РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаУправа за жељезнице

Сертификат о безбједнотси за управљање жељезничком инфраструктуром (Дио А и Дио Б)
Назив услуге

Сертификат о безбједнотси за управљање жељезничком инфраструктуром (Дио А и Дио Б)


Орган задужен за спровођење

Управа за жељезнице


Надзорни орган

-Министарство капиталних инвестиција (Директорат за жељезнички саобрацај)

-Инспекција за жељезнички саобраћај и

-Управа за жејезнице


Опис

Сертификат о безбједности за управљање инфраструктуром је исправа о

испуњености услова за безбједно управљање инфраструктуром.

Сертификат о безбједности за управљање инфраструктуром издаје Орган управе у складу са законом којим се уређује безбједност у жељезничком саобраћају.

Управљање жељезничком инфраструктуром може да врши управљач инфраструктуре који испуњава услове утврђене законом којим је уређена жељезница и има сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром.

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром издаје Орган управе управљачу инфраструктуре који има:

1) успостављен систем за управљање безбједношћу у складу са овим законом;

2) возила за одржавање која испуњавају услове утврђене овим законом;

3) потребан број жељезничких радника за управљање инфраструктуром који испуњавају услове утврђене овим законом.

Сертификат из става 1 овог члана издаје се на захтјев управљача инфраструктуре уз који се прилаже сљедећа документација:

1) лиценца за управљање инфраструктуром;

2) дозвола за коришћење возила за одржавање;

3) интерни акти управљача инфраструктуре којима се осигурава безбједно одржавање и експлоатација инфраструктуре.

Сертификат о безбједности за управљање инфраструктуром састоји се од: 1) дијела А - којим се потврђује испуњавање услова у погледу успостављања система за управљање безбједношћу управљача инфраструктуре;

2) дијела Б - којим се потврђује испуњавање услова из става 2 ал. 2 и 3 овог члана.

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром издаје се за цијелу мрежу или дјелове мреже.

Правилником се прописује начин издавања сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром, инфраструктуром индустријске жељезнице и инфраструктуром лучке жељезнице, ближи садржај захтјева и документације која се прилаже уз захтјев за издавање сертификата и начин вођења евиденције о издатим сертификатима.

Закон о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза (“Службени лист ЦГ”, број 1/14)  и  Правилник о начину издавања сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром, инфраструктуром индустријске жељезнице и инфраструктуром лучке жељезнице (“Службени лист ЦГ”, број 27/15)


Гдје и како

Сертификат се издаје на основу поднијетог захтјева и документације.

Захтјев се предаје на архиви Управа за жељезнице, Ул. Херцеговачка 75, 85000 Подгорица, Т: ( 020 ) 232-127, Ф: ( 020 ) 232-128, инфо@дззцг.ме

Захтјев се подноси на Обрасцу 1 који се налази као саставни дио Правилника о начину издавања сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром, инфраструктуром индустријске жељезнице и инфраструктуром лучке жељезнице (“Службени лист ЦГ”, број 27/15) који можете преузети са линка      хттп://www.дззцг.ме/паге.пхп?п=21

Сертификат се састоји од дијела А и дијела Б, а издаје се на Обрасцу 2 који је саставни дио овог правилника о начину издавања сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром, инфраструктуром индустријске жељезнице и инфраструктуром лучке жељезнице (“Службени лист ЦГ”, број 27/15).

Сертификат се означава европским идентификационим бројем (ЕИН) у складу са Прилогом који је саставни дио овог правилника. 4

Управљач инфраструктуре може поднијети захтјев за издавање само дијела Б сертификата уколико има важећи сертификат дио А. Орган управе издаје сертификат дио А, ако је управљач инфратруктуре документовао све прописане елементе система управљања безбједношћу, под условом да елементи система испуњавају безбједносне захтјеве.

Орган управе издаје сертификат дио Б, ако на основу оцјене приложене документације, утврди да управљач инфраструктуре испуњава безбједносне захтјеве за безбједно одржавање и експлоатацију инфраструктуре, за коју се тражи сертификат.


