RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa na veliko duvanskim proizvodima

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za promet na veliko duvanskim proizvodima


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija


Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima

 Privredno društvo, odnosno preduzetnik koji Ministarstvu finansija podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima, je dužan, u skladu sa Zakonom o duvanu (''Službeni list CG'', br.48/08, 76/08, 40/11 i 42/15), Pravilnikom o bližim uslovima i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima (''Službeni list CG'', br.79/09) i Pravilnikom o oznaci prevoznog sredstva za prevoz duvanskih proizvoda (''Službeni list CG'', br.79/09), da podnese sljedeće:

            1) Zahtjev dat je u Prilogu

2) Fotokopija rješenja o upisu u CRPS.

3) dokaz o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za promet robe na veliko –Prijava trgovine (ovjerena od strane Uprave za inspekcijske poslove – Odsjek za Tržišnu inspekciju)

            4) da ima odgovarajući prostor i opremu za skladištenje najmanje 30 tona cigareta (ukoliko se bavi prometom na veliko cigaretama).

            Skladište mora biti izgradjeno u skladu sa propisima o izgradnji objekata odnosno u skladu sa odredbama Pravilnika o bližim uslovima i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima.

Skladišni prostor za promet na veliko cigaretama, mora imati ukupnu površinu od najmanje 400 m2 sa visinom od najmanje 2,8 m. Ukoliko je skladišni prostor visine iznad minimalno propisane, a posjeduje opremu za skladištenje na većim visinama (regalno skladište i sl.), površina skladišta može biti manja od propisane proporcionalno mogućnosti povećanja skladištenja po jedinici površine.

Skladišni prostor za promet na veliko ostalim duvanskim proizvodima mora biti ukupne površine od najmanje 15 m2 i visine od najmanje 2,8 m.

            Za skladište se dostavlja dokaz o pravu svojine, odnosno zakupu, list nepokretnosti, skica skladišta (sa precizno označenim dijelom najmijenjenom za skladištenje cigareta), elaborat ovlašćene organizacije o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti.

            5) da raspolaže vidno označenim prevoznim sredstvima za prevoz duvanskih proizvoda koja omogućavaju nesmetano snadbijevanje duvanskim proizvodima trgovaca na malo sa sjedištem u Crnoj Gori, ukupne nosivosti od najmanje 5 tona  ( prevozno sredstvo – pojedinačno, mora imati nosivost od najmanje  300 kg).

            Za prevozna sredstva se dostavlja dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišćenja prevoznih sredstava sa kopijama saobraćajne(ih) dozvole(a)

            Podnosilac zahtjeva snosi troškove izrade posebne oznake propisane Pravilnikom o oznaci prevoznog sredstva za prevoz duvanskih proizvoda.

            6) da ima zaključen ugovor, odnosno predugovor o snabdijevanju duvanskim proizvodima sa registrovanim proizvodjačem, odnosno uvoznikom duvanskih proizvoda,

7) potvrdu nadležnog organa (Ministarstvo pravde) da privredno društvo, preduzetnik, odnosno odgovorno lice u privrednom društvu, nije osudjeno za krivično djelo nedozvoljene trgovine, odnosno za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i to u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva,

            8) da plati naknadu u visini od 150.000 eura za promet robe na veliko duvanskim proizvodima, a za ostale duvanske proizvode naknadu u visini od 30.000 eura, s tim što ovu naknadu može platiti u pet godišnjih rata u kojem slučaju se rata plaća najkasnije tri radna dana prije isteka roka od jedne godine od dana uplate predhodne rate.

            Naknada se uplaćuje na žiro račun broj  832-1105-83 - Ministarstvo finansija. Svrha plaćanja: naknada za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima.

9) da plati taksu u iznosu od 50 eura za rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima, na žiro račun 832-3161419-18 Agencija za duvan i iznos od 10 eura na isti žiro račun na ime administrativne takse za upis u registar.

            U toku rješavanja po podnešenim zahtjevima Agencija za duvan može tražiti dodatna objašnjenja.

            Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se podnosi lično u Ministarstvu finansija, u Podgorici – Stanka Dragojevića ili poslati poštom na istu adresu.

 NAPOMENA: Na osnovu Zakona o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br.55/03, ... i "Službeni list CG", 22/08...45/14),  po tarifnom broju 123, privredno društvo, odnosno preduzetnik je dužan da za svaku nastalu promjenu upisanu u registar, kao i za brisanje iz registra plati administrativnu taksu u iznosu od 5 eura, na žiro rašun 832-3161419-18 – Ministarstvo finansija.

          


Gdje i kako

Zahtjev za promet na veliko duvanskim proizvodima možete takođe, osim preko Portala eUprave, dostaviti lično u prostorijama Ministarstva finansija na adresi: Stanka Dragojevića, Podgorica


Kontakt telefon

Kontakt telefoni: 020/244-930, +382 20 244 580


Korisni linkovi

www.mif.gov.me


Pravna podloga


Zakon o duvanu

Pravilnik o oznaci prevoznog sredstva za prevoz duvanskih proizvoda

Pravilnik o blizim uslovima i postupku utvrdjivanju ispunjenosti uslova za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima

Pravilnik o oznaci prevoznog sredstva za prevoz duvanskih proizvoda

Pravilnik o slikovnom prikazu upozorenja na pakovanju duvanskog proizvoda


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?