važenja se  ne dostavlja ponovo.

U slučaju da je licenca izdata na rok propisan zakonom ( 10 godina) energetski subjekat, ako želi da nastavi da obavlja licenciranu djelatnost i nakon isteka ovog roka, dužan je da podnese zahtjev za izdavanje nove licence  60 dana prije isteka važenja licence (čan 13 Pravila).


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Licenca se privremeno oduzima ili oduzima pod uslovima i u slučajevima propisanim članom 76 st. 1 i 4 Zakona.

Nakon što neposrednom kontrolom u sjedištu licenciranog subjekta ili objektima koji služe za obavljanje licencirane djelatnosti, ili na drugi način, utvrdi postojanje nedostataka u obavljanju licencirane djelatnosti, odnosno povrede uslova iz licence, Agencija će imaocu licence uputiti "Upozorenje o neispunjavanju uslova iz licence".

Upozorenje iz prethodnog  stava  sadrži:

1) Utvrđene nedostatke u obavljanju djelatnosti;

2) Rok za otklanjanje nedostataka.

Rok za otklanjanje nedostataka  ne može biti duži od 30 dana. (čl. 10 Pravila)

Ukoliko energetski subjekat u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, Agencija će donijeti odluku o privremenom oduzimanju licence i odrediti rok za otklanjanje nedostataka koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Agencija će privremeno oduzeti licencu na predlog nadležnog inspektora, u slučajevima utvrđenim članom 76 stav 3 Zakona.

Ukoliko energetski subjekat u ostavljenom roku otkloni nedostatke zbog kojih mu je privremeno oduzeta licenca, Agencija će na zahtjev subjekta, uz koji se dostavlja dokaz o otklanjanju nedostataka,, donijeti odluku kojom će staviti van snage odluku o privremenom oduzimanju licence i odobriti subjektu nastavak obavljanja licencirane djelatnosti.

Ukoliko subjekat ne otkloni nedostatke zbog kojih mu je privremeno oduzeta licenca u ostavljenom roku, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju licence.(čl 11 Pravila)Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Naknade za licence se utvrdjuju Odlukom Agencije, krajem svake godine za narednu godinu. Za 2019. godinu naknada za izdavanje ove licence iznosi 1000,00€, a godišnja naknada koju plaća imalac licence 3.111,83€  (Odluka „Sl.list CG“ 4/19)


Pravna podloga

Zakon o energetici („Sl.list CG“ 5/16, 51/17), Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti ( „Sl.list CG“ 50/16, 30/18, 75/18), Metodologija za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije (''Službeni list CG'', br. 44/16 i 70/16),  Odluka o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem, za 2019. godinu („Sl.list CG“ 4/19) 


Korisni linkovi

http://regagen.co.me/site_cg/public/index.php/index/artikli?id=31Ostalo

Sva neophodna pojašnjenja  subjekti mogu dobiti u direktnom kontaktu sa predstavnicima Agencije.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?