RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Potvrda o upisu u registar operatora
Naziv usluge

 Potvrda o upisu u registar operatora 


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis

 Potvrda o upisu, izmjeni ili brisanju iz registra operatora


Gdje i kako

 Prijava za upis u registar operatora- pisani zahtjev na obrascu koji propisuje Agencija, web sajt Agencije www.ekip.me, kontakt osoba Dragan Krušić, tf. 020/406 719, fax  020/406 702


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Korišćenje javnih elektronskih komunikacionih mreža ili pružanje javnih elektronskih komunikacionih usluga


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.     Potvrda o registraciji iz CRPS-a  - orginal ili ovjerena kopija

2.     Rješenje o registraciji PIB-orginal ili ovjerena kopija

3.     Rješenje o registraciji za PDV-orginal ili ovjerena kopija

4.     Statut društva-potpisan i ovjeren pečatom društva

5.     Fotokopiju kartona deponovanih potpisa sa žiro računom

6.     Punomoć ovlašćene osobe (ako prijavu podnosi ovlašćena osoba)

7.     Tehnička dokumentacija, sa kratkim opisom , karakteristikama javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga  koja treba da sadrži:

• područje na kojem se pružaju servisi;

•opis servisa koji se pružaju i način funkcionisanja;

• rješenje za autentifikaciju, autorizaciju i biling;

• način kontrole kvaliteta servisa;

• način zaštite i privatnost komunikacija


Rok za izdavanje licence

 7 (sedam) dana- član 47 ZEK-a


Period važenja licence

Od momenta upisa u registar operatora do momenta brisanja iz registra (član 50 ZEK-a)


Uslovi za produženje važenja licence

 Potvrda o upisu u regisitar operatora - nema produženja


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Član 50 ZEK-a propisuje način brisanja iz registra operatora: 

1.     ako operator u pisanom obliku obavijesti Agenciju o prestanku obavljanja prijavljene djelatnosti;

2.     ako operator ne obavlja prijavljenu djelatnost duže od godinu dana neprekidno;

3.     ako je operatoru pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje prijavljene djelatnosti;

4.     i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Ne plaća se naknada/taksa za izdavanje Potvrde o upisu, izmjeni ili brisanju iz registra operatora


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o elektronskim komunikacijama-ZEK („Sl. list CG“, br. 40/13, 56/13 i 002/17), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra operatora, registra odobrenih radio - frekvencija, registra dodijeljenih brojeva, registra dodijeljenih adresa i registra elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list CG“, 27/14), Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja obrasca prijave koja se podnosi prije početka, prestanka ili izmjene režima korišćenja javnih elektronskih komunikacionih usluga, broj: 0901–4860/1 od 03.10.2013. godine


Korisni linkovi

 http://www.ekip.me


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?