РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЛиценца за превоз у жељезничком саобраћају (Путника) или (Робе-Терета)
Назив услуге

Лиценца за превоз у жељезничком саобраћају (Путника) или (Робе-Терета)


Орган задужен за спровођење

Управа за жељезнице


Надзорни орган

 Министарство капиталних инвестиција

 (Директорат за жељезнички саобрацај)

-Инспекција за жељезнички саобраћај и

-Управа за жејезнице


Опис

 Лиценца за превоз је исправа којом се стичу права за обављање свих или посебних врста превоза у жељезничком саобраћају;

Превоз путника, лица и робе у жељезничком саобраћају и обављање превоза за сопстевне потребе на инфраструктури може да обавља превозник, који:

1) је уписан у ЦРПС за обављање дјелатности превоза у жељезничком саобраћају;

2) има лиценцу за превоз

3) има сертификат о безбједности за превоз;

4) има закључен уговор о коришћењу инфраструктуре са управљачем инфраструктуре

Погледати Закон о жељезници “Службени лист ЦГ”, број 27/13, члан 56. и Правилник о издавању лиценце за превоз (“Службени лист ЦГ“, број 56/08)


Гдје и како

 Лиценца се издаје, на основу писаног захтјева привредног друштва које је регистровано за обављање јавног превоза у жељезничком саобраћају, односно на захтјев привредног друштва које обавља превоз за сопствене потребе у јавном саобраћају

Захтјев за издавање лиценце садржи сљедеће:

1. пуни назив и сједиште превозника и податке о одговорном лицу;

2. податке о врсти услуге и врсти превоза коју намјерава обављати;

3. жељезничку мрежу или дио мреже пруга на којој намјерава обављати превоз;

4. опис и врсту жељезничких возила којима ће обављати превоз;

5. опис мјера којима ће осигурати безбједност превоза;

6. податке о власничко финансијским условима за обављање превоза;

7. начин накнаде штете у вези и са превозом који је предмет лиценце (осигурање, средства и имовина којима располаже и гаранције за плаћања накнаде штете).

Захтјев се предаје на архиви Управа за жељезнице, Ул. Херцеговачка 75, 85000 Подгорица, Т: ( 020 ) 232-127, Ф: ( 020 ) 232-128, инфо@дззцг.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Обављање превоза (Путника или Робе-Терета) у  жељезничком саобраћају


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Уз захтјев за издавање лиценце достављају се сљедећи докази:

1. да је превозник регистрован за обављање јавног превоза у жељезничком саобраћају, односно превоза за сопствене потребе од стране надлежног суда;

2. да против њега није покренут или није у току стечајни поступак код надлежног суда;

3. да члан управе превозника није правоснажно осуђен на једну или више година затвора за кривично дјело у привредном пословању, кривично дјело против опште сигурности људи и имовине и безбједности у жељезничком саобраћају, повреде права на рад и других права по основу рада;

4. да је финансијски способан да своје створене и будуће обавезе може под нормалним условима пословања испунити у одређеном року;

5. да у радном односу има запослена лица са одговарајућом стручном спремом,

6. да посједују одговарајућа средства превоза (вучна и вучена возила) и одговарајућу техничку опремљеност;

7. да је осигуран код осигуравајућег друштва и способан накнадити евентуалну штету насталу по основу одговорности у обављању превоза, те да може пружити гаранцију за накнаду штете у случају удеса у односу на путнике, пртљаг, терет, трећа лица и околину у складу са законом и другим прописима, као и закљученим међународним уговорима;

8. доказ о уплати административне таксе.


Рок за издавање лиценце

Превознику, који поднесе потпун захтјев и доказе о испуњењу услова из чл. 3 и 4 овог Правилника о издавању лиценце за превоз

(“Службени лист ЦГ“, број 56/08 ), орган управе ће издати лиценцу у року од 30 дана од дана подношења захтјева.

У случају да превозник поднесе непотпун захтјев или не приложи све доказе из чл. 3 и 4 Правилника о издавању лиценце за превоз (“Службени лист ЦГ“, број 56/08 ), орган управе ће му затражити да у року од 10 дана употпуни захтјев, односно доказе.


Период важења лиценце

Лиценца се издаје превознику на период од пет година и не може се пренијети на другог превозника.


Услови за продужење важења лиценце

На захтјев превозника, орган управе ће размотрити могућност продужења лиценце, на период од пет година, ако превозник испуњава услове прописане законом и  Правилником о издавању лиценце за превоз (“Службени лист ЦГ“, број 56/08 ).

У случају промјене која утиче на правни статус превозника, посебно у случају спајања или преузимања, орган управе ће на захтјев правног следбеника донијети одлуку о продужењу лиценце.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Лиценца престаје да важи:

- на захтјев имаоца лиценце;

- истеком рока за који је издата;

- одузимањем лиценце.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Накнада за издавање лиценце наплаћује се по тарифном броју 100а (1) Закона о административним такасама у износу од 2500.00 еура.

("Сл. лист РЦГ", бр. 55/03 од 01.10.2003, 46/04 од 09.07.2004, 81/05 од 29.12.2005, 02/06 од 18.01.2006, "Сл.

лист Црне Горе", бр. 22/08 од 02.04.2008, 77/08 од 16.12.2008, 03/09 од 21.01.2009, 40/10 од 22.07.2010,

73/10 од 10.12.2010, 20/11 од 15.04.2011, 26/11 од 30.05.2011, 56/13 од 06.12.2013, 45/14 од 24.10.2014)


Документација коју корисник прилаже

 Уз захтјев за издавање лиценце достављају се сљедећи докази:

1. да је превозник регистрован за обављање јавног превоза у жељезничком саобраћају, односно превоза за сопствене потребе од стране надлежног суда;

2. да против њега није покренут или није у току стечајни поступак код надлежног суда;

3. да члан управе превозника није правоснажно осуђен на једну или више година затвора за кривично дјело у привредном пословању, кривично дјело против опште сигурности људи и имовине и безбједности у жељезничком саобраћају, повреде права на рад и других права по основу рада;

4. да је финансијски способан да своје створене и будуће обавезе може под нормалним условима пословања испунити у одређеном року;

5. да у радном односу има запослена лица са одговарајућом стручном спремом,

6. да посједују одговарајућа средства превоза (вучна и вучена возила) и одговарајућу техничку опремљеност;

7. да је осигуран код осигуравајућег друштва и способан накнадити евентуалну штету насталу по основу одговорности у обављању превоза, те да може пружити гаранцију за накнаду штете у случају удеса у односу на путнике, пртљаг, терет, трећа лица и околину у складу са законом и другим прописима, као и закљученим међународним уговорима;

8. доказ о уплати административне таксе.


Правна подлога

Закон о жељезници (“Службени лист ЦГ”, број 27/13)

Закон о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза (“Службени лист ЦГ”, број 1/14)

Правилник о издавању лиценце за превоз (“Службени лист ЦГ“, број 56/08)


Напомена

У циљу боље реализације еЛиценце поменуте законе, правилнике, издате лиценце и остало можете преузети са сајта хттп://www.дззцг.ме


Корисни линкови

хттп://www.дззцг.ме
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (2):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?