РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОдобрење за обављање послова заступања пред царинским органом
Назив услуге

Одобрење за обављање послова заступања пред царинским органом


Орган задужен за спровођење

Управа царина


Надзорни орган

Министарство финансија


Опис

 Уредба о условима за обављање послова заступања пред царинским органом (Сл.лист ЦГ“ бр.50/09 и 25/16)  прописује да се Одобрење издаје на захтјев привредног  друштва, односно предузетника,  које испуњава следеће услове:

-          има сједиште, односно пребивалиште, на царинском подручју Црне Горе;
-          регистрован је за обављање послова заступања;
-          запошљава најмање једно лице које има лиценцу за обављање послова заступања;
-          располаже пословним простором, у власништву или закупу;

располаже опремом, која омогућава обављање послова заступања (одговарајући телефонски и телефакс прикључак, рачунар са потребном програмском подршком и сл.)


Гдје и како

Захтјев за издавање Одобрења подноси се Управи царина у писаној форми и приложену документацију:

 


Привредна дјелатност за коју се издаје Одобрење

Обављање послова заступања пред царинским органом 


Потребна документација коју треба приложити за издавање одобрење

-          извод из регистра надлежног органа да је подносилац захтјева регистрован за обављање послова заступања и да има сједиште, односно пребивалиште, на царинском подручју Црне Горе;

-          списак лица која имају лиценцу за обављање поскова заступања која су од подносиоца захтјева; овлашћења за потписивање царинских декларација, поднесених од стране подносуоца захтјева за рачун других лица;

-          доказ о запослењу (уговор о раду) имаоца лиценце;

-          доказ о власништву, односно о закупу, пословног простора;

-          списак расположиве рачунарске и телекомуникационе опреме, укључујући и пратећу програмску подршку са е-маил адресом и интернет прикључком и уговор о коришћењу телекомуникационог прикључка;


Рок за издавање одобрења

Одобрење се издаје у року од 15 дана од подношења уредног захтјева;


Период важења одобрења

Одобрење се издаје на наограничени период


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање одобрења

Управа царина ће одузети одобрење за обављање послова заступања:

 

-          ако је одобрење издато на основу нетачних информација;

-          ако царински заступник престане да испуњава услове прописане за давање одобрења;

-          ако царински заступник крши царинске и друге прописе за чију примјену је надлежан царински орган;

-          ако је царински заступник  правоснажно осуђен за кривично дјело повезано са обављањем послова заступања, као и за друго кривично дјело које га чини неподобним за обављање тих послова;

-          на захтјев имаоца одобрења;

-          ако је над царинским заступником започет стечајни поступак;


Правна подлога

Уредба о условима за обављање послова заступања пред царинским органом  прописује да се Одобрење издаје на захтјев привредног друштва, односно предузетника („Сл.лист ЦГ“, бр.50/09 и 25/16)


Накнада за издавање одобрења и административним таксама

Накнада за издавање одобрења износи 100,00 еура
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?