РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОдобрење за обављање послова заступања пред царинским органом
Назив услуге

Одобрење за обављање послова заступања пред царинским органом


Орган задужен за спровођење

Управа прихода и царина


Надзорни орган

Министарство финансија и социјалног старања


Опис

 Уредба о условима за обављање послова заступања пред царинским органом (Сл.лист ЦГ“ бр.50/09 и 25/16)  прописује да се Одобрење издаје на захтјев привредног  друштва, односно предузетника,  које испуњава следеће услове:

-          има сједиште, односно пребивалиште, на царинском подручју Црне Горе;
-          регистрован је за обављање послова заступања;
-          запошљава најмање једно лице које има лиценцу за обављање послова заступања;
-          располаже пословним простором, у власништву или закупу;

располаже опремом, која омогућава обављање послова заступања (одговарајући телефонски и телефакс прикључак, рачунар са потребном програмском подршком и сл.)


Гдје и како

Захтјев за издавање Одобрења подноси се Управи прихода и царина у писаној форми и приложену документацију:

 


Привредна дјелатност за коју се издаје Одобрење

Обављање послова заступања пред царинским органом 


Потребна документација коју треба приложити за издавање одобрење

-          извод из регистра надлежног органа да је подносилац захтјева регистрован за обављање послова заступања и да има сједиште, односно пребивалиште, на царинском подручју Црне Горе;

-          списак лица која имају лиценцу за обављање поскова заступања која су од подносиоца захтјева; овлашћења за потписивање царинских декларација, поднесених од стране подносуоца захтјева за рачун других лица;

-          доказ о запослењу (уговор о раду) имаоца лиценце;

-          доказ о власништву, односно о закупу, пословног простора;

-          списак расположиве рачунарске и телекомуникационе опреме, укључујући и пратећу програмску подршку са е-маил адресом и интернет прикључком и уговор о коришћењу телекомуникационог прикључка;


Рок за издавање одобрења

Одобрење се издаје у року од 15 дана од подношења уредног захтјева;


Период важења одобрења

Одобрење се издаје на наограничени период


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање одобрења

Управа царина ће одузети одобрење за обављање послова заступања:

 

-          ако је одобрење издато на основу нетачних информација;

-          ако царински заступник престане да испуњава услове прописане за давање одобрења;

-          ако царински заступник крши царинске и друге прописе за чију примјену је надлежан царински орган;

-          ако је царински заступник  правоснажно осуђен за кривично дјело повезано са обављањем послова заступања, као и за друго кривично дјело које га чини неподобним за обављање тих послова;

-          на захтјев имаоца одобрења;

-          ако је над царинским заступником започет стечајни поступак;


Правна подлога

Уредба о условима за обављање послова заступања пред царинским органом  прописује да се Одобрење издаје на захтјев привредног друштва, односно предузетника („Сл.лист ЦГ“, бр.50/09 и 25/16)


Накнада за издавање одобрења и административним таксама

Накнада за издавање одобрења износи 100,00 еура
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (0):
Не (1):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?