РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт



Лиценца за обављање послова заступања пред царинским органом




Назив услуге

Лиценца за обављање послова заступања пред царинским органом


Орган задужен за спровођење

Управа прихода и царина


Надзорни орган

Министарство финансија и социјалног старања


Опис

Уредба о условима за обављање послова заступања пред царинским органом (Сл.лист ЦГ“ бр.50/09 и 25/16) прописује да се Лиценца издаје на захтјев физичког лица  које испуњава следеће услове: 

-          има пребивалиште на царинском подручју  Црне Горе;

-          има најмање средњу стручну спрему и најмање двије године радног искуства на пословима који су у непосредној вези са пословима отпремања робе;

-          има положен стручни испит за стицање лиценце, осим ако није у складу са Уредбом ослобођен од полагања испита;

-          у периоду од двије године, који непосредно претходи подношењу захтјева за издавање Лиценце, није кажњавано за казнена дјела почињена у обављању дјелатности царинског заступника или других казнених дјела због неплаћања или избјегавања плаћања царине и других дажбина које се плаћају у царинском поступку


Гдје и како

Захтјев за издавање Лиценце подноси се Управи прихода и царина у писаној форми и приложену документацију


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Обављање послова заступања пред царинским органом 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

-          извод из регистра надлежног органа да подносилац захтјева има пребивалиште на царинском подручју  Црне Горе;

-          оригинал или овјерену фотокопију  дипломе или другог документа којим се доказује да је подносилац захтјева стекао одговарајућу стручну спрему;

-          доказ о радном искуству у трајању од најмање двије године на пословима отпремања робе


Рок за издавање лиценце

Лиценца се издаје у року од 15 дана од дана подношења         уредног захтјева


Период важења лиценце

Лиценца се издаје на период од пет година и може се продужити на захтјев имаоца лиценце


Услови за продужење важења лиценце

Услови за продужење лицене су да ималац лиценце, као царински заступник:

-          не крши царинске и друге прописе за чију примјену је надлежан царински орган;

-          да није правоснажно осуђен за кривично дјело повезано са обављањем послова заступања, као и за друго кривично дјело које га чини неподобним за обављање тих послова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Управа царина ће одузети Лиценцу за обављање послова заступан

-          ако је лиценца издата на основу нетачних информација

-          ако ималац лиценце престане да испуњава услове прописане за давање лиценце;

-          ако ималац лиценце крши царинске и друге прописе за чију примјену је надлежан царински орган;

-          ако је ималац лиценце  правоснажно осуђен за кривично дјело повезано са обављањем послова заступања, као и за друго кривично дјело које га чини неподобним за обављање тих послова;

-          на захтјев имаоца лиценце


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Накнада за издавање лиценце износи 20,00 еура
 За продужење лиценце износи 10,00 еура


Правна подлога

Уредба о условима за обављање послова заступања пред царинским органом  прописује да се Лиценца издаје на захтјев физичких лица („Сл.лист ЦГ“, бр.50/09 и 25/16)




Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (17):

Да (12):
Не (2):
Дјелимично (3):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?