РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЛиценца за обављање послова заступања пред царинским органом
Назив услуге

Лиценца за обављање послова заступања пред царинским органом


Орган задужен за спровођење

Управа прихода и царина


Надзорни орган

Министарство финансија и социјалног старања


Опис

Уредба о условима за обављање послова заступања пред царинским органом (Сл.лист ЦГ“ бр.50/09 и 25/16) прописује да се Лиценца издаје на захтјев физичког лица  које испуњава следеће услове: 

-          има пребивалиште на царинском подручју  Црне Горе;

-          има најмање средњу стручну спрему и најмање двије године радног искуства на пословима који су у непосредној вези са пословима отпремања робе;

-          има положен стручни испит за стицање лиценце, осим ако није у складу са Уредбом ослобођен од полагања испита;

-          у периоду од двије године, који непосредно претходи подношењу захтјева за издавање Лиценце, није кажњавано за казнена дјела почињена у обављању дјелатности царинског заступника или других казнених дјела због неплаћања или избјегавања плаћања царине и других дажбина које се плаћају у царинском поступку


Гдје и како

Захтјев за издавање Лиценце подноси се Управи прихода и царина у писаној форми и приложену документацију


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Обављање послова заступања пред царинским органом 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

-          извод из регистра надлежног органа да подносилац захтјева има пребивалиште на царинском подручју  Црне Горе;

-          оригинал или овјерену фотокопију  дипломе или другог документа којим се доказује да је подносилац захтјева стекао одговарајућу стручну спрему;

-          доказ о радном искуству у трајању од најмање двије године на пословима отпремања робе


Рок за издавање лиценце

Лиценца се издаје у року од 15 дана од дана подношења         уредног захтјева


Период важења лиценце

Лиценца се издаје на период од пет година и може се продужити на захтјев имаоца лиценце


Услови за продужење важења лиценце

Услови за продужење лицене су да ималац лиценце, као царински заступник:

-          не крши царинске и друге прописе за чију примјену је надлежан царински орган;

-          да није правоснажно осуђен за кривично дјело повезано са обављањем послова заступања, као и за друго кривично дјело које га чини неподобним за обављање тих послова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Управа царина ће одузети Лиценцу за обављање послова заступан

-          ако је лиценца издата на основу нетачних информација

-          ако ималац лиценце престане да испуњава услове прописане за давање лиценце;

-          ако ималац лиценце крши царинске и друге прописе за чију примјену је надлежан царински орган;

-          ако је ималац лиценце  правоснажно осуђен за кривично дјело повезано са обављањем послова заступања, као и за друго кривично дјело које га чини неподобним за обављање тих послова;

-          на захтјев имаоца лиценце


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Накнада за издавање лиценце износи 20,00 еура
 За продужење лиценце износи 10,00 еура


Правна подлога

Уредба о условима за обављање послова заступања пред царинским органом  прописује да се Лиценца издаје на захтјев физичких лица („Сл.лист ЦГ“, бр.50/09 и 25/16)
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (26):

Да (16):
Не (3):
Дјелимично (7):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?