RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Licenca za upravljenje vučnim vozilom

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Licenca za upravljenje vučnim vozilom


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za željeznice


Nadzorni organ

Ministarstvo kapitalnih investicija (Direktorat za željeznički saobracaj)

-Inspekcija za željeznički saobraćaj i

-Uprava za žejeznice          


Opis

Licenca za upravljanje vučnim vozilom je isprava kojom se stiče pravo na upravljanje vučnim vozilom

Vučno vozilo je željezničko vozilo sa sopstvenim pogonom (lokomotiva, motorni voz ili vučno vozilo za posebne namjene);

Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (“Službeni list CG”, broj 1/14) i  Pravilnik o obrascu i bližem načinu izdavanja licence i sertifikata za upravljanje vučnim vozilom (“Službeni list CG“, broj 49/14)


Gdje i kako

Licenca se izdaje na osnovu podnijetog zahtjeva.

Zahtjev se predaje na arhivi Uprava za željeznice, Ul. Hercegovačka 75, 85000 Podgorica, T: ( 020 ) 232-127, F: ( 020 ) 232-128, info@dzzcg.me

Licencu na osnovu potpisanog podnijetog zahtjeva izdaje Organ uprave rješenjem. Zahtjev se podnosi na Obrascu 1 koji se nalazi kao prilog u Pravilniku o obrascu i bližem načinu izdavanja licence i sertifikata za upravljanje vučnim vozilom (“Službeni list CG“, broj 49/14)


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Licenca se izdaje licu koje ispunjava sljedeće uslove:

1) da je navršilo 18 godina života;

2) da je psihički i fizički sposobno da upravlja vučnim vozilom;

3) da ispunjava uslove iz člana 82 st. 1 i 2 ovog zakona životne sredine.

Uz zahtjev za izdavanje licence prilaže se sljedeća dokumentacija: kopija lične karte ili pasoša, uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za upravljanje vučnim vozilom, dokaz da lice posjeduje najmanje četvrti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, fotografije, izjašnjenj o maternjem jeziku  i uvjerenje o položenom stručnom ispitu.


Rok za izdavanje licence

Licenca za upravljanje vučnim vozilom se izdaje na osnovu podnijetog zahtjeva.

Organ uprave dužan je da o zahtjevu odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.


Period važenja licence

Licenca za upravljanje vučnim vozilom izdaje se rješenjem, na period od deset godina i ne može se prenositi na drugo fizičko lice.


Uslovi za produženje važenja licence

Uslovi za produženje licence za upravljanje vučnim vozilom obuhvata postupak u kom se predaje novi zahtjev.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Licenca prestaje da važi:

- na zahtjev imaoca licence;

- istekom roka za koji je izdata;

- oduzimanjem licence.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Licenca se izdaje licu koje ispunjava sljedeće uslove:

1) da je navršilo 18 godina života;

2) da je psihički i fizički sposobno da upravlja vučnim vozilom;

3) da ispunjava uslove iz člana 82 st. 1 i 2 ovog zakona životne sredine. 

Uz zahtjev za izdavanje licence prilaže se sljedeća dokumentacija: kopija lične karte ili pasoša, uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za upravljanje vučnim vozilom, dokaz da lice posjeduje najmanje četvrti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, fotografije, izjašnjenje o maternjem jeziku  i uvjerenje o položenom stručnom ispitu.


Pravna podloga

 Zakon o željeznici (“Službeni list CG”, broj 27/13)

Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (“Službeni list CG”, broj 1/14)

Pravilnik o obrascu i bližem načinu izdavanja licence i sertifikata za upravljanje vučnim vozilom (“Službeni list CG“, broj 49/14)


Korisni linkovi

 http://www.dzzcg.me
http://www.dzzcg.me/page.php?p=25


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?