RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Odobrenje za korišćenje brojeva i/ili adresa
Naziv usluge

 Odobrenje za korišćenje brojeva i/ili adresa


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis

Pravo na korisćenje brojeva i/ili adresa

Odobrenje se izdaje na zahtjev operatora, koje se podnosi na propisanom obrascuGdje i kako

Arhiva Agencije
Bulevar Džordža Vašingtona 56/II kula C  Podgorica
kontakt osoba: Dušanka Marković
telefon: (0)20 406 753
fax: (0)20 406 702


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Korišćenje javnih elektronskih komunikacionih mreža ili pružanje javnih elektronskih komunikacionih usluga


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Zahtjev – propisani obrazac koji se nalazi na sajtu Agencije

Dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva


Rok za izdavanje licence

15 dana


Period važenja licence

Do 10 godina
(izuzetak brojevi 116xxx – 5 godina)


Uslovi za produženje važenja licence

ZEK nije propisao uslove za produženje važenja odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresaPostupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Odobrenje za korišćenje brojeva i/ili adresa Agencija će oduzeti, shodno članu 136 ZEK-a, ako:    
   
1) je odobrenje za korišćenje brojeva i/ili adresa izdato na osnovu netačnih podataka;      
2) nosilac odobrenja ne poštuje uslove propisane ovim zakonom ili odobrenjem;      
3) nosilac odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa nije započeo da koristi dodijeljene brojeve i/ili adrese u roku od godinu dana od dana dodjele;     
4) godišnja naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa nije plaćena ni nakon upozorenja;     
5) dođe do zabrane obavljanja djelatnosti, u skladu sa zakonom;        6) dođe do značajnih izmjena plana numeracije ili plana adresiranja, a nije moguće izvršiti izmjenu odobrenja zbog neraspoloživosti adekvatnog resursa.  
 
Na osnovu rješenja Agencije o oduzimanju brojeva i/ili adresa, operatori su dužni da isključe te brojeve i/ili adrese iz saobraćaja  javnih telefonskih mreža u roku određenom rješenjem.  

 

Naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa koja je plaćena za godinu u kojoj je oduzeto odobrenje za korišćenje ne vraća se.  U slučaju oduzimanja odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa, na osnovu razloga iz stava 1 tačka 6 ovog člana, operatori i korisnici nemaju pravo na naknadu troškova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Godišnja naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa

Jednokratna naknada za obradu zahtjeva koju utvrđuje Agencija


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o elektronskim komunikacijama –ZEK (“Sl. list CG”, br.40/13, 56/13 i 2/17), Plan numeracije (“Sl. list CG”, br. 21/14 i 12/17), Plan adresiranja (“Sl. list CG”, broj 21/14), Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje numeracije i/ili adresa (“Sl. list CG”, broj 13/14, Pravilnik o načinu korišćenja I načinu I uslovima dodjele brojeva iz numeričkog opsega “116” (“Sl. list CG”, broj 15/14), Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili adresa za 2018 godinu, broj 0403-512/1 (ovu odluku Agencija donosi svake godine po ZEK-u)


Korisni linkovi

 http://www.ekip.me


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje