RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za obavljanje prometa na malo duvanskim proizvodima
Naziv usluge

Odobrenje za obavljanje prometa na malo duvanskim proizvodima


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za duvan


Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na malo duvanskim proizvodima

 Privredno društvo, odnosno preduzetnik koji Agenciji za duvan podnose zahtjev za izdavanje/produženje odobrenja za promet na malo duvanskim proizvodima je dužan da u skladu sa odredbama čl. 14,15 i 30 Zakona o duvanu (''Službeni list CG'',br. 48/08, 76/08, 40/11 i 42/15), dostavi sljedeću dokumentaciju :

            1) Zahtjev - dat je u Prilogu.

2) Fotokopija rješenja o upisu u CRPS,

-  fotokopija rješenja o PIB-u (izdatog od strane nadležne područne jedinice poreske uprave),   

- fotokopija rješenja o PDV-u (izdatog od strane nadležne područne jedinice poreske uprave);

3) dokaz o ispunjenosti minimalno  tehničkih uslova za promet robe na malo za svaki objekat pojedinačno sa tačnom adresom gdje se isti nalazi – PRIJAVA TRGOVINE (ovjerena od strane Uprave za inspekcijske poslove – Odsjek za Tržišnu inspekciju);

            - za ugostiteljske objekte potrebno je dostaviti važeće rješenje sekretarijata za privredu i finansije – Rješenje za rad;  

4) Važeći predugovor/ugovor o snabdijevanju duvanskim proizvodima sa registrovanim trgovcima na veliko duvanskim proizvodima;         

5) potvrdu nadležnog organa (Ministarstvo pravde) da privredno društvo, preduzetnik, odnosno odgovorno lice u privrednom društvu, nije osudjeno za krivično djelo zbog nedozvoljene trgovine, odnosno za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i to u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva;

            6) Dokaz o plaćenoj naknadi u visini od 100 eura po prodajnom objektu. Svrha plaćanja: naknada za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na malo duvanskim proizvodima. Naknada se plaća na žiro račun broj:  832-1107-77 – Agencija za duvan;  

            7) Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za rješenje o ispunjenosti uslova u iznosu od 5 eura po prodajnom objektu, na žiro račun: 832-3161419-18 – Agencija za duvan;

            U toku rješavanja po podnešenim zahtjevima Agencija za duvan može tražiti i dodatna objašnjenja.

            Zahtjev t.j. popunjeni obrazac sa pratećom dokumentacijom predati Agenciji za duvan,  Podgorica – ul. Jovana Tomaševića bb svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova ili poslati poštom na istu adresu.

            NAPOMENA: Privredno društvo, odnosno preduzetnik kome je izdato odobrenje na određeni period dužan je da podnese zahtjev za produženje odobrenja, najkasnije 30 radnih dana prije isteka roka važenja odobrenja. Produženje odobrenja vrši se pod uslovima i na način propisan za izdavanje odobrenja.


Rok za rješavanje

20 dana


Vrijeme važenja

2 godine


Razlozi za prestanak važenja

1. ukoliko prestane da ispunjava uslove propisane za izdavanje odobrenja,

2. nije uplatio ratu naknade za izdavanje odobrenja (ukoliko se naknada plaća u ratama),

3. ukoliko je Privredno društvo, preduzetnik, odnosno odgovorno lice u privrednom društvu osuđeno za krivično djelo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom i duvanskim proizvodima ili za prekršaj u skladu sa Zakonom o duvanu.


Pravna podloga

Zakon o duvanu ("Sl.l. CG", br. 48/08,76/08, 40/11 i 42/15) 


Kontakt telefon

 Kontakt telefoni :  +382 20 244 930, +382 20 244 580


Korisni linkovi


http://www.aduvan.co.me/


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?