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Уз захтјев за издавање сертификата, поред документације утврђене чланом 46 Закона о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза, прилаже се и сљедећа документација:

1) сажетак приручника о систему управљања безбједношћу;

2) опис мреже;

3) списак прописа и ТСИ са упућивањем на поступке и документе из система управљања безбједношћу управљача инфраструктуре гдје су примијењени;

4) списак жељезничких радника према категоријама и начину заснивања радног односа;

5) опис поступака из система управљања безбједношћу који се односе на жељезничке раднике са доказима о испуњавању прописаних услова (сертификати, увјерења и сл.);

6) списак возила која користи за одржавање,

7) опис поступака из система управљања безбједношћу који се односе на возила за одржавање, са доказима о испуњавању прописаних услова и дозволом за коришћење возила.


Рок за издавање лиценце

Орган управе надлежан за послове жељезничког саобраћаја (у даљем тексту: Орган управе), након пријема захтјева, оцјењује да ли приложени сажетак система управљања безбједношћу омогућава почетну процјену квалитета и прикладности система управљања безбједношћу и може затражити додатне информације о подносиоцу захтјева.

 Уколико Орган управе посумња у тачност или неусклађеност неких података из приложене докментације, обавјештава подносиоца захтјева о:

1) неусклађености података и области које су неусклађене;

 2) релевантним прописима и/или стандардима;

3) неиспуњености захтјева;

4) доставлјању информација и додатних доказа, са мјерама које треба да предузме подносилац захтјева да би исправио недостатке и рокове за усклађивање;

5) областима које могу да се далје испитују кроз надзор, након издавања сертификата.

Сертификати из става 1 овог члана издају се у року од четири мјесеца од дана подношења захтјева.


Период важења лиценце

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром и сертификат о безбједности за управљање инфраструктуром индустријске и лучке жељезнице издају се на период од пет година и садрже број у складу са европским идентификационим бројем.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром престаје да важи:

- истеком рока за који је издат;

-ревидирањем сертификата;

 издати сертификат може се ревидирати уколико дође до битних промјена у структурним подсистемима инфраструктура, саобраћајно управљачко и сигнално-сигурносно на прузи и енергија, начину одржавања структурних подсистема и начину регулисања и управљања саобраћајем

- одузимањем сертификата;


Услови за продужење важења лиценце

Услови за продужење сертификата је поступак у ком се предаје нови захтјев и документација.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Накнада за сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром наплаћује се по тарифном броју 100а 4):

у износу од

- по једном км пружних и станичних колосјека 10,00

- по вучном возилу и возилу за посебне намјене 25,00

Закона о административним такасама

("Сл. лист РЦГ", бр. 55/03 од 01.10.2003, 46/04 од 09.07.2004, 81/05 од 29.12.2005, 02/06 од 18.01.2006, "Сл.

лист Црне Горе", бр. 22/08 од 02.04.2008, 77/08 од 16.12.2008, 03/09 од 21.01.2009, 40/10 од 22.07.2010,

73/10 од 10.12.2010, 20/11 од 15.04.2011, 26/11 од 30.05.2011, 56/13 од 06.12.2013, 45/14 од 24.10.2014)


Документација коју корисник прилаже

Уз захтјев за издавање сертификата, поред документације утврђене чланом 46 Закона о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза, прилаже се и сљедећа документација:

1) сажетак приручника о систему управљања безбједношћу;

2) опис мреже;

3) списак прописа и ТСИ са упућивањем на поступке и документе из система управљања безбједношћу управљача инфраструктуре гдје су примијењени;

4) списак жељезничких радника према категоријама и начину заснивања радног односа;

5) опис поступака из система управљања безбједношћу који се односе на жељезничке раднике са доказима о испуњавању прописаних услова (сертификати, увјерења и сл.);

6) списак возила која користи за одржавање,

7) опис поступака из система управљања безбједношћу који се односе на возила за одржавање, са доказима о испуњавању прописаних услова и дозволом за коришћење возила.:


Правна подлога


Напомена

У циљу боље реализације еЛиценце поменуте законе, правилнике, број издатих сертификата и остало можете преузети са сајта хттп://www.дззцг.ме


Корисни линкови


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање