РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЛиценца за управљење инфраструктуром
Назив услуге

Лиценца за управљење инфраструктуром


Орган задужен за спровођење

Управа за жељезнице


Надзорни орган

 -Министарство капиталних инвестиција

 (Директорат за жељезнички саобрацај)

-Инспекција за жељезнички саобраћај и

-Управа за жејезнице


Опис

Лиценца за управљање жељезничком инфраструктуром је исправа којом се стиче право на управљање инфраструктуром;

Погледати Закон о жељезници “Службени лист ЦГ”, број 27/13, члан 10.  до члан 17. и  Правилник о ближим условима за издавање лиценце за управљање жељезничком инфраструктуром (“Службени лист ЦГ”, број 08/16)

Лиценцу за управљање инфраструктуром издаје Орган управе правном лицу које је уписано у ЦРПС за обављање дјелатности управљања инфраструктуром и над којим није покренут поступак стечаја или ликвидације и које испуњава услове који се односе на:

1) добар углед;

2) финансијску способност у погледу испуњавања постојећих и потенцијалнихобавеза на период од годину дана које се провјеравају на основу годишњег финансијског извјештаја или на основу доказа ликвидности;

3) техничку опремљеност и одговарајући кадар који је стручно оспособљен.

Добар углед, у смислу овог закона, има правно лице или одговорно лице у правном лицу ако није правоснажно осуђивано за: кривично дјело у привредном пословању, кривично дјело против опште сигурности људи и имовине и безбједности у жељезничком саобраћају, повреде права на рад и других права по основу рада.

Правилником се прописују ближи услови у погледу техничке опремљености и стручног кадра за издавање лиценце за управљање жељезничком инфраструктуром, садржај захтјева за издавање лиценце за управљање инфраструктуром и документација која се подноси уз захтјев, образац лиценце за управљање инфраструктуром и начин вођења евиденције о издатим лиценцама за управљање инфраструктуром

Правно лице које управља жељезничком инфраструктуром за добијање лиценце у погледу  опремљености треба да има:

- машине за машинско регулисање колосјека и скретница;

- машине за уређење засторне призме;

- ситну механизацију (машине за притезање колосјечног прибора, бушилице за прагове,

резачице за шине);

- крупну механизацију (шинска возила);

- опрему за одржавање пруга.

У погледу кадра треба да има запослена лица саобраћајне, грађевинске,

електротехничке и машинске струке.


Гдје и како

Лиценца се издаје на основу поднијетог захтјева.

Захтјев се предаје на архиви Дирекције за жељезнице, Ул. Херцеговачка 75, 85000 Подгорица, Т: ( 020 ) 232-127, Ф: ( 020 ) 232-128, инфо@дззцг.ме

Захтјев треба да садржи:

1) назив и сједиште управљача инфраструктуре и податке о одговорном лицу;

2) жељезничке пруге на којима намјерава организовати дјелатност управљања инфраструктуром;

3) начин организовања и регулисања жељезничког саобраћаја и коришћења жељезничке инфраструктуре;

4) начин одржавања, реконструкције, модернизације и заштите жељезничке инфраструктуре;

5) податке о организационој структури и стручној оспособљености запослених који ће обављати послове регулисања саобраћаја и одржавања жељезничке инфраструктуре;

6) начин вршења надзора над извршавањем послова из става 2 тач. 3 и 4 овог члана, система квалитета и заштите животне средине.


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Управљање инфраструктуром је дјелатност од јавног интереса.

Привредна дјелатност је управљање инфраструктуром.

