РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаКомисија за тржиште капитала

Дозвола за рад организатору тржишта за обављање послова управљања регулисаним тржиштем
Назив услуге

 Дозвола за рад берзе


Орган задужен за спровођење

Комисија за тржиште капитала


Опис

·         управља регулисаним тржиштем;
·         прикупља, обрађује и објављује податке о трговању на регулисаном тржишту;
·         врши и друге послове у складу са Законом о тржишту капитала.


Гдје и како

Документација се предаје у папирној форми на пријавници Комисије за тржиште капитала,

Адреса:

Ул. Краља Николе 27А/ИИИ

81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 6611 Финансијске и робне берзе


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

·         уговор о оснивању, статут и цјеновник услуга које намјерава да пружа на регулисаном тржишту;
·         податке  о  лицу  које стиче квалификовано учешће у организатору тржишта и лицу повезаном са лицем са квалификованим учешћем, као и о лицу које на други начин може да врши, директно или индиректно, контролу или значајан утицај на организатора тржишта;
·         имена и податке о квалификацијама, искуству и пословној репутацији предложених чланова одбора директора и извршног директора организатора тржишта;
·         податке  о  кадровској  и  организационој  способљености  и  техничкој  опремљености организатора тржишта;
·         податке о програму функционисања регулисаног тришта подносиоца захтјева, укључујући врсте послова и организациону структуру;
·         доказ о уплати минималног оснивачког удјела из члана 156 Закона о тржишту капитала;
·         доказ о уплати накнаде за подношење захтјева у складу са цјеновником Комисије.
·         основни подаци о оснивачу и организатору тржишта;
·         подаци о основном капиталу и финансијским средствима;
·         подаци о лицима;
·         финансијски подаци;
·         уговор о оснивању, статут, цјеновник и правила рада организатора тржишта; и
·         подаци о свим пословима за које организатор тржишта тражи одобрење, у смислу члана 151 Закона о тржишту капитала, као и списак додатних послова које обавља, а који су дозвољени у складу са Законом о тржишту капитала.
·         захтјеве за издавање претходне сагласности за обављање функције извршног директора и одбора директора у складу  са  Правилима  о  давању ·         одобрења  за  именовање члана одбора директора односно извршног  директора организатора тржишта, инвестиционог друштва и централног клириншког депозитарног друштва и другу припадајућу документацију; и
захтјев  за  издавање  претходне  сагласности  за  стицање  квалификованог  учешћа  у  организатору  тржишта  и припадајућу документацију, у складу са Правилима о садржају захтјева за стицање квалификованог учешћа  и ближим  критеријумима  за  оцјену  квалификованог  учешћа  у организатору  тржишта,  инвестиционом  друштву  и централном клириншком депозитарном друштву


Рок за издавање лиценце

90 радних дана од дана пријема захтјева


Период важења лиценце

 Неограничен


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Организатор тржишта:
1)      не почне са обављањем дјелатности у периоду од 12 мјесеци, од издавања дозволе, односно изјави да одустаје од обављања дјелатности;
2)      не обавља дјелатност организатора трţишта у претходних шест мјесеци;
3)      добије дозволу за рад на основу неистинитих, нетачних или информација које доводе у заблуду, или на други начин супротно закону;
4)      је у поступку ликвидације;
5)      крши одредбе Закона о тржишту капитала;
6)      престане да испуњава услове на основу којих је издата дозвола за рад.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

2% од Законом о тржишту капитала прописаног минималног износа основног капитала


Правна подлога

Закон о тржишту капитала („Сл. лист ЦГ“, бр. 01/18)


Корисни линкови

Закон о тржишту капитала

Правила о садржају захтјева и документацији за издавање дозволе за рад организатору тржишта за обављање послова управљања регулисаног тржишта и за издавање дозволе за рад организатору тржишта и/или инвестиционом друштву за обављање послова управљања МТП-ом или ОТП-ом ("Службени лист Црне Горе", бр. 083/18 од 25.12.2018)

Правила о давању одобрења за именовање члана одбора директора, односно извршног директора организатора тржишта, инвестиционог друштва и Централног клириншког депозитарног друштва

Правила о садржају захтјева за стицање квалификованог учешћа и ближим критеријумима за оцјену квалификованог учешћа у организатору тржишта, инвестиционом друштву и централном клириншком депозитарном друштву
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање