RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za upotrebu aerodroma
Naziv usluge

 Odobrenje za upotrebu aerodroma


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

Odobrenje za upotrebu aerodroma Agencija izdaje operatoru aerodroma za aerodrome koji imaju manje od 10.000 putnika godišnje i manje od 850 operacija prevoza tereta na godišnjem nivou, koji ima uputstvo o upotrebi aerodroma odobreno od Agencije i koji ispunjava druge uslove.


Gdje i kako

Operator aerodroma podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu aerodroma Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Operator aerodroma, radi izdavanja odobrenja, treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

1) uputstvo o upotrebi aerodroma (dva primjerka);

2) aerodromski plan za vanredne situacije (dva primjerka);

3) dokaze o organizacionoj strukturi;

4) situacioni plan aerodroma u razmjeri 1:25.000 sa ucrtanim najbližim naseljenim mjestom;

5) dokaze o ispunjavanju sledećih uslova:

-        aerodrom ima odgovarajuće fizičke karakteristike, vizuelna pomagala, površine oko aerodroma, zgrade, objekte i njihove oznake koje ispunjavaju standarde i kriterijume za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaje i opremu na aerodromu za određene kategorije vazduhoplova koji koriste aerodrom;

-        aerodrom ima navigaciona sredstva i uređaje za slijetanje kao i druge telekomunikacione uređaje i sisteme napajanja električnom energijom koji su potrebni za predviđene operacije vazduhoplova na aerodromu;

-        aerodrom ima obezbijeđen nivo pružanja usluga u zavisnosti od vrste i obima saobraćaja u skladu sa zakonom;

-        aerodrom ima obezbijeđeno pružanje usluga vazduhoplovne meteorologije u skladu sa zakonom

-        aerodrom ima osiguranje, odnosno reosiguranje za moguće štete prema korisnicima usluga i imovini;

-        aerodrom ima izjavu operatora aerodroma o štetnom uticaju upotrebe aerodroma na životnu sredinu i mjerama zaštite koje će se sprovoditi i postupcima za zaštitu od buke vazduhoplova ukoliko se sprovode

 

Uz odobrenje kojim su određeni vrsta i namjena aerodroma izdaje se specifikacija koja sadrži uslove i ograničenja koje operator aerodroma treba da ispunjava prilikom upotrebe aerodroma. 


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Odobrenje za upotrebu aerodroma se izdaje na neograničen period.


Uslovi za produženje važenja licence

 Ponovno ispunjavanje uslova usled kojih mu je ukinut ili privremeno ukinut certifikat.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Odobrenje za upotrebu aerodroma Agencija će ukinuti ako operator aerodroma prestane da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih mu je izdato odobrenje ili privremeno ukinuti do ispunjava uslova zbog kojih mu je privremeno ukinuto odobrenje.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za izdavanje odobrenja za upotrebu aerodroma plaća se naknada i godišnja naknada za kontinuiranu provjeru ispunjenosti uslova.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 41 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)
Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja odobrenja za upotrebu aerodroma („Službeni list CG“, broj 15/15)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovtsvo Crne Gore 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?