Дјелатност управљања инфраструктуром обавља се на основу уговора о управљању инфраструктуром који се закључује са Органом управе.(Дирекција за жељезнице)


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање лиценце доставља се сљедећа документација:

1) доказ да против управљача инфраструктуре није покренут или није у току стечајни

поступак код надлежног суда;

2) доказ да управљач инфраструктуре и одговорно лице управљача није правоснажно осуђено на једну или више година затвора за кривично дјело у привредном пословању, кривично дјело против опште сигурности људи и имовине и безбједности у жељезничком саобраћају, повреде права на рад и других права по основу рада;

3) доказ да је управљач инфраструктуре финансијски способан да испуњава постојеће и потенцијалне обавезе у периоду од годину дана;

4) доказ да управљач инфраструктуре посједује одговарајућа возна средства и одговарајућу техничку опрему за одржавање инфраструктуре.

5) доказ да управљач инфраструктуре у радном односу има запослена лица са одговарајућом стручном спремом за обављање дјелатности одржавањ инфраструктуре, управљања и регулисања саобраћаја;

 6) доказ о уплати административне таксе.


Рок за издавање лиценце

Лиценца за управљање инфраструктуром се издаје на основу поднијетог захтјева.

Орган управе дужан је да о захтјеву из става 1 овог члана одлучи у року од 30 дана од дана пријема захтјева.


Период важења лиценце

Лиценца за управљање инфраструктуром издаје се рјешењем, на период од пет година и не може се преносити на друго правно лице.


Услови за продужење важења лиценце

На захтјев превозника, орган управе ће размотрити могућност продужења лиценце, на период од пет година, ако превозник испуњава услове прописане законом и  Правилником о издавању лиценце за превоз (“Службени лист ЦГ“, број 56/08 ).

У случају промјене која утиче на правни статус превозника, посебно у случају спајања или преузимања, орган управе ће на захтјев правног следбеника донијети одлуку о продужењу лиценце.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Лиценца престаје да важи:

- на захтјев имаоца лиценце;

- истеком рока за који је издата;

- одузимањем лиценце.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Накнада за издавање лиценце наплаћује се по тарифном броју 100а (2) Закона о административним такасама у износу од 2500.00 еура.

("Сл. лист РЦГ", бр. 55/03 од 01.10.2003, 46/04 од 09.07.2004, 81/05 од 29.12.2005, 02/06 од 18.01.2006, "Сл.

лист Црне Горе", бр. 22/08 од 02.04.2008, 77/08 од 16.12.2008, 03/09 од 21.01.2009, 40/10 од 22.07.2010,

73/10 од 10.12.2010, 20/11 од 15.04.2011, 26/11 од 30.05.2011, 56/13 од 06.12.2013, 45/14 од 24.10.2014)


Документација коју корисник прилаже

Уз захтјев за издавање лиценце доставља се сљедећа документација:

1) доказ да против управљача инфраструктуре није покренут или није у току стечајни

поступак код надлежног суда;

2) доказ да управљач инфраструктуре и одговорно лице управљача није правоснажно осуђено на једну или више година затвора за кривично дјело у привредном пословању, кривично дјело против опште сигурности људи и имовине и безбједности у жељезничком саобраћају, повреде права на рад и других права по основу рада;

3) доказ да је управљач инфраструктуре финансијски способан да испуњава постојеће и потенцијалне обавезе у периоду од годину дана;

4) доказ да управљач инфраструктуре посједује одговарајућа возна средства и одговарајућу техничку опрему за одржавање инфраструктуре.

5) доказ да управљач инфраструктуре у радном односу има запослена лица са одговарајућом стручном спремом за обављање дјелатности одржавањ инфраструктуре, управљања и регулисања саобраћаја;

6) доказ о уплати административне таксе..


Правна подлога

Закон о жељезници (“Службени лист ЦГ”, број 27/13)

Закон о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза (“Службени лист ЦГ”, број 1/14)

Правилник о ближим условима за издавање лиценце за управљање жељезничком инфраструктуром (“Службени лист ЦГ”, број 08/16)


Напомена

У циљу боље реализације еЛиценце поменуте законе, правилнике, издате лиценце и остало можете преузети са сајта хттп://www.дззцг.ме


Корисни линкови

 хттп://www.дззцг.ме
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (2):
Не (1):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?